Május - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi közlekedés és turizmus

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2GF26NCK08B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi közlekedés és turizmus
A tantárgy neve (angolul): International Transport and Tourism
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): előadás és szeminárium
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Turizmus Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jászberényi Melinda

A tantárgy szakmai tartalma: Tantárgy keretébe a hallgatók megismerik a közlekedés, azon belül a személyszállítás fejlődésének és fejlesztésének legfontosabb tendenciáit, az egyes közlekedési ágak jellemzőit és azok turizmusban betöltött szerepét. A tantárgy célja hogy rávilágítson azokra a folyamatokra, amelyek a közlekedés és turizmus kapcsolódását, összefonódását tükrözik. Külön hangsúlyt kapnak a tantárgy tematikájában a világgazdaság jellemző tendenciái, ezek hatása a közlekedés és turizmus alakulására, a környezeti fenntarthatóság és a környezetbarát közlekedési módok turizmusban játszott szerepének vizsgálata.
Célunk, hogy a hallgatók a turizmus nemzetközi és hazai szakirodalmára épülő korszerű, teoretikus ismereteket szerezzenek, amelyekre a praxisorientált képzésük eredményesen alapozható. Szemináriumok keretében hazai és nemzetközi példákkal, esettanulmányokkal támasztjuk alá az előadások anyagát.

Évközi tanulmányi követelmények: Szemináriumok látogatása, projekt feladatokban való részvétel, tanulmány készítése és annak prezentációja 2 fős csoportokban, megadott témák alapján.

Vizsgakövetelmény: Hallgatók az előadáson elhangzott és a szakirodalommal kiegészített ismeretekből írásbeli vizsga keretében számolnak be.

Az értékelés módszere: Vizsga aránya a végső vizsgajegyben 70%. A csoportmunka keretében elkészített, szemináriumi keretek között prezentált kiselőadásért megszerezhető pontok súlya a végső érdemjegyben 10%, ugyanebben a témában,2 fős csoportban megírt házi dolgozat 10% projekt feladat 10%. Az órai egyéb feladatokkal és aktivitással plusz pont szerezhető.A végső érdemjegy megszerzése feltételezi, hogy mind az írásbeli vizsga, mind pedig a kiselőadás, házidolgozat és projekt feladat értékelése eléri az 50%-os teljesítményt. A tárgy teljesítés feltétele az összpontszám legalább 60%-os teljesítése.

Tananyag leírása: A tárgy hetekre bontott tematikája:

Közlekedés és turizmus rendszere
Utas- és környezetbarát közlekedésmenedzsment és a városi turizmus
Fenntartható mobilitás. Közlekedés és turizmus összefüggései
Városi személyi közlekedés minősége és annak hatása a turizmusra
A főváros aktuális infrastruktúra fejlesztései és ezek hatása a közlekedésre
Dunai hajózás szerepe a turizmusban
A szállítási piac – piaci verseny, a közúti személyszállítás tendenciái
Közlekedéspolitika irányai Európában, EU tagországok közlekedéspolitikája
Reneszánszát élő vasúti közlekedés. Vasút szerepe a turizmusban
Kerékpár szerepe a közlekedésben és a turizmusban
Iparági modellek a légi közlekedésben
Légi közlekedés és turizmus kölcsönös egymásra hatása
Légi közlekedés fejlődésének legfontosabb tendenciái
Repülőtér fejlesztések és azok területi hatása a turizmusban

Órarendi beosztás: Előadás H: 9.50-11.20;
Szeminárium H:11.40-13.10.;
H:15.30-17.00.;

Kompetencia leírása: A kurzus során olyan korszerű szemléletmód kialakítására törekszünk, amely megfelel a tudomány aktuális trendjeinek. A tárgy keretébe a hallgatók megismerik a közlekedés, fejlődésének és fejlesztésének legfontosabb tendenciáit, az egyes közlekedési ágak jellemzőit és azok turizmusban betöltött szerepét. A félév során fejlődnek a hallgatók analitikus képességei, valamint szakmai szóbeli és írásbeli kifejezőképessége.

Félévközi ellenőrzések: Csoportos munka formájában elkészült tanulmány, prezentáció és projekt feladat kiértékelése a félév során.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Tanulmány készítése, prezentálása, 2 fős csoportokban, megadott témák alapján. Részvétel a projekt feladatokban.

Szak neve: Turizmus-és vendéglátás (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Előadások anyaga.
  • Jászberényi-Pálfalvi: Nemzetközi közlekedés és turizmus c. könyv kijelölt fejezeti, Aula Kiadó, 2009.

Ajánlott irodalom:

  • Jászberényi-Pálfalvi: Közlekedés a gazdaságban, Aula, 2006.
  • Jászberényi M. (2013) A közlekedés földrajza. In. Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak (szerk. Jeney L. – Kulcsár D. – Tózsa I.) BCE-NGM, Budapest pp 215-235
  • Jászberényi M. – Bata A. (2013) A mobilitás menedzselése és a modern marketing eszközök – Egy pozitív példa. New Yorkból Közlekedéstudományi Szemle 2013/1 pp 6-11
  • Jászberényi, M. 2011. The Development of the Tourism ont he Danube in Hungary to Reduce Dependence on Cars – AET International Conference, Glasgow, 2011. 10. 13-14. Conference homepage: www.aetransport.org
Ajánlott irodalmak:
Jászberényi-Pálfalvi: Közlekedés a gazdaságban, Aula, 2006.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Bata- Jászberényi: A mobilitás menedzselése és a modern marketing eszközök-Egy pozitiv példa New Yorkból, Közlekedéstudományi Szemle 2013. augusztus
Legeza Enikő – Selymes Péter: A légi személyszállítás szerepe a nemzetgazdaságban, Közlekedéstudományi szemle, 2012. június
Jászberényi M. (2013) A közlekedés földrajza. In. Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak (szerk. Jeney L. – Kulcsár D. – Tózsa I.) BCE-NGM, Budapest pp 215-235
Jászberényi, M. 2011. The Development of the Tourism ont he Danube in Hungary to Reduce Dependence on Cars – AET International Conference, Glasgow, 2011. 10. 13-14. Conference homepage: www.aetransport.org
Kötelező irodalmak:
Jászberényi-Pálfalvi: Nemzetközi közlekedés és turizmus, Aula, 2009.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-08-29 22:41:31

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.