December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NBK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi kockázatok kezelése
A tantárgy neve (angolul):Financial Risk Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Befektetések
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dömötör Barbara Mária

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy egyrészt áttekintést ad a pénzügyi intézmények veszteségeit okozó legfontosabb három nagy kockázatcsoportról: az operációs kockázatról, a piaci kockázatról valamint a hitelkockázatról. Mindezek mellett a likviditási kockázat, rendszerkockázat,
valamint a vállalati kockázatkezelés témaköreivel is foglalkozik. Másrészt, a kurzus részletesen bemutatja a ma legáltalánosabban elfogadott kockázati mértékek, a kockáztatott érték (VAR) és a várható alsóági veszteség (ES) lényegét, számítási módszertanát és hányosságait. Harmadrészt, kitér a pénzügyi intézmények szempontjából meghatározó prudenciális tőkeszabályozás főbb elemeire, áttekintést ad a bázeli tőkeegyezmény (Bázel II), az ezen alapuló európai tőkedirektíva (CRD) „filozófiájáról” és főbb elemeiről, valamint az új szabályozás (Bázel III)-ról és egyéb, aktuális piaci eseményekre is kitér.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kockázatkezelés során a rövid távú célok mellett a hosszútávú kockázatokat is tárgyaljuk.
A kockázatok megfelelő felmérése szükséges a hosszú távon fenntartható pénzügyi rendszer kialakításához.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók elsajátítják a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
Emellett birtokában vannak a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.
Ismerik a sztenderd pénzügyi modelleket, különös tekintettel közgazdaságtan sztenderd modelljeire, azok alkalmazhatóságára.


Képesség:
A hallgatók tovább mélyítik a pénzügyi eszközök modellezésének és kockázatok feltárási képességének a módszereit.
Képesek önálló új következtetések, eredeti gondolatok és megoldási módok megfogalmazására, az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
Képessé válnak a banki/vállalati kockázatkezelési jelentések, kockázatkezelési módszertan kidolgozására.
Értik és alkalmazni tudják a szabályozás által előírtakat.
Képesek pénzintézeteknél, költségvetési intézményeknél, országos hatáskörű irányító szervezeteknél pénzügyi elemzői, döntés-előkészítői és döntéshozatali feladatok ellátására.


Attitűd:
Nyitottság a modellezési, szabályozási kérdések tárgyalására, az új eredmények elfogadására.
Nyitott az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.
Munkájában kreatív, problémafelismerő és -megoldó irányultságú.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: