Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2GF26NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Tanulás- és kutatásmódszertan
A tantárgy neve (angolul): Learning and Research Methodology
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 gyakorlat
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Turizmus Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Ásványi Katalin

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a tudományos kutatás elméletét és gyakorlatát. A szemináriumok felkészítik a hallgatókat az egyetemi évek során kapott házi dolgozatok, esszék, írásbeli dolgozatok és a szakdolgozat elkészítésére, valamint segítenek a hallgatóknak megismerni a hatékony tanulás és előadás módszereit is. A hallgatók megismerik a prezentáció és nyilvános beszéd / előadás szituációit és lehetőségeit: a tervezéstől és a felkészüléstől kezdve, az előadás-technikai és retorikai alapok bemutatásán keresztül, egy saját, nyilvános előadás megtartásáig. A tematikus tartalmak tárgyalása során, a hallgatóknak lehetőségük van saját tapasztalataik és élményeik bevonására az órai munkába, melynek során, gyakorlati példák bemutatásán keresztül ismerkedhetnek meg az előadás-technika és retorika tudnivalókkal, valamint a meggyőzés és érveléstechnika alapjaival. Összességében a félévet sikeresen teljesítő hallgatók képesek lesznek összeszedetten megírni egy tudományos dolgozatot, valamint fejlődik előadói készségük és stílusuk is.

Évközi tanulmányi követelmények: • A hallgatókkal előre egyeztetett témában házi dolgozatot (irodalom feldolgozást) készítenek egyénileg (30%),
• kiselőadást tartanak egyénileg egy általuk választott témában 5perc/fő (30 %) (feltöltés 3 nappal korábban moodle-be),
• órai és otthoni feladatokat kapnak az óra tematikájához kapcsoltan egyénileg és csoportosan (30%) és
• az órai aktivitást is értékeljük (10 %).
• A tantárgyból nincs vizsga.
• A szemináriumokon való részvétel kötelező jellegű. Max. 3 hiányzás/félév megengedett..

Vizsgakövetelmény: Az évközi tanulmányi követelmények teljesítése

Az értékelés módszere: A félév végi jegy a következő értékelési skálán alapul:
0 – 50 pont = elégtelen (1)
51 – 62 pont = elégséges (2)
63 – 74 pont = közepes (3)
75 – 86 pont = jó (4)
87 – 100 pont = jeles (5)

Tananyag leírása: A tárgy hetekre bontott tematikája:
1. Bemutatkozás. A félév programja és feladatai. Tanulási technikák, vizsgafelkészülés az egyetemen.
2. Hogyan írjunk tudományos dolgozatot? A témaválasztás fontossága. a dolgoza struktúrája, bevezetés-összegzés. Absztrakt írás. Vázlatírás és kutatási terv. A hivatkozás szabályai, plágium.
3. Irodalom feldolgozás szabályai I. szekunder források és értékelésük, értelmezésük, definíciók használata, bemutatása, összekötő magyarázatok, elméleti modellek értelmezése.
Irodalom feldolgozási feladat (egyénileg) ismertetése.
4. Könyvtárlátogatás: könyvtárazási technikák megismerése, irodalomgyűjtés. (Lőrinczi Erzsébet) A turizmus szakkönyvtár meglátogatása (opció).
5. Irodalom feldolgozás szabályai II. tudományos stílus, tagolás, felsorolások. Ábrák és táblázatok kezelése. Formázás.
Irodalom feldolgozási feladat (egyénileg) leadása.
6. Primer kutatás – kutatási módszerek a turizmusban
7. Irodalom feldolgozási feladat közös megvitatása. Konzultáció.
8. OKTATÁSI SZÜNET (október 23.) (összevont szeminárium – október 24.)
A prezentációtechnika alapjai. Előkészületek.
9. OKTATÁSI SZÜNET (őszi szünet)
10. A sikeres előadás elemei. Az előadás/prezentáció.
11. A TED-előadók titka. A szónok/előadó.
12. Meggyőzéstechnika és érveléstechnika. A közönség. Meggyőzés vs manipuláció. Retorikai alapok és gyakorlatok.
13. Hallgatói prezentációk.
14. Hallgatói prezentációk. Összegzés és értékelés.

Órarendi beosztás: A NEPTUN szerint.

Kompetencia leírása: A tantárgy teljesítésével a hallgatók képesek lesznek összeszedetten megírni egy tudományos dolgozatot, valamint fejlődik előadói készségük és stílusuk is.

Félévközi ellenőrzések:  Félévközi feladatok, prezentációk

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:  Félévközi feladatok, házidolgozat készítése

Szak neve: Turizmus és vendéglátás alapszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Kiadó, Bp., 2004.
 • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest.
 • A gyakorlatok anyaga

Ajánlott irodalom:

 • • • Aczél Petra: Neked van igazad?
 • • Adamik - Jászó - Aczél: Retorika
 • • Arisztotelész: Rétorika
 • • Babbie, E. (1999): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest
 • • Beebe - Beebe: A concise Public Speaking Handbook (4th edition)
 • • Carmine Gallo: Steve Jobs a prezentáció mestere - Hogyan legyünk őrülten hatásos előadók?
 • • Carmine Gallo: TED- előadások - Az inspiráló nyilvános beszéd 9 titka
 • • Garr Reynolds: PreZENtáció
 • • Umberto, E. (1992): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat Kiadó, Budapest.
Ajánlott irodalmak:
Babbie, E. (1999): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban, megjelenés: 2000 -
Umberto, E. (1992): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat Kiadó, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban, kiadás: 1994 - től
A választott témákhoz kötődő háttér-irodalom
Internetes források (kellő kritikával!)
Kötelező irodalmak:
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Horváth Dóra – Mitev Ariel (2015): Alternatív kutatási módszerek, Alinea Kidaó, Budapest.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-08-23 10:23:20

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru