Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

TM és intelligens rendszerek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NBK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): TM és intelligens rendszerek
A tantárgy neve (angolul): Knowledge Management and Intelligent Systems
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelezően választható tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Borbásné Szabó Ildikó

A tantárgy szakmai tartalma: Napjainkra egyre inkább megnő a releváns tudásra való igény, amit jól tükröz a weben fellelhető anyagok szemantikusan kereshetővé tételélre való törekvés (pl. Google Knowledge Graph, DbPedia stb.) segítségével. Valamint a szervezeti tudás menedzselése is elmozdul a hagyományos kollaborációról a munkahelyen való közösségi együttműködés, azaz a social business (közösségi üzletvitel) irányába, olyan szoftverek segítségével, mint az Office 365, IBM Connections, Jive, Salesforce stb.

A tárgy ezért a klasszikus tudásmenedzsment ciklus egyes lépéseinek informatikai támogatását követi végig a Delve, Sharepoint, PowerPivot stb., azaz az Office 365 alkalmazásainak, valamint a szemantikus technológiák (ontológiák, schemak) segítségével. Mindemellett kitekintést tesz a szervezeti tanulásban betöltött szerepére, valamint a tudásmenedzsment projektek sikerességére.

Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlatokon a tudásmenedzsment ciklus informatikai támogatására szolgáló eszközök pl. Sharepoint, szemantikus technológiák - használatára kerül sor. A félév elvégzéséhez megfelelő mértékben szükséges az előadáson elhangzotttak elsajátításéa és a kiadott feladatok megoldása. A gyakorlatokon való részvétel és folyamatos munka a tárgy teljesítésének feltétele.

Vizsgakövetelmény: A tárgy gyakorlati jeggyel zárul.
A kurzus során megszerezhető pontok 50%-a a gyakorlati feladatok megoldásával (min. 24%-ot el kell érni az elégtelentől különböző jegyhez az 50%-ból), míg további 50% elméleti beszámoló/vizsga megírásával szerezhető meg (minimum 24%-ot el kell érni az elégtelentől különböző jegyhez a 50%-ból). A gyakorlatokon való részvétel és folyamatos munka a tárgy teljesítésének feltétele. Hiányozni a szemináriumok 25%-ról lehet. A szemináriumi feladatok más módon nem teljesíthetőek (TVSZ 21§ / 5 pont). Hiányozni a szemináriumok 25%-ról lehet.

Az értékelés módszere: A kurzus során megszerezhető pontok 50%-a a gyakorlati feladatok megoldásával (min. 25%-ot el kell érni az elégtelentől különböző jegyhez az 50%-ból), míg további 50% elméleti beszámoló/vizsga megírásával szerezhető meg (minimum 25%-ot el kell érni az elégtelentől különböző jegyhez a 50%-ból). A gyakorlatokon való részvétel és folyamatos munka a tárgy teljesítésének feltétele. Hiányozni a szemináriumok 25%-ról lehet. A szemináriumi feladatok más módon nem teljesíthetőek (TVSZ 21§ / 5 pont). Hiányozni a szemináriumok 25%-ról lehet. . Ez jelen kurzus esetében 3 hiányzást jelent.
Nagyobb mértékű hiányzás esetében a hallgató elégtelen osztályzatot szerez, melyet javító vizsgával módosíthat. A tanszék biztosítja, hogy a közepes szint a javítóvizsgán elérhető legyen, azaz az elérhető legjobb eredmény a közepes (70% értékben).
Plusz pontok: az előadáson kiadott esettanulmányok megoldásával szerezhetők.

Értékelés (%-ban)

Elégtelen: 0 - 47
Elégséges: 48 - 60
Közepes: 61 - 73
Jó: 74 - 86
Jeles: 87 – 100

Tananyag leírása: A kurzus során áttekintjük a tudásmenedzsment kapcsán kialakult módszertani megoldásokat, eszközöket, és azokat a főbb alkalmazásokat, amelyek forradalmasították a szervezeti tudással való gazdálkodást. A tárgy a tudás gazdasági szerepének bemutatásával, a tudás értékláncának elemzésével, a nem formalizált ismeretek explicitté (formalizálttá és ezáltal megoszthatóvá, gazdaságilag kiaknázhatóvá) alakításának, transzformációjának támogatásával kíván foglalkozni, előtérbe helyezve a kapcsolódó informatikai megoldásokat. A tárgy alapproblémája a tudásteremtés értékláncának informatikai támogatása, a formalizálatlan tudás átalakításának elősegítése, az ebben használható módszertani és eszközbázis bemutatása.

Órarendi beosztás: 1. Tudásmenedzsment áttekintés
2. Keretrendszer, Tudás feltérképezése
3. Tudásszerzés és –fejlesztés (szervezeti tanulás, tanuló szervezet)
4. Tudásszerzés és –fejlesztés támogató technológiák: adatbányászat
5 Tudáskodifikáció: mesterséges intelligencia trendek
6. Tudáskodifikáció: Szervezeti memória és ontológiák
7. Tudáskodifikáció: Szemantikus Web, Google Knwoledge Graph
8. Szemantikus keresés, következtetés
9. Tudástranszfer
10. Tudás értékelése
11. TM projektek és kihívások
12. Elméleti összefoglaló ZH
13. TM a gyakorlatban, Konklúziók


Kompetencia leírása: A hallgatók a tárgy elvégzésével képesek lesznek a tudásmenedzsment terület fogalomrendszerének átlátására, alkalmazására, tudásmenedzsment projektekben való részvételre, a tudásmenedzsment rendszerek tervezésére, működtetésére, szemantikus technológiák alkalmazására.

Félévközi ellenőrzések: A gyakorlatokon kiadott feladatok ellenőrzése minden gyakorlaton.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A gyakorlatokon kiadott feladatok

Szak neve: Gazdaságinformatikus BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Davenport, T. H. – Prusak, L. (2001): Tudásmenedzsment, Kossuth Kiadó, Budapest.
  • Fordította: Andó Éva, és az előadások anyagai
  • Ashok Jashapara: Knowledge Management: An Integrated Approach (second edition); Prentice Hall, Pearson Education Limited, 2011, (ISBN 978-0-273-72685-2)

Ajánlott irodalom:

  • Tudásból várat...Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben; a Magyar Tudományos Akadémia Vezetés-és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottságának II. számú gyűjteményes kötete, 2009 – 2011 szerkesztette: Noszkay Erzsébet, N&B Kiadó, Budapest, ISBN: 978-963-08-1265-8
  • The Capital of Intelligence - the Intelligence of Capital, ed.: Noszkay Erzsébet, ISBN: 9789638778826, Foundation for Information Society, Budapest, 2009
  • Kő Andrea, Molnár Bálint, Vas Réka: Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai, MTA ITA, Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával készített kutatási jelentés 2003
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Borbásné Szabó Ildikó

Utolsó módosítás: 2017-09-04 15:03:16

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2018/19/1Borbásné Szabó Ildikó
G2Gyakorlat2018/19/1Borbásné Szabó Ildikó
EElmélet2018/19/1Borbásné Szabó Ildikó


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.