Október - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2GF26NAV02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági folyamatok térbeli elemzése
A tantárgy neve (angolul): Spatial Analysis of Economic Processes
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Tózsa István

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a térinformatika
elméleti és gyakorlati alapjaival. Az egy féléves kurzus keretein belül megismerkednek az
adatgyűjtés szempontrendszerével és forrásaival, a már meglévő és online elérhető térinformatikai
rendszerekben (TeIR) végezhető elemzések és adatlekérések módszereivel és azok buktatóival. A
kurzus végére képesek lesznek már létező vagy önállóan szerkesztett digitális alaptérképeken, az
általuk gyűjtött adatok felhasználásával különböző társadalmi-gazdasági jellemzők alapján elemzési munkák elvégzésére és azokból tematikus térképek előállítására.

Évközi tanulmányi követelmények: Részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. Megengedett hiányzás 20%.

Vizsgakövetelmény: Félév végi gyakorlati vizsga az utolsó órán, melynek tartalma: elméleti (teszt) kérdések az órák anyagából (10 pont) és számítógépes gyakorlati feladatok megoldása a tanult ArcGIS szoftver segítségével (90 pont).

Az értékelés módszere: A félév végi ZH alapján alakul ki a végső érdemjegy. Valamint, a foglalkozásokon való részvétel teljesítése.

Tananyag leírása: 1. Bevezető óra
2. GIS kialakulása, története, alapfogalmak
3. Térképi webes alkalmazások és online információs rendszerek
4. Ismerkedés a TEIR rendszerrel I.
5. Ismerkedés a TEIR rendszerrel II.
6. Az ArcGIS alapjai (beállítások, kezelő felület, tematikus térkép készítés)
7. Online térképi adatbázisokból szűrők segítségével tematikus térképek készítése
8. Digitalizálás alapjai az ArcGIS segítségével I.
9. Digitalizálás alapjai az ArcGIS segítségével II.
10. Külső adatbázis segítségével történő tematikus térképezés
11. Szabadon választott kistérség digitalizálása és valamely társadalmi, vagy tájhasználati jellemzőjének térképi megjelenítése az eddig tanultak alapján
12. Konzultációs óra
13. Zárthelyi elméleti és gyakorlati vizsga

Órarendi beosztás: 8.00 – 9.20 között az S.1.118 számítógépes laborban.

Kompetencia leírása: vektoros térképek szerkesztése és készítése. Térinformatikai adatbázisok kialakítása és kezelése.

Félévközi ellenőrzések: Nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Ferencz Viktória (2011): Gazdasági és közszolgáltatási folyamatok térbeli elemzése, E-Government Tanulmányok XXXIV., Budapest, p.229.

Ajánlott irodalom:

  • Tózsa István (2008): Virtuális Közszolgáltatások,
  • E-Government Alapitvány, Budapest,p.271. (Ingyenes egyetemi tankönyv)
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Tózsa István

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/1Dr. Tózsa István


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.