Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Vállalati pénzügyek (IMP-SKM)

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK08B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalati pénzügyek (IMP-SKM)
A tantárgy neve (angolul): Corporate Finance (IMP-SKM)
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Pénzügytan
A tantárgy típusa: Kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Havran Dániel

A tantárgy szakmai tartalma: 
A tárgy oktatásának az a célja, hogy a hallgató képet kapjon a gazdasági társaságok (alapvetően a részvénytársaság) pénzügyi cél- és eszközrendszeréről, elsajátítsa a vállalati pénzügyi (beruházási és finanszírozási) döntések előkészítéséhez és meghozatalához szükséges értékelési módszereket, ismerje azokat a folyamatokat, amelyek alapján a különféle eszközök értékelődnek a pénzügyi piacokon és alkalmazza azokat a vállalat eszközeire. A tárgy végén a hallgatónak tudnia kell a reál- és pénzügyi eszközök árának meghatározását, projektek értékelését különböző piaci feltételezések között, valamint ismernie kell a döntések mögött meghúzódó pénzügyi összefüggéseket.

Évközi tanulmányi követelmények: 
A szemináriumokon, géptermes gyakorlatokon való részvétel kötelező.
A félév során 6 röpdolgozatot írnak a hallgatók, amelyből a legjobb 5 számít bele
az értékelésbe. A kurzus során két házi feladatot adunk ki.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga és félévközi beszámolók

Tananyag leírása: 
1. Mi a vállalati pénzügyek? Hozam és kamat definíciók
2. Szabályos pénzáramlások
3. Kötvények
4. Részvények
5. Kockázat és hozam, portfólióelmélet
6. Tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM)
7. Derivatívák: határidős ügyletek és opciók
8. Vállalati pénzügyi döntések számviteli megalapozása. Projektértékelési kritériumok
9. A beruházási döntések kölcsönhatásai
10. A vállalati pénzáramlás.
11. Tőkeköltség-számítás. Hat lecke a piaci hatékonyságról - a vállalatfinanszírozás szempontjából
12. Tőkeszerkezeti politika tökéletes és nem tökéletes tőkepiacon
13. Osztalékpolitika, Lintner-modell
14. Rövid távú tervezés, nettó-forgótőke-gazdálkodás. Összefoglalás

Órarendi beosztás: a Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 
A hozam-, jelenérték- és jövőérték-számítás elsajátítása. A hallgatóknak tisztában kell lenniük a főbb értékpapír-piaci és egyéb eszközök kockázataival, illetve árazási alapelveivel. Képeseknek kell lenniük vállalatok és projektek értékelésére, megvalósíthatóságuk egyszerűbb elemzésére. Átlátják a vállalatok finanszírozási lehetőségeit, a finanszírozási szerkezet megválasztásának előnyeit és hátrányait.

Félévközi ellenőrzések: 
Rendszeres, illetve ad-hoc jelleggel röpdolgozatok, beszámolók a gyakorlaton vagy a szemináriumon.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 
Házi feladatok (2 db)
Órán megoldandó feladatok

Szak neve: Speciális Közgadasági - Matematikai (SKM) program
Gazdaságelemzés (GE) alapszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Brealey - Myers: Modern vállalati pénzügyek (Panem, 2005)
  • Fazakas, G. - Juhász, P. (szerk.): Vállalati pénzügyek példatár, Tanszék Kft.,

Ajánlott irodalom:

  • Brealey - Myers - Allen: Principles of Corporate Finance ( MCGRAW-HILL/IRWIN 2011)
  • Száz János-Juhász Péter: Pénzügyi számítások Visual Basic segítségével, Budapest: Jetset, 2013
Ajánlott irodalmak:
Brealey - Myers - Allen: Principles of Corporate Finance ; (MCGRAW-HILL/IRWIN 2011)
Száz János-Juhász Péter: Pénzügyi számítások Visual Basic segítségével, Budapest: Jetset, 2013
Kötelező irodalmak:
Brealey - Myers: Modern vállalati pénzügyek (Panem, 2005)

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2014-10-16 20:45:32

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.