Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NAV11M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Vállalatértékelés (felzárkóztató)
A tantárgy neve (angolul):Business Valuation
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:0
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)0
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Befektetések és vállalati pénzügyek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Juhász Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A félév végére a résztvevőknek képesnek kell lenniük leegyszerűsített pénzügyi kimutatások alapján egy tőzsdei vállalat tevékenységének elemzésére, megfelelő adatok alapján konzisztens mérleg, eredmény kimutatás és cash flow előrejelzések elkészítésére, a különféle pénzáramlás típusok elkülönítésére, és azok alapján – az értékteremtő tényezőkre és a maradványértékre külön figyelmet fordítva – egy cég értékének meghatározására. Ismerniük kell a különféle alternatív értékelési módszereket, azok előnyeit és hátrányait. A képességek meglétét és szintjét a tananyagot folyamatosan követő szemináriumokon végzett munkán, a röpdolgozatok minőségén és a félévet lezáró írásbeli számonkérésen mérjük le.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek összefüggéseinek ismeretéve.
Elsajátította a gazdaság mikro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.
Ismeri a pénzügy és a számvitel alapfogalmait, a számviteli információs rendszert, a beszámoló részeit, illetve az azt alátámasztó könyvelési folyamatokat.
Ismeri a pénzügyi és számviteli összefüggéseket, áttekintése van a legfontosabb elméleti megközelítésekről, elsajátította a pénzügyi és a számviteli gondolkodás alapjait.
Érti a vállalati gazdálkodás céljait, alapvető törvényszerűségeit.
Ismeri a vállalati gazdálkodás finanszírozási-számviteli-adózási alrendszerét, a vállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett finanszírozás formáit.
Elsajátította a pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát, az értékelés technikáit.
Ismeri a hazai és nemzetközi számviteli szabályokat, a vállalkozások működésének (alapítás, működés, átalakulás, megszüntetés) számviteli, pénzügyi megjelenítését.


Képesség:
Gazdasági tevékenységet, projektet tervez. A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít.
Képes a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, értékelésére.
Képes a pénzügyi és a számviteli nyilvántartási rendszerek használatára.
Számviteli beszámolókat, pénzügyi kimutatások elemez.
Gazdasági mutatók kiszámítására és azokból következtetések levonására képes.


Attitűd:
A minőségi munkavégzés érdekében probléma-érzékeny, proaktív magatartást tanúsít..
Nyitott a pénzügyeket és számvitelt érintő jelenségek, problémák iránt, elkötelezettek a megoldásukat illetően.
Folyamatosan törekszik az önképzésre, tudása, ismeretei aktualizálására.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:
A félév végére a résztvevőknek ismerniük kell a különféle alternatív értékelési módszereket, azok előnyeit és hátrányait.


Képesség:
A félév végére a résztvevőknek képesnek kell lenniük
leegyszerűsített pénzügyi kimutatások alapján egy vállalat tevékenységének elemzésére,
megfelelő adatok alapján konzisztens mérleg, eredmény kimutatás és cash flow előrejelzések elkészítésére,
a különféle pénzáramlás típusok elkülönítésére, és azok alapján – az értékteremtő tényezőkre és a maradványértékre külön figyelmet fordítva – egy cég értékének meghatározására.


Attitűd: