Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Számítógépes problémamegoldás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Számítógépes problémamegoldás
A tantárgy neve (angolul): Computer Aided Problem Solving
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): Heti egy idősáv gyakorlat
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Juhász Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy a hallgatók a BSc szinten oktatottnál mélyebben ismerjék meg és készségszinten sajátítsák el az Excel makróírás alapjait. Tananyag: VBA nyelvű programozás, makró írás, eljárások és függvények fejlesztése, beépülő modulok készítése.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatóknak a tananyagból a félév közepén és végén egy gyakorlati vizsgán (programozás és szóbeli vizsga) kell megfelelniük és több házi feladatot is be kell adniuk. A folyamatos készülést esetenként röpdolgozatokkal ellenőrizzük.

Vizsgakövetelmény: aláírás + gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: a) órai munka, házi feladatok és röpdolgozatok 20 pont
b) negyedéves gyakorlati vizsga 30 pont
c) félévzáró gyakorlati vizsga 50 pont

Amennyiben egy házi feladat valamely részfeladatára beadott megoldás két hallgatónál megegyezik, a házi feladatra mindketten nulla pontot kapnak. Ha valaki ismételten érintett ilyen ügyben, vagy egynél több részfeladat egyezik meg, a tárgyból szerzett házi feladat pontszáma 0 lesz.

A félévzáró szóbeli vizsgán legalább 50 százalékot el kell érni ahhoz, hogy elégtelentől eltérő jegyet szerezzen a hallgató.

Félév végi jegy: 51- elégséges (2), 63- közepes (3), 75- jó (4), 87- jeles (5)

Tananyag leírása: Programozási témakörök:

• Makró írási alapok, makró felvétele, a VBA kód értelmezése
• Változók és konstansok, kommunikáció a felhasználóval
• Ciklusok (For, Do Loop)
• Elágazások (If, Select Case)
• Beépített VBA és Excel függvények használta, saját függvények
• Különféle eloszlású véletlen számok generálása, használta
• Tömbök (Array, statikus és dinamikus tömb), tömbfüggvények
• Hibakeresés és -kezelés VBA-ban,
• Hivatkozások cellákra és tartományokra, műveletek tartományokkal (Union, Intersect)
• Kollekciók kezelése (Range, Rows, Columns), vezérlők a munkalapon
• Események kezelése

Alkalmazási területek:

• Mátrixszámítások (mátrixok hatványozása, kvadratikus formája)
• Analízis (függvényábrázolás, numerikus deriválás, numerikus integrálás)
• Statisztika (eloszlások, korreláció, regresszió, konfidencia intervallumok)
• Pénzügyi termékek árazása (kötvény, opció)
• Trinomiális fák állapotvalószínűségei
• Monte Carlo szimuláció

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A hallgatóknak a kurzus végére képeseknek kell lenniük egyszerűbb saját függvények és eljárások (makrók) létrehozására és a különféle pénzügyi problémák makrókkal való megoldására.

Félévközi ellenőrzések: Negyedéves vizsga, házi feladatok, röpdolgozatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok

Szak neve: Pénzügy Msc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Illés Ferenc, Takács Olga, Dr. Juhász Péter

Utolsó módosítás: 2018-09-08 10:33:12

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU1_G3Gyakorlat2018/19/2Illés Ferenc
PU1_G2Gyakorlat2018/19/2Takács Olga
PU1_G4Gyakorlat2018/19/2Illés Ferenc
PU1_G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Juhász Péter


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru