Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgyak

 

Statisztika 1 emelt szint

Tárgykód: 4ST14NAK16B

Tárgyfelelős: Oravecz Beatrix

A tárgy a közgazdasági - társadalmi jelenségek előrejelzéséhez, elemzéséhez ad alapvető módszertani ismereteket. Ezen ismeretek statisztikai adatállományokon való alkalmazása segíti az elemzőt döntése meghozatalában.

Statisztika (Társadalomtudományi Kar)

Tárgyfelelős: Balogh Irén

A tárgy a Társadalomtudományi Kar hallgatói számára nyújt betekintést a statisztika alapfogalmaiba, legegyszerűbb elemzési módszereibe. A tematika a következő: A statisztika alapfogalmai (adatok, sokaság, ismérv). A valóság statisztikai leképezése. Az adatszerzés és adathasznosítás módjai. Egyszerű elemzések (Viszonyszámok, grafikus ábrázolás). Leíró statisztika (középértékek, szóródási mutatók, alakmutatók). A kapcsolatvizsgálat alapfogalmai (asszociáció, vegyes kapcsolat, korreláció), kapcsolatszorossági mutatók. Bevezetés a következtető statisztikába. 

 

Statisztika (Mezőgazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak)

Tárgyfelelős: Kerékgyártó Györgyné

A tárgy a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök mindennapi munkájában előforduló legfontosabb statisztikai módszerek használatával ismerteti meg a hallgatókat. A tematika a statisztika bevezető fogalmait, a sokaság mennyiségi ismérv szerinti elemzését, az alapstatisztikák készítését, az indexszámítást, a statisztikai becslésekbe és a hipotézisellenőrzésbe való bevezetést, a kétváltozós korreláció- és regresszió, továbbá az idősorok leíró elemzését öleli fel.

 

Statisztika I.

Tárgyfelelős: Sugár András

A tárgy a leíró statisztika elemzési módszereivel ismerteti meg a hallgatókat.  A tematika a következő: A statisztika alapfogalmai (adatok, sokaság, ismérv). A valóság statisztikai leképezése. Az adatszerzés és adathasznosítás módjai. Egyszerű elemzések (Viszonyszámok, grafikus ábrázolás). Leíró statisztika. (középértékek, szóródási mutatók, alakmutatók, heterogén sokaságok elemzése, az ismérvek közötti kapcsolat fogalma és jellemzése, kétváltozós korreláció és regresszió). Standardizálás és indexszámítás. Indexszámítás a gyakorlatban. Idősorok elemzése.

 

Statisztika II.

Tárgyfelelős: Sugár András vagy Vita László

A tárgy a Statisztika I. c. tárgy szerves folytatása. A statisztika azon fejezeteit tartalmazza, melyek tanulmányozásához szükség van valószínűségszámítási ismeretekre. A tematika a következő: A mintavétel elmélete. Mintavételi eljárások. A sokaság legfőbb jellemzõinek pont- és intervallumbecslése különféle mintavételi módok esetén. Hipotézisek helyességének ellenőrzése mintavételi eredmények alapján. A várható értékre, sokasági arányra és varianciára irányuló egy- és két független mintás próbák. Illeszkedés. és függetlenség-vizsgálat Chi-négyzet próbával. Variancia-analízis. Két- és többváltozós korreláció- és regresszióelemzés. A hivatalos statisztikai szolgálat működése. A statisztikai tevékenység etikája.

 

Statisztika III.

Tárgyfelelős: Keresztély Tibor

A tantárgy célja a statisztika alapoktatásban elsajátított ismeretekre támaszkodva további kapcsolódó témák megismertetése a hallgatókkal. Ezeket kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy minél több teret szenteljünk a mindennapi gyakorlatban is nagy jelentőséggel bíró témáknak. Így foglalkozunk döntéselmélettel, idősorelemzéssel (elsősorban azok sztochasztikus modelljeivel), főkomponens és klaszter analízissel. Ezeken kívül - kisebb hangsúllyal ugyan, de - szerepelnek még a témák között a szezonális kiigazítási módszerek, a diszkriminancia analízis, valamint a logisztikus regresszió. Egy-egy alkalommal foglalkozunk a likelihood elmélettel és a legfontosabb próbakészítési elvekkel. A döntéselmélet témaköréhez kapcsolódóan szó lesz még a Bayes-i statisztika alapjairól.

 

Bevezetés az ökonometriába

Tárgyfelelős: Hajdu Ottó

A kurzus a gazdasági döntéseket alapozó statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségeivel, alkalmazhatósági követelményeivel és a tárgyalt módszerek elméleti alapjaival ismerteti meg a hallgatókat. Keresztmetszeti és időbeli tendenciák egyaránt elemzésre kerülnek, mikro- és makrogazdasági indikátorokra támaszkodva. A tárgy alapvetően a gazdasági és társadalmi jelenségek elemzéséhez és előrejelzéséhez nyújt kvantitatív ismereteket.

 

Gazdaságstatisztika

Tárgyfelelős: Oravecz Beatrix

A tárgy oktatásának célja azoknak a gazdaságstatisztikai ismereteknek a megadása, amelyek a közgazdász felhasználók számára nélkülözhetetlenek a makrogazdasági adatok értelmezéséhez és szakszerű használatához. Az elméleti ismeretek mellett példaszerűen bemutatásra kerülnek a tárgyalt statisztikák nyújtotta elemzési lehetőségek is. Kiemelt hangsúlyt kapnak azok a statisztikai területek, amelyek akár az integráció elemzése, akár a közösségi döntéshozatal szempontjából fontosak az Európai Unióban.

 

Statisztikai esettanulmányok

Tárgyfelelős: Kerékgyártó Györgyné

A statisztikai esettanulmányokkal való oktatás újszerű oktatási forma, nagyban segíti a gyakorlati készség fejlesztését, a komplex feladatokhoz való viszonyulást, a problémaorientált gondolkodást. A hallgatók az alapvető statisztikai elemzési eszközök birtokában konkrét, életszerű témákon, valódi szituációkon, problémákon próbálják ki tudásukat.  A többségükben számítógépes hátteret igénylő esettanulmányok feldolgozása a megfelelő standard statisztikai anyag ismeretét feltételezi. Egyes esetekben a statisztikai problémák kezelése, megoldása túlmegy az általánosan tanított tananyagon. Ilyen esetekben a szükséges módszertani útmutatást, kiegészítő jellegű forrásmegjelölést megadjuk. A tárgy jellege megköveteli a foglalkozások rendszeres látogatását. Ezért kérjük, hogy ezt a tárgyat csak azok vegyék fel, akik ezt a követelményt teljesíteni tudják.

Gazdaság- és társadalomstatisztika

(4ST14NAK06M és 4ST14EAK05M)
az 1. éves Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzés hallgatók részére

Tárgyfelelős: Hajdu Ottó

A tárgy oktatásának célja a hallgatók megismertetése a széles körben, rendszeresen használt gazdaság- és társadalomstatisztikai mutatókkal, azok tartalmával, adatforrásaival, számítási módszereivel és a közöttük fennálló összefüggésekkel. A tárgyalás során mind a mutatók előállításának alapját képező elméleti megfontolások és nemzetközi szabványok ismertetése, mind a mutatók és rendszereik által kínált elemzési lehetőségek bemutatása és esettanulmányokon alapuló szemléltetése is súlyt kap. Ennek kapcsán kiemelten foglalkozunk a tárgyalt mutatók időbeli és nemzetközi összehasonlításának módszertani kérdéseivel.

Utolsó frissítés: 2016.07.28.