December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NAK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Vállalati pénzügyek (IMP-SPM)
A tantárgy neve (angolul):Corporate Finance (IMP-SPM)
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Pénzügytan
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Havran Dániel

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:

A hallgatóknak tisztában kell lenniük a főbb értékpapír-piaci és egyéb eszközök kockázataival, illetve árazási alapelveivel. Képeseknek kell lenniük vállalatok és projektek értékelésére, megvalósíthatóságuk egyszerűbb elemzésére. Átlátják a vállalatok finanszírozási lehetőségeit, a finanszírozási szerkezet megválasztásának előnyeit és hátrányait.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az egészséges életet és a jólét biztosítása minden korosztály számára.
Lehetővé kell tenni a befogadó, igazságos és minőségi oktatást, valamint az egész életen át tartó tanulást mindenki számára.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
6.1.1.1. Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
6.1.1.2. Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek. Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikai normáit.
6.1.1.3. Ismeri a pénzügy és a számvitel alapfogalmait, a pénzügyi termékeket és piacokat, a számviteli információs rendszert, a beszámoló részeit, illetve az azt alátámasztó könyvelési folyamatokat.
6.1.1.4. Ismeri a pénzügyi és számviteli összefüggéseket, áttekintése van a legfontosabb elméleti megközelítésekről, elsajátította a pénzügyi és a számviteli gondolkodás alapjait.
6.1.1.5. Érti a vállalati gazdálkodás céljait, alapvető törvényszerűségeit.
6.1.1.6. Ismeri a vállalati gazdálkodás finanszírozási-számviteli-adózási alrendszerét, a vállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett finanszírozás formáit.
6.1.1.7. Elsajátította a pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát, az értékelés technikáit.
6.1.1.8. Ismeri a hazai és nemzetközi adózási, számviteli szabályokat, a vállalkozások működésének (alapítás, működés, átalakulás, megszüntetés) számviteli, pénzügyi megjelenítését.


Képesség:
6.1.2.1. Gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet, irányít és ellenőriz. A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben is.
6.1.2.4. Képes a pénzügyi és a számviteli nyilvántartási rendszerek használatára.
6.1.2.8. Gazdasági mutatók kiszámítására és azokból következtetések levonásár képes.


Attitűd:
6.1.3.1. A minőségi munkavégzés érdekében probléma-érzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
6.1.3.2. Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.
6.1.3.3. Nyitott a pénzügyeket és számvitelt érintő jelenségek, problémák iránt, elkötelezettek a megoldásukat illetően.
6.1.3.4. Folyamatosan törekszik az önképzésre, tudása, ismeretei aktualizálására.
6.1.3.5. Érdeklődik az innovációk iránt.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: