Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Hitelezési kockázat alapjai

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK14M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Hitelezési kockázat alapjai
A tantárgy neve (angolul): Principles of Credit Risk Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti egy szeminárium
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dömötör Barbara Mária

A tantárgy szakmai tartalma: A bank gazdaságban elfoglalt helyének, működésének bemutatása, kiemelve a hitelezés szerepét. A kurzus során bemutatásra kerül a hitelezési folyamat, annak szereplői és lépései, különféle klasszifikációs és minősítési rendszerek.

Évközi tanulmányi követelmények: • szemináriumi részvétel, szeminárimon kiadott házi feladatok időben történő leadása, elégséges szinten történő megoldása
• zárthelyi dolgozatok 60% fölötti eredménnyel. A zárthelyi dolgozatok, melyek feleletválasztós és esszé jellegű kérdésekből állnak, valamint probléma megoldásból

Vizsgakövetelmény: aláírás + gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: • első zárthelyi – 50%
• második zárthelyi – 50%
A házi feladatok megoldásáért pont nem jár, de az elégséges szinten történő megoldás és határidőben történő leadás a tantárgy teljesítésének feltétele.

Tananyag leírása: 1) Bank fogalma közgazdasági, jogi és intézményi megközelítésben
2) Elemi bankműveletek és a bank szervezeti felépítése
3) A bank jövedelmezősége, elszámolási sajátosságai
4) Kockázat fogalma, számszerűsítése. Banki kockázatok, tőkekövetelmény és céltartalékolás
5) Kockázatok elkülönítése, transzferárazás
6) Példa: Devizahitelezés, unit-linked hitelek és az időbeni diverzifikáció;
7) Hitelezési folyamat és a felszámolási eljárás
8) A hitelkockázat felmérése és a statisztikai döntéselmélet
9) Lineáris klasszifikációs módszerek
10) Nem-lineáris klasszifikációs módszerek
11) A hitelkockázat aggregálási módszerei és a BIS paraméterezés
12) Minősítési rendszerek bevezetésének gyakorlati kérdései
13) Minősítési rendszerek teljesítményének értékelése
14) Összefoglalás

Órarendi beosztás: a Neptun hallgatói információs rendszer szerint.

Kompetencia leírása: • a modern bankrendszer működésének megértése
• a bank kulcsterületeinek ismerete
• a banki jövedelem elszámolás ismerete
• hitelnyújtás koncepciójának ismerete
o hitelezési folyamatok ismerete
o hitelezésben résztvevő szereplők ismerete
o hitelezési és minősítési rendszerek és módszerek ismerete
Az értékelés alapjául a házi feladatok és a zárthelyi dolgozatok, valamint az szemináriumi aktivitás szolgál.

Félévközi ellenőrzések: 1. Első zárthelyi dolgozat – 7. előadás alatt
2. Második zárthelyi dolgozat – 14. előadás alatt
Az elmulasztott zárthelyi dolgozatok a félév végén szóbeli vizsgával pótolhatóak.
A be nem nyújtott házi feladatok nem pótolhatóak.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A hallgatók 2 fős csoportokban oldják meg a kiadott 2-3 házi feladatot. Ezek megodása nyomtatott formában a megadott határidőre kötelező, legalább elégséges színvonalon. A megoldást adott esetben a hallgatónak a szemináriumon prezentálnia is kell.

Szak neve: Biztosítási és pénzügyi matematika (MSc) – Kvantitatív pénzügyek szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • szemináriumi előadás jegyzetek

Ajánlott irodalom:

  • Freixas X. – Rochet J-C.: Microeconimics of Banking, The MIT Press 2008
  • Greenbaum S. I. – Thakor A. V.: Contemporary Financial Internadiation, Academic Press 2007
  • BIS dokumentumok
  • Walter György: Kereskedelmi banki ismeretek. Alinea, 2016
Ajánlott irodalmak:
Freixas X. – Rochet J-C.: Microeconomics of Banking ; The MIT Press 2008
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Greenbaum S. I. – Thakor A. V.: Contemporary Financial Intermediation, Academic Press 2007
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2016-09-04 12:58:07

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.