Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NDK06M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Hitelezési kockázat és hitelderivatívák
A tantárgy neve (angolul):Credit Risk Management and Credit Derivatives
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+1
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Befektetések
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Havran Dániel

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzust elvégzők megismerik a kereskedési banki hitelezési folyamatot, a hitelezési kockázat forrásait, s a bankok válaszát a
kockázat kezelésére, különös tekintettel a befektetési bankok által is használt hitelderivatívákra és azok piacaira.
A kontextus megértése és a közgazdasági ismeretek mellett a kurzus során az iparági sztenderd hitelkockázati modellek kerülnek bemutatásra
Az alábbi főbb témák szerint:
- A bankolás elmélete.
- A banki kockázatkezelés - hitelezés szempontjából.
- A hitelezési folyamat, hitelek árazása, hitelszerződések.
- Banki hitelminősítési (scoring) modellek.
- Kötvények hitelkockázata: minősítés, strukturális modellek.
- Kötvények hitelkockázata: árazás, intenzitásalapú modellek.
- Hitel- és hitelderivatíva piacok közötti kapcsolat.
- Hitelderivatívák: CDS
- Hitelderivatívák: összetett termékek és árazásuk I.
- Hitelderivatívák: összetett termékek és árazásuk II.
- Hitelderivatívák fedezése
- Partnerkockázat
- Eszközfedezett hitelportfóliók
A kurzus során a közgazdaságtani (magyarázó) elmélet, statisztikai módszerek, pénzügyi matematikai árazási és kockázatkezelési modellek, valamint a banki folyamatok és azokban való együttes gondolkodással tekintjük át a mai hazai kereskedelmi banki és az Mo-on jelen lévő befektetési banki hitelkockázattal kapcsolatos iparági sztenderd modelleket és kritikus (üzleti) gondolkodás gyakorlatát.
A kurzust elsajátítók értik és átfogóan képesek a kereskedelmi és befektetési banki hitelkockázattal kapcsolatos problémák értelmezésére és megoldására.
Hard skills: A hallgatóknak képeseknek kell lenni matematikailag és pénzügyileg-közgazdaságilag pontos modelleket alkotni (számolni, programozni, prezentálni) a hitelkockázatok egyes témaköreiben.
Soft skills: A hallgatók csapatmunkában végzik gyakorlatukat, cél a team-work erősítése.
A hallgatóknak fel kell ismernie a morális kockázat, rossz felelősségvállalás, rossz szabályozás okozta problémákat és kritikusan értelmeznie a folyamatokat.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgyban az alábbi szempontokat veszük figyelembe:
- a pénzügyi rendszerben rejlő morális kockázat kérdései és kezelése
- a pénzügyi rendszer fenntarthatóságának kérdései
- mit és mit ne hitelezzen egy finanszírozó környezeti fenntarthatósági, etikai és társadalmi szempontokból
- a pénzügyi rendszer kockázatkezelésével és felelősségvállalással kapcsolatos dilemmák


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
- Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
- Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.
- Ismeri a sztenderd pénzügyi modelleket, különös tekintettel közgazdaságtan sztenderd modelljeire, azok alkalmazhatóságára.
- Ismeri a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazását, a tőkepiaci tranzakciókat, és az ezekhez kapcsolódó értékelési eljárásokat, a pénzügyi kockázatkezelésben fontos származtatott ügyletekkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot.


Képesség:
- A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes és nagyméretű vállalkozást, komplex szervezeti egységet vezet, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el, összetett gazdálkodási folyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik. Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
- Képes nagy és közepes vállalkozások pénzügyi funkcióit vezetni és irányítani, olyanokat is, amelyek tevékenységük vagy tőkeszerkezetük következtében kapcsolatban állnak a tőkepiaccal, illetve jelentős pénzügyi kockázatoknak vannak kitéve.
- Képes a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére, a származtatott ügyletek pénzügyi kockázatkezelésére.
- Képes pénzintézeteknél, költségvetési intézményeknél, országos hatáskörű irányító szervezeteknél pénzügyi elemzői, döntés-előkészítői és döntéshozatali feladatok ellátására.


Attitűd:
- Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében.
- Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
- Nyitott az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.
- Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: