Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Csődelőrejelzés és vállalati válságkezelés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Csődelőrejelzés és vállalati válságkezelés
A tantárgy neve (angolul): Insolvency Forecasting and Crisis Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 7+14
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Vállalkozások Pénzügyei Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Virág Miklós

A tantárgy szakmai tartalma: Pénzügyi teljesítménymérés. A cégteljesítmény hagyományos pénzügyi viszonyszámai. A vállalkozások fennmaradása és fizetőképessége. Vállalatminősítés többváltozós statisztikai módszerekkel. Értékközpontú teljesítménymérés. A csődelőrejelzés módszertana, lépései, a csődelőrejelzés fejlődéstörténete. Neurális hálók a csődelőrejelzésben. Vizuális klaszterezési eljárások, módszerkombinációk a csődelőrejelzésben. A csődelőrejelzés aktuális kutatási kérdései napjainkban. A magyar csődelőrejelző modellek. A vállalati válság fogalma, típusai, jellemzői és következményei. Vállalati válságkezelés.

Évközi tanulmányi követelmények: 2 zárthelyi dolgozat

Vizsgakövetelmény: A félév során két zárthelyi dolgozat megírására kerül sor (egyenként 50 pontért) a tárgy időbeosztásában megjelölt időpontokban. Az egyes zárthelyi dolgozatok vonatkozásában minimális követelmény nincs, viszont amennyiben a hallgató a két ZH-n elért öszepontszáma nem éri el az 50-et, akkor végső jegye elégtelen, amelyet szóbeli vizsgán sem lehet javítani. Ha a hallgató két ZH-n elért összpontszáma 50 és 59 közé esik, lehetősége van szóbeli vizsgát tenni, azonban végső jegye ebben az esetben sem lehet jobb közepesnél. Amennyiben a hallgató legalább 60 pontot szerez a zárthelyi dolgozatokon, akkor az alábbi skála szerint megajánlott jeggyel teljesítheti tárgyat:

60 - 69 elégséges (2)
70 - 79 közepes (3)
80 - 89 jó (4)
90 - 100 jeles (5)

Amennyiben a hallgató a fenti skála szerint megajánlott jegyet nem fogadja el, akkor szóbeli vizsgát tehet a félév anyagából. Az évközi ZH-k alapján megajánlott jegy és a szóbeli vizsgán kapott érdemjegy 50-50 %-os súllyal határozza meg a végső érdemjegyet.
A félévközi zárthelyi dolgozatokat kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén lehet pótolni az adott zárthelyi dolgozat tematika szerint történő megírását követő héten az oktatók által megjelölt helyen és időben. A pótlás iránti igényt e-mailben kell jelezni az oktatóknál. Ennek hiányában pótlásra nincs lehetőség. Amennyiben a hallgató a félévközi zárthelyiken nem ér el összesen legalább 50 pontot, akkor a tárgyat újra fel kell vennie.

Az értékelés módszere: Lásd a Vizsgakövetelménynél.

Tananyag leírása: ld. az aktuális félév előadásainak és szemináriumainak aktuális időbeosztásánál.

Órarendi beosztás: ld. az aktuális félév előadásainak és szemináriumainak aktuális időbeosztásánál.

Kompetencia leírása: A tárgy teljesítését követően a hallgató képes lesz önálló early warning system elven működő pénzügyi válság-előrejelző modellek felállítására is. A hallgatókat felkészítjük a vállalati válsághelyzet felismerésére, és a válság kezelésére.

Félévközi ellenőrzések: 2 zárthelyi dolgozat
A tárgy oktatása és számonkérése az előadások és szemináriumok látogatásán és az ott hallottak ismeretén alapszik. A szemináriumok látogatása kötelező, katalógus vezetésére kerül sor. Hiányzásra a hatályos TVSZ előírásai szerint van lehetőség.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A félév során külföldön tartózkodó hallgatóknak házi dolgozatot kell leadniuk és szóbeli vizsgát kell tenniük a félév tananyagából. A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő dolgozat benyújtása a félév elfogadásának feltétele. Ennek hiányában a tárgyat újra fel kell venni. Elfogadható dolgozat esetén a jegyet a szóbeli vizsga határozza meg. A külföldi tartózkodás tekintetében kizárólag a tanulmányi okból történő távollét fogadható el. Ennek tényét a külföldi oktatási intézménytől származó írásbeli igazolással, vagy a Gazdálkodástudományi Kar Dékáni Hivatalának oktatási adminisztrációjától kapott igazolással szükséges igazolni. Az igazolást a benyújtott házi dolgozathoz kell mellékelni.

A házi dolgozattal szemben támasztott követelmények
Az alábbi témák közül lehet választani
Kristóf Tamás témakörei:
1. A csődelőrejelzés alkalmazása a Bázel és/vagy az IFRS követelményrendszerében
2. A csődelőrejelzés alkalmazása a credit scoring/hitelbírálat területén
3. A csődelőrejelzés analógiájára a klasszifikációs módszertan egyéb alkalmazási területei
Mindhárom témakör választható szakirodalom-feldolgozás vagy modellépítés, illetve esettanulmány formában is.

Nyitrai Tamás témakörei:
1. Mesterséges intelligencia/adatbányászati módszerek alkalmazása a csődelőrejelzésben
2. Vállalati válságkezelés
3. A csődelőrejelző modellek dinamizálása
Mindhárom témakör választható szakirodalom-feldolgozás vagy modellépítés, illetve esettanulmány formában is.

A hallgatónak fel kell vennie a kapcsolatot a választani kívánt témát meghirdető oktatóval az adott témával kapcsolatos elvárások részletes egyeztetése érdekében.
Terjedelmi elvárás: 15-20 oldal. A dolgozatnak meg kell felelnie a pénzügy MSc szakon a szakdolgozatokkal szemben előírt követelményeknek.
A dolgozatot e-mailben kell leadni az utolsó oktatási hét péntek 14:00-ig az adott témáért felelős oktató részére. Késedelmes leadás esetén minden megkezdett nap késedelem után egy jegy kerül levonásra a szóbeli vizsga eredményéből. A végső jegy elégtelen, amennyiben a hallgató
- a formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő dolgozatot nyújt be,
- nem egyezteti választott témáját a fenti határidőig az oktatókkal
- több mint 3 nap késedelemmel nyújtja be dolgozatát.

Szak neve: Pénzügy szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Virág Miklós-Kristóf Tamás-Fiáth Attila- Varsányi Judit: Pénzügyi elemzés, csődelőrejelzés, válságkezelés. Kossuth Kiadó, Budapest, 2013
  • Az előadások és szemináriumok anyagai.
  • Az oktatók prezentációin felsorolt szakirodalom.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Virág Miklós-Kristóf Tamás-Fiáth Attila- Varsányi Judit: Pénzügyi elemzés, csődelőrejelzés, válságkezelés. Kossuth Kiadó, Budapest, 2013
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Nyitrai Tamás, Dr. Kristóf Tamás

Utolsó módosítás: 2019-01-22 15:57:09

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Nyitrai Tamás, Dr. Kristóf Tamás
EElmélet2018/19/2Dr. Kristóf Tamás, Nyitrai Tamás
G1Gyakorlat2018/19/2Nyitrai Tamás, Dr. Kristóf Tamás


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru