Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Alkalmazott vállalatértékelés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NCK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Alkalmazott vállalatértékelés
A tantárgy neve (angolul): Applied business valuation
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Váradi Kata

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy hallgatói a félév során építenek az alapszintű vállalatértékelés tárgy keretében tanultakra. Egyes ott tárgyalt témaköröket elmélyítenek, kiegészítenek, továbbá gyakorlati alkalmazási kérdésekkel ismerkednek meg, valamint eddig nem érintett értékelési területeket, módszereket, modelleket ismernek meg. A tárgy elsődleges célja, hogy a résztvevők a kurzus végére alaposan tájékozottak legyenek a vállalatértékelés elvi menetében és gyakorlati lépéseiben, ennek kapcsán érdemi kérdéseket, felvetéseket tudjanak megfogalmazni bármilyen értékelési helyzetben, felismerjék a vállalati érték számításának helyzetfüggő módszereit, valamint képesek legyenek az értékmaximalizálás célját a mindennapi vállalati működésbe modellszerűen integrálni.

Bár a tárgy tetemes tananyagot fed le, amely csak részben ismerhető meg írott forrásokból, az elsődleges cél a szemléletformálás. Emiatt elengedhetetlen, hogy a résztvevők óráról-órára elolvassák a megadott irodalmat, aktívan bekapcsolódjanak az órai munkába, és önállóan oldják meg a kiadott házi feladatokat.

Évközi tanulmányi követelmények: A félév során a hallgatóknak három kicsi és egy nagy házi feladatot kell megoldaniuk.
A szemináriumvezető engedélyével a házi feladatok párban is elkészíthetőek, azonban ebben az esetben a házi feladaton egyértelműen jelölni kell, hogy kivel dolgozott együtt a hallgató. Ugyanígy szükséges feltüntetni, ha a házi feladat egyes részeit valaki mással is megvitatták.
A másolt, vagy lényegében azonos megoldást tartalmazó feladatokra csak 0 pont adható. Ismételt másolás esetén a hallgató nem kaphat megajánlott jegyet.
Bővebben információ a moodle-ben található.

Vizsgakövetelmény: A házi feladatokra kapott pontszámok alapján alakul ki a megajánlott jegy.
A szemináriumvezető a hallgatók órai aktivitását további, maximum 10 ponttal jutalmazhatja. A plusz pontok kiosztása nem automatikus, az a szemináriumvezető szubjektív döntése alapján adható.

Nem jár megajánlott jegy annak, aki :
a) egynél több kis házi feladatot nem adott be, vagy másolt ,
b) a nagy házi feladatot nem adta be,
c) kettőnél több szemináriumról hiányzott,
d) az utolsó előadáson írandó (csak akkor lehet megírni) 10 tesztkérdésből álló teszten nem éri el a minimum pontot, vagy nem jelenik meg,

Azok a hallgatók, akik
a) nem kaptak megajánlott jegyet,
b) a megajánlott jegyet nem fogadják el,
szóbeli vizsgát tesznek. A szóbeli vizsga esetén az évközben szerzett pontok elvesznek.
A szóbeli vizsga elején a hallgatók egy 10 pontos számolós beugró tesztet írnak. Szóbeli vizsgára csak az a hallgató bocsátható,m aki ezen a teszten minimum 8 pontot elér.

A szóbeli vizsgán a félév teljes anyagáról (előadások, szemináriumok, kötelező és ajánlott irodalmak) számot kell adni. A félévet külföldön töltő hallgatók a rájuk vonatkozó követelményeket a tárgyfelelőstől tudhatják meg.
Bővebben információ a moodle-ben található.

Az értékelés módszere: 0-50 pontig elégtelen (1)
51-62 pontig elégséges (2)
63-74 pontig közepes (3)
75-86 pontig jó (4)
87-100 pontig jeles (5)

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: A szemináriumok csoportbeosztása a Neptunbeli jelentkezéseket követi. Módosításra csak a Neptunon való átjelentkezéssel van lehetőség, legkésőbb a második hét végéig.

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Pénzügy

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Damodaran, Aswath: A befektetések értékelése, Panem, Budapest, 2006
  • Az előadások, a házi feladatok és a szemináriumok anyaga. Az előadások fóliái és a kiosztott szemináriumi feladatok felkerülnek a tanszéki honlapra.

Ajánlott irodalom:

  • Copeland, Tom - Koller, Tim - Murrin, Jack: Vállalatértékelés. Értékteremtés és értékmaximáló vállalatvezetés, Budapest, Panem, 1999.
  • Koller, Tim - Goedhart, Marc - Wessels, David: Valuation, Measuring and managing the value of companies, fourth edition, John Wiley & Sons, New York, 2005.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-09 08:48:19

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru