Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Szabadidő- és élménymenedzsment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2GF26NAV06B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szabadidő- és élménymenedzsment
A tantárgy neve (angolul): Leisure and Experience Managemen
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1 (előadás és szeminárium)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Turizmus Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jászberényi Melinda

A tantárgy szakmai tartalma: A modern jóléti társadalomban az élményeknek egyre nagyobb a jelentősége. A termékek és szolgáltatások szinte minden formában és mennyiségben rendelkezésre állnak, így az élmény szerepe, mely természetéből kifolyólag szubjektív és korlátlan, egyre inkább felértékelődik az egyén életében. A szabadidő és a turizmus az élmények eredetének és az élménygenerálásnak meghatározó területei.
A tantárgy során a hallgatók megismerhetik a legaktuálisabb szabadidős és turisztikai fogyasztói trendeket, a turisztikai és szabadidős attrakciók infrastruktúráját, valamint a látogatómenedzsment aspektusait. Az előadások keretében szó esik az élményteremtés módszereiről, társadalmi és gazdasági koncepcióiról, valamint interpretációs és bemutatási módszerekről.
A kurzus célja az aktuális szabadidős és turisztikai fogyasztói trendeknek és menedzsment koncepcióknak megfelelő tudás átadása. Az előadások tananyaga a tudományterület legfrissebb kutatási eredményeire épül. A szemináriumok során esettanulmányokra, csoportos és egyéni, órai és otthoni feladatokra kerül sor.

Évközi tanulmányi követelmények: Hallgatói prezentáció

Vizsgakövetelmény: Előadáson és szemináriumokon elhangzott ismeretek és a kötelező irodalom kijelölt fejezetei.

Az értékelés módszere:  Hallgatók az előadáson elhangzott és a szakirodalommal kiegészített ismereteikből írásbeli vizsgán számolnak be, ennek súlya a végső vizsgajegyben 50%. A szemináriumon tartott, csoportmunka keretében elkészített kiselőadásért megszerezhető pontok súlya a végső érdemjegyben 20%, az ugyanebben a témában, csoportban megírt házi dolgozat 25%, az órai egyéb feladatok és aktivitás pedig 5%. A tárgy teljesítése az összpontszám legalább 51%-os elérése esetén lehetséges

Tananyag leírása: A tárgy hetekre bontott tematikája:

1. Szabadidő fogalma. A szabadidő és turizmus kapcsolata. Fogyasztói trendek, élménytársadalom, élménygazdaságtan.
2. Az élményteremtés és boldogság pszichológiája.
3. Élménymenedzsment és –marketing.
4. Turisztikai attrakciók.
5. Interpretáció és bemutatási módszerek.
6. Látogatómenedzsment.
7. Fogyasztói motivációk, elvárások és a benne rejlő különbségek kulturális és életstílusbeli szempontból

Órarendi beosztás: 
Neptun szerint

Kompetencia leírása: A kurzus során olyan korszerű szemléletmód kialakítására törekszünk, amely megfelel a tudományterület jelenkori aktuális trendjeinek. A hallgató képessé válik arra, hogy az élményteremtés és a látogatómenedzsment szempontjából elemezzen szabadidős, turisztikai és egyéb intézményeket, szolgáltatásokat és helyszíneket. Fejlődnek analitikus képességei, valamint szakmai szóbeli és írásbeli kifejezőképessége.

Félévközi ellenőrzések: prezentáció értékelése

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: hallgatói prezentáció tárgy tematikájához kapcsolódó témákban

Szak neve: Bármely szak a G karon

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • • Puczkó László – Rátz Tamara (2011). Az attrakciótól az élményig, Akadémia Kiadó, Budapest.
  • • Zátori Anita (2014). Élményszemlélet a turizmusban: A turisztikai élményteremtés koncepciói. Turizmus Bulletin, Vol. 16, No. 2, pp. 51-60.
  • • Előadások és szemináriumok anyaga.

Ajánlott irodalom:

  • •Csíkszentmihályi, Mihály (2010): Az öröm művészete: Flow a mindennapokban. Nyitott könyvműhely, Budapest.
  • •Király, Tibor (szerk.) (1998): Szabadidő-menedzsment, KVIF, Budapest.
  • •Pine, B. J. – Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy: Work is theatre and every business is a stage, Harvard Business Review, Vol. 76, No. 4, pp. 97-105.
  • •Pine, B. J. – Gilmore, J. H. (1999). The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston.
Ajánlott irodalmak:
Csíkszentmihályi, Mihály (2010): Az öröm művészete: Flow a mindennapokban. Nyitott könyvműhely, Budapest.
Király, Tibor (szerk.) (1998): Szabadidő-menedzsment, KVIF, Budapest.
Pine, B. J. - Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy: Work is theatre and every business is a stage, Harvard Business Review, Vol. 76, No. 4, pp. 97-105.
Elérhető az egyetemi hálózaton.
Pine, B. J. - Gilmore, J. H. (1999). The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston.
Kötelező irodalmak:
Puczkó, László - Rátz, Tamara (2011). Az attrakciótól az élményig, Akadémia Kiadó, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Zátori Anita (2014). Élményszemlélet a turizmusban: A turisztikai élményteremtés koncepciói. Turizmus Bulletin, Vol. 16, No. 2, pp. 51-60.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2014-10-05 13:57:55

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.