Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi közlekedés és turizmus

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2GF26NCK08B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi közlekedés és turizmus
A tantárgy neve (angolul): International Transport and Tourism
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): előadás és szeminárium
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Turizmus Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jászberényi Melinda

A tantárgy szakmai tartalma: Tantárgy keretébe a hallgatók megismerik a közlekedés, azon belül a személyszállítás fejlődésének és fejlesztésének legfontosabb tendenciáit, az egyes közlekedési ágak jellemzőit és azok turizmusban betöltött szerepét. A tantárgy célja hogy rávilágítson azokra a folyamatokra, amelyek a közlekedés és turizmus kapcsolódását, összefonódását tükrözik. Külön hangsúlyt kapnak a tantárgy tematikájában a világgazdaság jellemző tendenciái, ezek hatása a közlekedés és turizmus alakulására, a környezeti fenntarthatóság és a környezetbarát közlekedési módok turizmusban játszott szerepének vizsgálata.
Célunk, hogy a hallgatók a turizmus nemzetközi és hazai szakirodalmára épülő korszerű, teoretikus ismereteket szerezzenek, amelyekre a praxisorientált képzésük eredményesen alapozható. Szemináriumok keretében hazai és nemzetközi példákkal, esettanulmányokkal támasztjuk alá az előadások anyagát.

Évközi tanulmányi követelmények: Szemináriumok látogatása, projekt feladatokban való részvétel, tanulmány készítése és annak prezentációja 2 fős csoportokban, megadott témák alapján.

Vizsgakövetelmény: Hallgatók az előadáson elhangzott és a szakirodalommal kiegészített ismeretekből írásbeli vizsga keretében számolnak be.

Az értékelés módszere: Vizsga aránya a végső vizsgajegyben 70%. A csoportmunka keretében elkészített, szemináriumi keretek között prezentált kiselőadásért megszerezhető pontok súlya a végső érdemjegyben 10%, ugyanebben a témában,2 fős csoportban megírt házi dolgozat 10% projekt feladat 10%. Az órai egyéb feladatokkal és aktivitással plusz pont szerezhető.A végső érdemjegy megszerzése feltételezi, hogy mind az írásbeli vizsga, mind pedig a kiselőadás, házidolgozat és projekt feladat értékelése eléri az 50%-os teljesítményt. A tárgy teljesítés feltétele az összpontszám legalább 60%-os teljesítése.

Tananyag leírása: 
Előadások és szemináriumok témakörei
szeptember 10. A közlekedés alapfogalmai, a közlekedés szerepe a turizmusban 1.
Szeminárium: A projektfeladatok kijelölése, előzetes konzultáció
szeptember 17. A közlekedés alapfogalmai, a közlekedés szerepe a turizmusban 2.
Szeminárium: Közlekedési adat- és információforrások, kutatási adatbázisok
szeptember 24. Közúti közlekedés és turizmus
Szeminárium: A projektfeladatok tematikájának bemutatása, konzultáció
október 1. Közlekedés és turizmus a városokban
Szeminárium:Város és folyó kapcsolata.
október 8. Esettanulmány a városi közlekedés témaköréből VaLyo projekt
Szeminárium: A projektfeladat első eredményeinek rövid bemutatása
október 15. Hajózás és turizmus. Mahart Passnave meglátogatása.
Szeminárium: Projekt konzultáció
október 22. 29 szünet
november 5. Aktív turizmus
Szeminárium: Aktív turisztikai kínálatfejlesztés (csoportmunka). Konzultáció
november 12. Belvízi és tengerhajózás
Szeminárium: A projektfeladat kidolgozása.
november 19. Iparági modellek a légi közlekedésben
Szeminárium: A projektfeladat kidolgozása.
november 26. Vasúti közlekedés és turizmus
Szeminárium: A projektfeladatok bemutatása és értékelése 1.
december 3. Közlekedési múzeumok a nagyvilágban
Szeminárium: A projektfeladatok bemutatása és értékelése 2
december 10. Összegző előadás
Szeminárium:. A projektfeladatok bemutatása és értékelése 3.


Órarendi beosztás: Előadás H: 9.50-11.20;
Szeminárium H:11.40-13.10.; 15.30-17.00.;

Kompetencia leírása: A kurzus során olyan korszerű szemléletmód kialakítására törekszünk, amely megfelel a tudomány aktuális trendjeinek. A tárgy keretébe a hallgatók megismerik a közlekedés, fejlődésének és fejlesztésének legfontosabb tendenciáit, az egyes közlekedési ágak jellemzőit és azok turizmusban betöltött szerepét. A félév során fejlődnek a hallgatók analitikus képességei, valamint szakmai szóbeli és írásbeli kifejezőképessége.

Félévközi ellenőrzések: Csoportos munka formájában elkészült tanulmány, prezentáció és projekt feladat kiértékelése a félév során.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Tanulmány készítése, prezentálása, 2 fős csoportokban, megadott témák alapján. Részvétel a projekt feladatokban.

Szak neve: Turizmus-és vendéglátás (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Előadások anyaga.
  • Jászberényi–Munkácsy (szerk.): Közlekedés, mobilitás, turizmus. Akadémiai Kiadó, 2018

Ajánlott irodalom:

  • Jászberényi-Pálfalvi: Közlekedés a gazdaságban, Aula, 2006.
  • Jászberényi M. (2013) A közlekedés földrajza. In. Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak (szerk. Jeney L. – Kulcsár D. – Tózsa I.) BCE-NGM, Budapest pp 215-235
  • Jászberényi M. – Bata A. (2013) A mobilitás menedzselése és a modern marketing eszközök – Egy pozitív példa. New Yorkból Közlekedéstudományi Szemle 2013/1 pp 6-11
  • Jászberényi, M. 2011. The Development of the Tourism ont he Danube in Hungary to Reduce Dependence on Cars – AET International Conference, Glasgow, 2011. 10. 13-14. Conference homepage: www.aetransport.org
  • Jászberényi-Pálfalvi: Nemzetközi közlekedés és turizmus c. könyv kijelölt fejezeti, Aula Kiadó, 2009.
Ajánlott irodalmak:
Jászberényi-Pálfalvi: Közlekedés a gazdaságban, Aula, 2006.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Bata- Jászberényi: A mobilitás menedzselése és a modern marketing eszközök-Egy pozitiv példa New Yorkból, Közlekedéstudományi Szemle 2013. augusztus
Legeza Enikő – Selymes Péter: A légi személyszállítás szerepe a nemzetgazdaságban, Közlekedéstudományi szemle, 2012. június
Jászberényi M. (2013) A közlekedés földrajza. In. Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak (szerk. Jeney L. – Kulcsár D. – Tózsa I.) BCE-NGM, Budapest pp 215-235
Jászberényi, M. 2011. The Development of the Tourism ont he Danube in Hungary to Reduce Dependence on Cars – AET International Conference, Glasgow, 2011. 10. 13-14. Conference homepage: www.aetransport.org
Kötelező irodalmak:
Jászberényi-Pálfalvi: Nemzetközi közlekedés és turizmus, Aula, 2009.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2019-02-17 23:32:20

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.