Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

A politikai kutatás módszertana II.

Tantárgyi program

 I. A tantárgy adatai (Az új BA, BSc szakok esetében megegyezik a tantárgyi adatlap adataival)

 1. A tantárgy kódja: 7PO10NEK10B

 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Politikai kutatások módszertan 2.

 3. A tantárgy neve (angolul): Methodology of Political Research 2.

 4. A tanóra száma: 28

 5. Kreditérték: 3

 6. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente, tavaszi félév

 7. Az oktatás nyelve: magyar

 8. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs

 9. A tantárgy típusa:     kötelező

 10. A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Politikatudományi Intézet

 11. A tantárgyfelelős neve: Karácsony Gergely

 12. A tantárgy szakmai tartalma:

 A két féléves tárgy második félévének elsődleges célja, az első félévben tanul elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása. Néhány bevezető előadás után a hallgatók 4-5 fős csoportokban kutatási tervet dolgoznak ki, két lépésben. Előbb a kutatási koncepciót kell megalkotniuk, majd a részletes módszertani leírást kell adniuk. Az egyes szakaszok kidolgozása előtt konzultálnak a tantárgyfelelőssel, majd a munka eredményét prezentálják a többiek előtt.

 13. Évközi tanulmányi követelmények: Az órákon való aktív részvétel.

 14. Vizsgakövetelmény: Zárhelyi dolgozat és órai munka.

 15. Az értékelés módszere: Az óra munka (prezentációk, kutatási terv) (70 százalék) és az írásbeli vizsga (30 százalék) értékelése.

 16. Irodalomjegyzék:

 Távoktatási anyag a kutatási készségek témakörhöz: itt >>>

 Ajánlott irodalom:

 • Angelusz Róbert - Tardos Róbert: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertani kérdései. Budapest, DKMKA, BCE PI.
 • Babbie, E. 2001: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi.
 • Fisichella, D.:2004: A politikatudomány alapvonásai. Budapest, Osiris. 11-43.
 • Gallai S.-Török G.(szerk) 2003: Politika és politikatudomány. Budapest, Aula 2003. 15-70
 • Goodin R. E. – Klingemann H-D. (szerk.) 2003: A politikatudomány új kézikönyve. Budapest, Osiris. 683-757.
 • Héra G. – Ligeti Gy. 2005: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Budapest, Orisis.
 • Krippendorff, K. 1995: A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Budapest, Balassi.
 • Mason, Jennifer 2005: A kvalitatív kutatás. Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó.
 • Moksony F. 1999: Gondolatok és adatok. Társadalomtudományi elméletek empirikus ellenőrzése. Budapest, Osiris.
 • Rudas T. 1998: Hogyan olvassunk közvélemény-kutatásokat? Budapest, Új Mandátum.
 • Seidman, Irving: 2003: Az interjú, mint kvalitatív kutatási módszer. Budapest, Műszaki Könyvkiadó.
 • Vicsek L. 2006: Fókuszcsoport. Elméleti megfontolások és gyakorlati alkalmazások. Budapest, Osiris.

 17. A tantárgy oktatói: Karácsony Gergely, Kiss Olga

 II. A tantárgy programja (A tartalmak és a követelmények részletezése)

 18. A tantárgy tananyagának leírása:

 Hét:                          Téma:

 1.          Bevezető foglalkozás
 2.          Kutatási terv írása
 3.          Kutatási alapkészségek és csapatmunka (Kiss Olga)
 4.          Konzultáció: kutatási koncepciók
 5.          Konzultáció: kutatási koncepciók
 6.          Prezentációk: kutatási koncepciók
 7.          Prezentációk: kutatási koncepciók
 8.              Kutatási módszerek kiválasztása
 9.          ZH: kutatási alapkészségek (Kiss Olga)
 10.              Konzultáció: kutatási módszerek
 11.          Konzultáció: kutatási módszerek
 12.          Prezentációk: kutatási módszerek
 13.               Prezentációk: kutatási módszerek
 14.               Kutatási tervek értékelése

 19. Kompetenciák leírása:

 Releváns kutatási témák megfogalmazásához szükséges készségek: nyitottság, kreativitás, szorgalom.

 20. A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: nincsenek

 21. A foglalkozásokon való részvétel követelményei: nincsenek

 22. Félévközi ellenőrzések: Zárthelyi dolgozat a kilencedik foglalkozáson.

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.