Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Üzleti intelligencia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NDK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Üzleti intelligencia
A tantárgy neve (angolul): Business Intelligence
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi szemeszterben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vas Réka Franciska

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy áttekintést nyújtson az üzleti intelligencia megoldások elméleti hátteréről, alkalmazási lehetőségeiről, a gyakorlat során fellépő kihívásokról. A tárgy keretében foglalkozunk az adattárházakkal kapcsolatos tudnivalókkal, az adatminőséghez kötődő kérdésekkel és a „big data” kihívásokkal. Megvizsgáljuk az adattárházakra épülő üzleti intelligencia megoldások sajátosságait, alkalmazásuk korlátait, feltételeit. Áttekintjük az adatbányászat, webbányászat és a szövegbányászat alapjait, támogató megoldásait.

Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlati jegy az alábbi feladatokra kapott részpontszámok összegéből adódik:
• gyakorlati feladatok 50 pont (további a feladatokkal kapcsolatos részletes követelmények a CooSpace-ban, az 1. hétnél érhetők el).
• elméleti beszámoló 50 pont (min. 25 pontot el kell érni az elégtelentől különböző jegyhez)
• Plusz pontokat (10 pont) lehet szerezni csoportmunkában (2-3 fő) előzetesen egyeztetett téma feldolgozásával és prezentálásával. A plusz feladatok megoldása azoknak számítható be, akik az előadások legalább 9 előadáson részt vesznek.


Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere:  A tárgy gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlati jegy az alábbi feladatokra kapott részpontszámok összegéből adódik:
• gyakorlati feladatok 50 pont
• elméleti beszámoló 50 pont (min. 25 pontot el kell érni az elégtelentől különböző jegyhez)
Plusz pontokat (10 pont) lehet szerezni csoportmunkában (2-3 fő) előzetesen kiadott feladat megoldásával; illetve téma feldolgozásával és prezentálásával.
A gyakorlatokon való részvétel és folyamatos munka a tárgy teljesítésének feltétele. Hiányozni a szemináriumok 25%-ról lehet. A szemináriumi feladatok más módon nem teljesíthetőek (TVSZ 21§ / 5 pont). Ez jelen kurzus esetében 3 hiányzást jelent. Nagyobb mértékű hiányzás esetében a hallgató elégtelen osztályzatot szerez.

Értékelés (%-ban)

Elégtelen: 0 - 47
Elégséges: 48 - 60
Közepes: 61 - 73
Jó: 74 - 86
Jeles: 87 – 100

Tananyag leírása: Bevezetés: az üzleti intelligencia alapfogalmai, üzleti intelligencia és döntéstámogatás
Adatgyűjtés problémái, adatminőség
Adattárházak (adatpiacok) jellegzetességei, kialakításuk folyamata
Adattárházak a gyakorlatban
Üzleti analitika áttekintés
Döntéstámogató rendszerek
OLAP, dashboard riportok, üzleti teljesítménymenedzsment megoldások
Adatbányászat áttekintés
Adatbányászat - gépi tanulás
Webbányászat és szövegbányászat
Az adatbányászat alkalmazása
BI trendek
Összefoglalás/Hallgatói prezentációk

Órarendi beosztás: 2+2

Kompetencia leírása:  A tantárgy keretében a hallgatók áttekintést kapnak a legfontosabb üzleti intelligencia megoldásokról és területekről. A hallgatók felhasználói szinten képesek lesznek üzleti intelligencia megoldásokkal dolgozni, megismerkednek olyan specializált rendszerekkel, mint az OLAP, üzleti elemzések, riportok, adatbányászati megoldások. A hallgatók megismerik, hogy hogyan támogathatja az üzleti döntéshozatalt egy-egy kiválasztott probléma esetében az üzleti intelligencia megoldás és, hogy melyek a főbb alkalmazási területek.

Félévközi ellenőrzések:  A félév során a gyakorlatokon egyéni és csoportos feladatmegoldás is történik, mely során az elérhető pontszám 50%-a, azaz 50 pont szerezhető meg.
A gyakorlaton három alkalommal az elméleti anyagból beszámoló lesz.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 
A félév során egyénileg és csoportosan megoldandó feladatok elkészítése.

Szak neve:  Gazdaságinformatikus szak/ Üzleti informatika szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • 1. Kő Andrea: Üzleti intelligencia; in: Döntéstámogató rendszerek 4. fejezet, szerk.: Sántáné-Tóth Edit, Panem Kiadó, 123-163 oldal
  • 2. Bíró Miklós, Sántáné-Tóth Edit: Döntéselméleti alapfogalmak és Kő Andrea, Lovrics László, Sántáné-Tóth Edit: Döntéshozatal és döntéstámogatás; in: Döntéstámogató rendszerek 2. fejezet, szerk: Sántáné-Tóth Edit, Panem Kiadó, 2008) 22-33 oldal, 42-48 oldal, 51-81 oldal
  • és az előadáson kiadott irodalom

Ajánlott irodalom:

  • 1. Fajszi Bulcsú – Cser László - Fehér Tamás: Üzleti haszon az adatok mélyén,Alinea Kiadó, 2010; 45 - 89 oldal
  • 2. Inmon, W. H., “Building the Data Warehouse” New York: Wiley, Third ed. 2002
  • 3. Kimball, R.: “Rating Your Dimensional Data Warehouse” www.intelligententerprise.com – 2000
  • 4. Ramesh Sharda, Dursun Delen, Efraim Turban Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support, 10/E, Prentice Hall 2014
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-09-02 15:54:16

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.