Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

SAP nagyvállalati megoldás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NBK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): SAP nagyvállalati megoldás
A tantárgy neve (angolul): SAP Support in Corporate Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 56
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Integrált rendszerek
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Ternai Katalin

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a vállalati gazdálko-
dás üzleti folyamatainak az SAP integrált vállalatirányítási rendszerrel való támoga-
tására.
A számviteli modulok segítségével a vállalatok az összes teljesítményre vonatkozó
információt egy olyan környezetben felügyelhetik és ellenőrizhetik, ami teljesen in-
tegrált a vállalat valamennyi operatív műveletével. Az SAP pénzügyi moduljai olyan konzisztens, egyeztetett és ellenőrizhető beszámolókat készítenek, amelyek a tör-
vény által előírt beszámolási kötelezettséghez, a vezetőség támogatására és elem-
ző alkalmazásokban történő felhasználásra egyaránt használhatók, valamint segít-
ségükkel a vállalat nyomon követheti nyereségességét.
A logisztikai modulok jelentős segítséget jelentenek a logisztikai folyamatok optima-
lizálásában.
A kurzus során a hallgatók betekintést nyernek egy integrált vállalatirányítási rendszer kialakításába, implementálásába, vezetést támogató funkcióiba.
A kurzus folyamán a hallgatók megismerkednek számos integrált, több modulon
áthaladó folyamattal, betekintést nyerhetnek különböző beállítási (customizing)
lehetőségekbe, a bevezetéssel kapcsolatos feladatokba, valamint bemutatásra kerülnek az SAP új dimenziós termékei, trendek.

Évközi tanulmányi követelmények: Folyamatos szemináriumi munka. Gyakorlati feladatok elvégzése hétről - hétre.

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: A hallgatók féléves teljesítményének értékelése két részből tevődik össze:
a folyamatos szemináriumi munka és az előadásokhoz és a jegyzethez kapcsolódó zárthelyi eredményéből.
Feladatmegoldás, és év végi tesztjellegű vizsga alapján kapnak a hallgatók érdemjegyet.

Tananyag leírása: Sokszorosítással különböző szakirodalom.
Az SAP Help anyaga.
Az előadások anyagaiból összeállított vázlatok

Órarendi beosztás: 1. hét Az SAP rendszer, mint 2. generációs ERP rendszer.
2. hét Pénzügyi alapfogalmak, funkciók a SAP-ban.
3. hét Pénzügyi folyamatok a SAP-ban.
6. hét Pénzügyi beszámolók a SAP-ban.
4. hét Integrált számviteli folyamatok.
5. hét Logisztikai alapfogalmak, funkciók a SAP-ban.
6. hét Logisztikai folyamatok a SAP-ban.
7. hét Logisztikai beszámolók a SAP-ban.
8. hét Kontrolling alapfogalmak, funkciók a SAP-ban.
9. hét Kontrolling folyamatok a SAP-ban.
10. hét Kontrolling műveletek és beszámolók a SAP-ban.
11.hét HR alapfogalmak, funkciók a SAP-ban.
12.hét SAP HANA
13. hét Felhő megoldások a SAP-nál
14. hét Számonkérés - elméleti és gyakorlati feladatok

Kompetencia leírása: A tantárgy tematikájának összeállítása során feltételezzük, hogy a hallgatók rendel-
keznek az alapvető gazdasági és vállalatgazdaságtani ismeretekkel, s motiváltnak
érzik magukat ezen ismeretek gyakorlati hasznosításának kiszélesítése irányában.

Félévközi ellenőrzések: Gyakorlati számonkérés - Zh. feladatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Gyakorlati feladatok elvégzése hétről - hétre.

Szak neve: GazdaságinformatikaA kurzus végén elméleti számonkérés, valamint gyakorlati feladatok elvégzése.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Ternai, Katalin (2007): Vállalatirányítás Integrált rendszerrel, Üzleti informatika, pp. 55 -77, ISBN 978 963 9698 19 2, Aula Kiadó, Budapest.
  • ERP rendszerek Magyarországon a 21. században, szerk.: Hetyei József, ComputerBooks kiadó, Budapest, 2004
  • Vezetői döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon, szerk.: Hetyei József, ComputerBooks kft, 2001
  • Homonnay Gábor: Alkalmazási rendszerek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003
  • Turban, E.; McLean, E.; Wetherbe, J.: Information Technology for Management, John Wiley & Sons, 1999 (ISBN 0-471-17898-5)
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Borbásné Szabó Ildikó, Ternai Katalin

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G2Gyakorlat2018/19/1Borbásné Szabó Ildikó
G1Gyakorlat2018/19/1Ternai Katalin


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.