December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NAV16M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi kutatások
A tantárgy neve (angolul):Financial research
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12 előadás: 4 nap 3*90 perc
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:félévente, intenzív hét
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Berlinger Edina

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy során több tanszéki kolléga bevonásával bemutatjuk a tanszéken folyó legfontosabb kutatásokat. Kitérünk a kapcsolódó pénzügyi ismeretekre, a módszertani ismeretekre, illetve a kutatási és publikációs folyamat részleteire. Célunk, hogy elmélyítsük a hallgatók pénzügyi és módszertani ismereteit, fejlesszük szóbeli és írásbeli kommunikációs képességeiket és kedvet csináljunk a kutatáshoz. A tananyag az alábbi témákra terjed ki: pénzügyi likviditás, pénzügyi hálózatok, szerződéselmélet, pénzügyi terméktervezés, stratégiák, adatelemzés.

A fenntarthatóság szempontjai:
10. Törekedni kell az egyenlőtlenség csökkentésére az országokon belül és országok között.
12. Biztosítani kell a fenntartható fogyasztási és termelési szokásokat.
13. Sürgős intézkedéseket kell megtenni az éghajlatváltozás és annak hatásai elleni küzdelemben (az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének figyelembevételével).


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- A pénzügyi elmélet területén megszerzett biztos alapokon túl otthonosan mozog az olyan specializált témakörökben is, amelyek birtokában a hallgatók elhelyezkedhetnek a tágabb értelemben vett pénzügyi szférában (bankok, biztosítók, brókercégek, befektetési alap- és vagyonkezelők, illetve ezek felügyeleti szervei és a jegybank).


Képesség:
Képes a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére, a származtatott ügyletek pénzügyi kockázatkezelésére.


Attitűd:
Nyitott az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

Tudás:
- Ismeri a sztenderd pénzügyi modelleket, különös tekintettel közgazdaságtan sztenderd modelljeire, azok alkalmazhatóságára.


Képesség:
Képes a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas színvonalú ellátására.


Attitűd:
Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).

Tudás:
Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.


Képesség:
Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.


Attitűd:
Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: