Június - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2GF26NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Tanulás- és kutatásmódszertan
A tantárgy neve (angolul): Learning and Research Methodology
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 gyakorlat
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Turizmus Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Ásványi Katalin

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a tudományos kutatás elméletét és gyakorlatát. A szemináriumok felkészítik a hallgatókat az egyetemi évek során kapott házi dolgozatok, esszék, írásbeli dolgozatok és a szakdolgozat elkészítésére, valamint segítenek a hallgatóknak megismerni a hatékony tanulás és előadás módszereit is. Összességében a félévet sikeresen teljesítő hallgatók képesek lesznek összeszedetten megírni egy tudományos dolgozatot, valamint fejlődik előadói készségük és stílusuk is.

Évközi tanulmányi követelmények: előre egyeztetett témában házi dolgozatot készítése (30%),
kiselőadás csoportosan (5-6 fő) (30 %),
órai feladatok (30%)
órai aktivitás (10 %).
A tantárgyból nincs vizsga.

Vizsgakövetelmény: Az évközi tanulmányi követelmények teljesítése

Az értékelés módszere: A félév végi jegy a következő értékelési skálán alapul:
0 – 50 pont = elégtelen (1)
51 – 62 pont = elégséges (2)
63 – 74 pont = közepes (3)
75 – 86 pont = jó (4)
87 – 100 pont = jeles (5)

Tananyag leírása: A tárgy hetekre bontott tematikája:

1. Bevezetés. A félév programja és feladatai
2. Tanulási technikák, vizsgafelkészülés az egyetemen.
3. Hogyan írjunk tudományos dolgozatot? A témaválasztás fontossága, új témák a turizmusban. A hivatkozás szabályai.
4. Könyvtárlátogatás: könyvtárazási technikák megismerése, irodalomgyűjtés.
5. A turizmus szakkönyvtár meglátogatása. Irodalomgyűjtés.
6. Szekunder források és értékelésük.
7. Primer kutatás – Kvalitatív kutatási módszerek.
8. Primer kutatás – Kvantitatív kutatási módszerek.
9. Absztrakt írás. Vázlatírás és kutatási terv.
10. Az eredmények bemutatása, prezentáció-készítés.
11. Hallgatói prezentációk értékelése.
12. Hallgatói prezentációk értékelése. Házi dolgozatok leadása.
13. Hallgatói prezentációk értékelése.
14. Hallgatói prezentációk értékelése. Félév végi összegzés és értékelés.

Órarendi beosztás: A NEPTUN szerint.

Kompetencia leírása: A tantárgy teljesítésével a hallgatók képesek lesznek összeszedetten megírni egy tudományos dolgozatot, valamint fejlődik előadói készségük és stílusuk is.

Félévközi ellenőrzések:  Félévközi feladatok, prezentációk

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:  Félévközi feladatok, házidolgozat készítése

Szak neve: Turizmus és vendéglátás alapszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Horváth Dóra – Mitev Ariel (2015): Alternatív kutatási módszerek, Alinea Kidaó, Budapest.
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest.
  • A gyakorlatok anyaga

Ajánlott irodalom:

  • • Babbie, E. (1999): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest
  • • Umberto, E. (1992): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Babbie, E. (1999): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban, megjelenés: 2000 -
Umberto, E. (1992): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat Kiadó, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban, kiadás: 1994 - től
A választott témákhoz kötődő háttér-irodalom
Internetes források (kellő kritikával!)
Kötelező irodalmak:
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Horváth Dóra – Mitev Ariel (2015): Alternatív kutatási módszerek, Alinea Kidaó, Budapest.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2016-09-05 22:13:44

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.