Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Tudásmenedzsment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NAK13B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Tudásmenedzsment
A tantárgy neve (angolul): Knowledge Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: szakirány tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kő Andrea

A tantárgy szakmai tartalma: Napjainkra a tudás a gazdaság egyik legjelentősebb erőforrása lett, a piaci versenyt meghatározó tényezővé vált. A gazdasági tevékenységek tudásintenzivitása folyamatosan növekszik, amit egyértelműen jelez az, hogy egyre nagyobb figyelem összpontosul a szervezeten belüli és szervezetek közötti ismeretmegosztásnak, a kooperációnak, a tudás termelésének”, kialakításának elméleti és gyakorlati vonatkozásaira. A tudásmenedzsment (knowledge management) az egyik legvirágzóbb, gyorsan fejlődő interdiszciplináris terület napjainkban. Hatását és gyakorlati jelentőségét a problémakör kapcsán létrehozott különféle támogató eszközök alkalmazásának terjedése is jelzi. A tárgy a tudásmenedzsment témakörével, az információrendszereknek a tudásmenedzsmentben játszott szerepével ismerteti meg a hallgatókat. A tárgy keretében foglalkozunk a nem formalizált ismeretek explicitté (formalizálttá és ezáltal megoszthatóvá, gazdaságilag kiaknázhatóvá) alakításának kihívásaival. A tárgy alapproblémája a tudásteremtés értékláncának támogatása, a formalizálatlan tudás átalakításának elősegítése, az ebben használható módszertani és eszközbázis bemutatása. A tárgy keretében foglalkozunk a tudásmenedzsment rendszerekkel, bemutatjuk a tudásalapú rendszerek különféle fajtáit.

Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlatokon kiadott feladatok megoldása. A gyakorlatokon való részvétel és folyamatos munka a tárgy teljesítésének feltétele. Hiányozni a szemináriumok 25%-ról lehet.

Vizsgakövetelmény: A tudásmenedzsment tárgy gyakorlati jeggyel zárul. A kurzus során megszerezhető pontok 50%- a gyakorlati feladatok megoldásával, míg további 50% az elméleti ZH (teszt) megírásával szerezhető meg. Plusz pontok (max. 10 pont) szerezhetők előzetesen egyeztetett téma feldolgozásával és prezentálásával (csoportmunka). A gyakorlatokon való részvétel és folyamatos munka a tárgy teljesítésének feltétele. Hiányozni a szemináriumok 25%-ról lehet. A szemináriumi feladatok más módon nem teljesíthetőek (TVSZ 21§ / 5 pont). Hiányozni a szemináriumok 25%-ról lehet. Ez jelen kurzus esetében 3 hiányzást jelent. Nagyobb mértékű hiányzás esetében a hallgató elégtelen osztályzatot szerez, melyet javító vizsgával módosíthat. A tanszék biztosítja, hogy a közepes szint a javítóvizsgán elérhető legyen, azaz az elérhető legjobb eredmény a közepes (70% értékben).

Az értékelés módszere: A tárgy gyakorlati jeggyel zárul. A kurzus során megszerezhető pontok 50%- a gyakorlati feladatok megoldásával, míg további 50% az elméleti ZH megírásával szerezhető meg. A gyakorlatokon való részvétel és folyamatos munka a tárgy teljesítésének feltétele. Hiányozni a szemináriumok 25%-ról lehet. A szemináriumi feladatok más módon nem teljesíthetőek (TVSZ 21§ / 5 pont). Hiányozni a szemináriumok 25%-ról lehet. Ez jelen kurzus esetében 3 hiányzást jelent. Nagyobb mértékű hiányzás esetében a hallgató elégtelen osztályzatot szerez, melyet javító vizsgával módosíthat. A tanszék biztosítja, hogy a közepes szint a javítóvizsgán elérhető legyen, azaz az elérhető legjobb eredmény a közepes (70% értékben).

Értékelés (%-ban)

Elégtelen: 0 - 47
Elégséges: 48 - 60
Közepes: 61 - 73
Jó: 74 - 86
Jeles: 87 – 100

Tananyag leírása: A kurzus során áttekintjük a tudásmenedzsment kapcsán kialakult módszertani megoldásokat, eszközöket, és azokat a főbb alkalmazásokat, amelyek forradalmasították a szervezeti tudással való gazdálkodást. A tárgy a tudás gazdasági szerepének bemutatásával, a tudás értékláncának elemzésével, a nem formalizált ismeretek explicitté (formalizálttá és ezáltal megoszthatóvá, gazdaságilag kiaknázhatóvá) alakításának, transzformációjának támogatásával kíván foglalkozni, előtérbe helyezve a kapcsolódó informatikai megoldásokat. A tárgy alapproblémája a tudásteremtés értékláncának informatikai támogatása, a formalizálatlan tudás átalakításának elősegítése, az ebben használható módszertani és eszközbázis bemutatása.

Órarendi beosztás: 1. Tudásmenedzsment áttekintés
2. Keretrendszer, Tudás feltérképezése
3. Tudásszerzés és –fejlesztés (szervezeti tanulás, tanuló szervezet)
4. Tudásszerzés és –fejlesztés támogató technológiák
5 Tudáskodifikáció és technológiái (CommonKADS, ontológia)
6. Tudáskodifikáció: Szervezeti memória és ontológiák
7. Tudástárolás Dokumentumtárház, CMS
8. TM vendég előadás
9 Tudásátadás
10. Tudás értékelése
11. TM rendszerek
12. TM projektek és kihívások
13. Hallgatói előadások
14. Összefoglalás

Kompetencia leírása: A hallgatók a tárgy elvégzésével képesek lesznek a tudásmenedzsment terület fogalomrendszerének átlátására, alkalmazására, tudásmenedzsment projektekben való részvételre, a tudásmenedzsment rendszerek tervezésére, működtetésére.

Félévközi ellenőrzések: A gyakorlatokon kiadott feladatok ellenőrzése minden gyakorlaton.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A gyakorlatokon kiadott feladatok.

Szak neve: Gazdaságinformatika BSc, Üzleti informatika szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Davenport, T. H. – Prusak, L. (2001): Tudásmenedzsment, Kossuth Kiadó, Budapest. Fordította: Andó Éva, és az előadások anyagai
  • Ashok Jashapara: Knowledge Management: An Integrated Approach (second edition); Prentice Hall, Pearson Education Limited, 2011, (ISBN 978-0-273-72685-2)

Ajánlott irodalom:

  • Tudásból várat...Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben; a Magyar Tudományos Akadémia Vezetés-és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottságának II. számú gyűjteményes kötete, 2009 – 2011 szerkesztette: Noszkay Erzsébet, N&B Kiadó, Budapest, ISBN: 978-963-08-1265-8
  • The Capital of Intelligence - the Intelligence of Capital, ed.: Noszkay Erzsébet, ISBN: 9789638778826, Foundation for Information Society, Budapest, 2009
  • Kő Andrea, Molnár Bálint, Vas Réka: Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai, MTA ITA, Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával készített kutatási jelentés 2003
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2014-09-06 21:53:59

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.