Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Információmenedzsment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NAK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Információmenedzsment
A tantárgy neve (angolul): Information Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi szemeszterben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: vállalatgazdaságtan
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Fehér Péter

A tantárgy szakmai tartalma: Az Információmenedzsment c. tárgy keretében célunk átfogó képet adni az információ-technológia alapvető fogalmairól, elemeiről, az üzleti és gazdasági alkalmazásokról, az információrendszerek létrehozásáról és működtetéséről. Célunk az, hogy a tárgy ismeretanyagának elsajátításával a hallgatók legyenek képesek megérteni az informatika terén kialakuló fejlődési irányokat, ezeknek a gazdálkodásra gyakorolt hatásait.
A tárgy a technológiai és üzleti ismeretek egyensúlyán alapulva megismertetni a hallgatót azokkal az IT-hez kapcsolódó problémakörökkel, amelyekkel mint informatikai szakember vagy mint üzleti/informatikai döntéshozó fog találkozni: az alapvető üzleti informatikai alkalmazások megismerése mellett az informatikai stratégia tervezése, informatikai projektek vezetése, informatikai szervezet, informatikai szolgáltatások menedzselése, outsourcing, minőségbiztosítás, biztonsági kérdések, adatvédelem, szervezeti hatások, szervezet-átalakítás.

Évközi tanulmányi követelmények: A tárgy teljesítéséhez alapkövetelmény a szemináriumi munka során folyamatos hallgatói részvétel és csoportos feladatmegoldás. A kapcsolódó elméleti ismeretekből félévközi ZH-kon van számonkérés. A szemináriumokon a hallgatók megjelenése kötelező.

Vizsgakövetelmény:  gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A hallgatók féléves teljesítményének értékelése két fő részből tevődik össze: a szemináriumi munka és az előadásokhoz és a jegyzethez kapcsolódó zárthelyi eredményéből. Szemináriumot a NEPTUN rendszer alapján szükséges választani.
A számonkérés 2 részből áll:
1. Az előadásokon alapuló egységes zárthelyi (teszt): 50% (A zárthelyi vizsgán minimum a vizsga 48%-át el kell érni az érvényes eredményhez)
2. Szemináriumi feladatmegoldás: 50% (A szemináriumi ponszámokból a szemináriumi pontérték legalább 48%-át el kell érni az érvényes eredményhez).
A hallgató a két értékelés, tehát a szemináriumi eredmények és a zh eredmény összesítésével kap osztályzatot. Gyakorlati jegyes tárgyként az eredmények javítására nincs lehetőség.
Értékelés (%-ban):
Elégtelen: 0 -
Elégséges: 48 -
Közepes: 61 -
Jó: 74 -
Jeles: 87 - 100

Tananyag leírása: Az üzleti informatika alapjai, az információrendszerek gazdasági szerepe. Az IT gazdasági alkalmazása: alapfogalmak, áttekintés a főbb rendszerekről
Informatikai stratégia
Rendszerfejlesztés és rendszerbevezetés
IT beruházások, IT portfólió menedzsment
Informatikai projektek menedzsmentje
Vezetői információrendszerek, Üzleti intelligencia, Integrált vállalatirányítási (ERP) rendszerek
E-business
Folyamatmenedzsment
IT biztonság. Informatikai audit. IT irányítás

Órarendi beosztás: Neptun szerint
A szemináriumi csoportválasztás neptun szerinti rendszerben működik, azt központilag módosítani nem tudjuk.

Kompetencia leírása: A legfontosabb IT alkalmazás-típusok ismerete
Az IT-val kapcsolatos vezetési-szervezési ismeretek

Félévközi ellenőrzések: A félév közepén, ill. az utolsó szemináriumi alkalommal az elméleti anyagból zárthelyit írnak a hallgatók. A szemináriumi munka ellenőrzése folyamatos.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A szemináriumokon kiadott feladatok megoldása:
A félév folyamán 5 esettanulmány feldolgozása szükséges, csoportos munkában. Az esettanulmányok megoldásait órán prezentálni kell (prezentáció akkor fogadható el érvényesnek, ha a prezentáló csoport min. 3/4 részben megjelent). Prezentáció elmaradása a szerezhető maximális pontszámot 30%-al csökkenti.
A csoporttagok a feladatmegoldásra egységesen csoportpontszámot kapnak, mely minden résztvevő számára érvényes.

Szak neve:  Gazdaságinformatikus szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Gábor András és munkatársai (2007): Üzleti informatika. Aula kiadó
  • Előadások anyagai és coospace rendszerbe feltöltött elektronikus dokumentumok.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
A tananyag nyomtatott formában rendelkezésre áll:
Gábor András és munkatársai (2007): Üzleti informatika. Aula kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
valamint elektronikus dokumentumok (ppt fóliasorok és Pdf formátumú dokumentumok adják a számonkérés alapját.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.