Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Számítógépes problémamegoldás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Számítógépes problémamegoldás
A tantárgy neve (angolul): Computer Aided Problem Solving
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): Heti egy idősáv gyakorlat
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Juhász Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy a hallgatók a BSc szinten oktatottnál mélyebben ismerjék és készségszinten kezeljék az MS Excel üzleti problémák megoldására hadra fogható erőforrásait. A résztvevők megismerkednek a makróírás alapjaival is. Tananyag: VBA nyelvű programozás, makró írás, eljárások és függvények fejlesztése, beépülő modulok készítése.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatóknak a tananyagból a félév közepén és végén egy gyakorlati vizsgán (programozás és szóbeli vizsga) kell megfelelniük és több házi feladatot is be kell adniuk. A folyamatos készülést esetenként röpdolgozatokkal ellenőrizzük.

Vizsgakövetelmény: aláírás + gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: a) házi feladatok és röpdolgozatok 20 pont
b) negyedéves gyakorlati vizsga 30 pont
c) félévzáró gyakorlati vizsga 50 pont

Amennyiben egy házi feladat valamely részfeladatára beadott megoldás két hallgatónál megegyezik, a házi feladatra mindketten nulla pontot kapnak. Ha valaki ismételten érintett ilyen ügyben, vagy egynél több részfeladat egyezik meg, a tárgyból szerzett házi feladat pontszáma 0 lesz.

A félévzáró szóbeli vizsgán legalább 50 százalékot el kell érni ahhoz, hogy elégtelentől eltérő jegyet szerezzen a hallgató.

Félév végi jegy: 51- elégséges (2), 63- közepes (3), 75- jó (4), 87- jeles (5)

Tananyag leírása: Programozási témakörök:

• Makró írási alapok, makró felvétele, a VBA kód értelmezése
• Változók és konstansok, kommunikáció a felhasználóval
• Ciklusok (For, Do Loop)
• Elágazások (If, Select Case)
• Beépített VBA és Excel függvények használta, saját függvények
• Különféle eloszlású véletlen számok generálása, használta
• Tömbök (Array, statikus és dinamikus tömb), tömbfüggvények
• Hibakeresés és -kezelés VBA-ban,
• Hivatkozások cellákra és tartományokra, műveletek tartományokkal (Union, Intersect)
• Kollekciók kezelése (Range, Rows, Columns), vezérlők a munkalapon
• Események kezelése

Alkalmazási területek:

• Mátrixszámítások (mátrixok hatványozása, kvadratikus formája)
• Analízis (függvényábrázolás, numerikus deriválás, numerikus integrálás)
• Statisztika (eloszlások, korreláció, regresszió, konfidencia intervallumok)
• Pénzügyi termékek árazása (kötvény, opció)
• Trinomiális fák állapotvalószínűségei
• Monte Carlo szimuláció

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A hallgatóknak a kurzus végére képeseknek kell lenniük az Excel beépített probléma megoldó eszköztárának (adattábla, kimutatások, célérték keresés, solver, statisztikai eszköztár) készségszintű használatára, illetve egyszerűbb saját függvények és eljárások (makrók) létrehozására és a különféle vezérlők használatára.

Félévközi ellenőrzések: Negyedéves vizsga, házi feladatok, röpdolgozatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok

Szak neve: Pénzügy Msc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Juhász Péter, Illés Ferenc, Takács Olga

Utolsó módosítás: 2018-06-11 20:43:42

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU1_G1Gyakorlat2018/19/1Dr. Juhász Péter
PU1_G2Gyakorlat2018/19/1Illés Ferenc
PU1_G5Gyakorlat2018/19/1
PU1_G3Gyakorlat2018/19/1Illés Ferenc
PU1_G4Gyakorlat2018/19/1Takács Olga


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.