December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2IR32NAK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Információmenedzsment
A tantárgy neve (angolul):Information Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi szemeszterben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:vállalatgazdaságtan
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Fehér Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Az Információmenedzsment c. tárgy keretében célunk átfogó képet adni az információ-technológia alapvető fogalmairól, elemeiről, az üzleti és gazdasági alkalmazásokról, az információrendszerek létrehozásáról és működtetéséről. Célunk az, hogy a tárgy ismeretanyagának elsajátításával a hallgatók legyenek képesek megérteni az informatika terén kialakuló fejlődési irányokat, ezeknek a gazdálkodásra gyakorolt hatásait.
A tárgy a technológiai és üzleti ismeretek egyensúlyán alapulva megismertetni a hallgatót azokkal az IT-hez kapcsolódó problémakörökkel, amelyekkel mint informatikai szakember vagy mint üzleti/informatikai döntéshozó fog találkozni: az alapvető üzleti informatikai alkalmazások megismerése mellett az informatikai stratégia tervezése, informatikai projektek vezetése, informatikai szervezet, informatikai szolgáltatások menedzselése, outsourcing, minőségbiztosítás, biztonsági kérdések, adatvédelem, szervezeti hatások, szervezet-átalakítás.

A fenntarthatóság szempontjai:
Fontos a rugalmas infrastruktúra kiépítése, az átfogó és fenntartható iparosodás támogatása, valamint az innováció előmozdítása.
A tárgy keretei között ennek informatikai, technológiai vetületét vizsgáljuk


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- Rendelkezik az információrendszerekkel kapcsolatos alapvető ismeretekkel, érti az architektúra szervezési elveket, és összefüggéseiben képes értelmezni a számítástechnikai és információ architektúra összetevőit.
- Ismeri az információ architektúra különböző rétegeinek (tranzakció-feldolgozás, operatív működés támogatása, döntéstámogatás, csoportmunka, munkafolyamat) alapvető jellemzőit és a közöttük levő összefüggéseket.
- Alapvető ismeretekkel rendelkezik az információmenedzsment valamennyi területéről, beleértve az informatikai stratégia, folyamatmenedzsment, rendszerfejlesztés, tudásmenedzsment, IT szolgáltatásmenedzsment, projektmenedzsment, kockázatmenedzsment, teljesítménymenedzsment, az informatikai vagyonnal való gazdálkodás, informatikai biztonság és az IT audit fogalmi rendszerét és összefüggéseit.


Képesség:
- Az elsajátított informatikai eljárások és módszerek segítségével képes valós üzleti, szervezeti körülmények között az alkalmazások működési feltételeinek feltárására, előnyök, veszélyek, kockázatok mérlegelésére és kommunikációjára.
- Képes az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, a leghatékonyabb IT-megoldások felhasználásával gazdasági problémák megoldási változatainak elkészítésére, informatikai támogatás, fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására.
- Képes rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés, illetve számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára.
- Menedzseli a szervezet informatikai részlegét, szolgáltatási folyamatokat üzemeltet.
- Képes a gazdasági környezetben felmerülő informatikai konfliktushelyzetek feloldására.


Attitűd:
- Vállalja és hitelesen képviseli az informatikai és alkalmazási szakterülete (vállalat, közigazgatási vagy közszolgálati szervezet) szakmai alapelveit.
- Nyitott az informatikával és alkalmazási területével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és befogadására.
- Elfogadja és alkalmazkodik a környezete munka- és szervezeti kultúrájához, betartja a szakma etikai elveit.
- Reflektív módon tekint saját szakmai kompetenciáira és tevékenységére.
- Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: