Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Társadalmi és gazdasági előrejelzés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2JK22NAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Társadalmi és gazdasági előrejelzés
A tantárgy neve (angolul): Social and Economic Forecasting
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: minden félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Hideg Éva

A tantárgy szakmai tartalma: A vállalkozások fejlesztési céljainak, valamint stratégiájának kialakítása és karbantartása előfeltételezi, hogy a vállalati stratégiai menedzsment rendelkezzék ismeretekkel a vállalkozásokra ható és azok jövőjét befolyásoló hazai társadalmi és gazdasági feltételek és körülmények lehetséges változására vonatkozóan. A tantárgyat teljesítő hallgatók ezért e tárgy keretében elméleti-módszertani ismereteket szereznek a különböző típusú társadalmi és gazdasági előrejelzések készítésében és azok vállalati gyakorlati alkalmazásában. Néhány gyakorlatból meghívott előadón keresztül betekintést nyernek egyes hazai előrejelzési kérdésekbe.


Évközi tanulmányi követelmények: - a szemináriumokon való részvétel kötelező,
- az egyes témakörben otthon elvégzendő feladatok,
- 4-5 fős workshopokban részvétel: a hallgatók az adott témakörben megfogalmazzák véleményüket, kreatív gondolataikkal hozzájárulnak a konszenzusos megoldásokhoz, és a workshop munkák eredményét prezentálják.

Vizsgakövetelmény: írásbeli vizsga (témakörök kifejtő és kritikai megválaszolása)
A félév teljesítése a külföldi részképzésben résztvevők számára: a szemináriumi feladatok önálló megoldása és elküldése az eva.hideg@uni-corvinus.hu címre, és vizsga.

Az értékelés módszere: - a félévi érdemjegy megállapításánál az évközi munka legalább 50%-kal kerül figyelembe vételre (az írásbeli vizsga 50% súllyal kerül figyelembevételre,)
- a félévi jegymegajánlás, ill. érdemjegy: elégtelen: 60%-ig; elégséges: 61-70%-ig; közepes: 71-80%-ig; jó: 81-90%-ig; jeles: 90% felett
- 2, 3 és 4 megajánlott érdemjegy esetén nem kötelező írásbeli javítási lehetőség van

Tananyag leírása: 
1. Előadás: A társadalmi és gazdasági előrejelzések készítésének változó gyakorlata. Társadalmi jövőmodellek: információs és tudástársadalom, interaktív társadalom
Szeminárium: A szemináriumi munkák rendje, a tantárgy teljesítési követelményeinek ismertetése
2.
Előadás: Társadalmi jövőmodellek: fenntartható és igazságos társadalom
Szeminárium: A hazai információs és tudástársadalom, valamint az interaktív társadalom a statisztikai adatok tükrében
3.
Előadás: A jövő hazai emberi erőforrásai: népesedési folyamatok jövője
Szeminárium: A hazai fenntartható és igazságos társadalom a statisztikai adatok tükrében. A kívánatos hazai jövőmodell kiválasztása.
4.
Előadás: A jövő hazai emberi erőforrásai: a népesség egészségi állapota és megőrzése
Szeminárium: A hazai népesedési folyamatok jövőjének befolyásolhatósága
5.
Előadás: A jövő hazai emberi erőforrásai: a népesség iskolázottságának és szakmai képzettségének változása
Szeminárium: A hazai népesség egészségi állapotának befolyásolása és az egészségügyi rendszer jövője
6.
Előadás: A jövő hazai emberi erőforrásai: az életkor meghosszabbodása és annak várható társadalmi-gazdasági összefüggései
Szeminárium: A hazai népesség szakképzettségének befolyásolása a foglalkoztathatóság szempontjából
7.
Előadás: A globális éghajlatváltozás és az emberi tényező szerepe
Szeminárium: A hazai longevity várható gazdasági értéke
8.
Előadás: A hazai természeti környezet átértékelődése
Szeminárium: Hazai felkészülés a klímaváltozásra
9.
Előadás: A hazai területi-regionális különbségek és lehetséges jövőjük
Szeminárium: Zöld értékek terjedése a hazai gazdaságban
10.
Előadás: A KMR KKV-k jövőjének lehetséges forgatókönyvei I.
Szeminárium: Helyi erőforrások a településfejlődés szolgálatában
11.
Előadás: A KMR KKV-k jövőjének lehetséges forgatókönyvei II.
Szeminárium: Forgatókönyvek online készítése a KKV-k jövőjéről
12.
Előadás: A 2007-2009-es válság és a kilábalás forgatókönyvei, valamint azok megvalósulása
Szeminárium: A KKV online forgatókönyvek összehasonlító elemzése
13.
Előadás: A 2007-2009-es válság és a kilábalás forgatókönyvei és azok megvalósulása
Szeminárium:A jövőképek hatása a vállalati stratégiaalkotásra. A félév zárásaÓrarendi beosztás: Csütörtök: Előadás: 11.40-13.10 (E238), Szemináriumok: Csütörtök: 13.40-15.51, C316, 15.30-17.00, C415, 17.10-18.50, C415

Kompetencia leírása: A hallgatók nemcsak megismerkednek a komplex hazai társadalmi és gazdasági előrejelzésekkel, hanem maguk is résztvevőkké válnak ezeknek az előrejelzéseknek az aktualizálásában egyéni felkészülés és a szemináriumi csoportmunka keretében. Eközben fejlődik alternatívákban gondolkodásra való képességük, a lehetséges és várható jövőbeni eseményeket és történéseket komplex forgatókönyvekbe rendező és alakító képességük, előrejelzés kommunikációs és értékelő képességük, valamint alkalmasságuk a stakeholder szerepkör betöltésére mezo és makro szintű participatív előrejelzések készítése során..

Félévközi ellenőrzések: folyamatos

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Az egyes témakörök előadásainak végén kerül meghatározásra. A félév teljesítése a külföldi részképzésben résztvevők és egyéni tanrendesek számára: a szemináriumi feladatok önálló megoldása és elküldése az eva.hideg@uni-corvinus.hu címre, és vizsga.

Szak neve: Vállalkozásfejlesztési MSc szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Hideg Éva: A jövő társadalmi modelljei. In: Bevezetés az információs társadalomba (szerk. Nováky Erzsébet) KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft., Budapest 1999, 7-16. old.
 • Z. Karvalics László: Információ, tudás, társadalom, gazdaság, technológia: egy egységes terminológia felé. Infónia, 2005. 4. http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2005_4/2005_4_z_karvalics_laszlo.pdf
 • Barabási Albert-László: Behálózva. Magyar Könyvklub, Budapest, 2003. 259-282. old.
 • Lengyel Balázs: Az online innovációk földrajza: közösségi hálózatok. In: Jövőföldrajz. A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben (szerk.: Jeney László – Hideg Éva – Tózsa István). BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, BM Önkormányzati Államtitkárság, Budapest, 2014. 73-85. old. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1725/1/Jovofoldrajz_2014.pdf
 • Hideg Éva: A jövő társadalmi modelljei. In: Bevezetés az információs társadalomba (szerk. Nováky Erzsébet) KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft., Budapest 1999, 16-21. old.
 • Bulla M. – Mozsgai K. – Pomázi I.: Fenntarthatóság – Dilemmák és lehetőségek. In: Fenntartható fejlődés Magyarországon. Stratégiai kutatások – Magyarország 2015. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2006. 109-164. old.
 • http://www.socio.mta.hu/dynamic/5_fenntarthato_fejlodes.pdf
 • Pálinkás József: Az igazságosság mint eszmény. In: Az év esszéi 2008. Magyar Napló, Budapest, 2008. 161-175. old. http://epa.oszk.hu/01300/01343/00067/pdf/20070823-03620.pdf
 • Hideg Éva: A hazai népesedési folyamatok előrejelzése – Jövőtanulmányok 3. BKE Jövőkutatás Tanszék, Budapest 1996. 37-55. old
 • Hablicsek László: A népességreprodukció alakulása a 20-21. században, Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest 2001, 41-57. old.
 • Alács Péter: Demográfiai előrejelzés evolúciós modellel. Jövőelméletek 5. BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, 2001, Budapest.
 • Alács Péter: A hazai térségi demográfiai különbségek evolúciós vizsgálata. In: Jövőföldrajz. A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben (szerk.: Jeney László – Hideg Éva – Tózsa István). BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, BM Önkormányzati Államtitkárság, Budapest, 2014. 197-208. old. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1725/1/Jovofoldrajz_2014.pdf
 • Egészség és élettudományok. Munkacsoport jelentés. Technológiai Előretekintési Program, Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság, Budapest 2000, 1-46. old.
 • Orosz Éva: Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején. Esély 2009/6. 3-26. http://www.esely.org/kiadvanyok/2009_6/OROSZ.pdf
 • Nagy László: A kompetencia alapú, moduláris szakképzési szerkezet. Szakképzési Szemle 2005. 4. 337-344. old
 • Bartus Zs. – Hideg É. – Szabóné – Szilágyi A. – Szilágyi J.: Javaslat hazai regionális szakmai vizsgaközpont hálózat létrehozására. In: Regionális szakmai vizsgaközpont hálózat létrehozhatósága Magyarországon (Szerk.: Bartus Zs. – Hideg É.) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007. 181-225. old.
 • Társy József: A szakképzés jövője – A jövő szakképzése. Szakképzési Szemle, XXVI, 2010. 1. 87-104. old.
 • Zey, M. G.: The Superlongevity Revolution: How It Will Change Our Lives. The Futurist 2005. November-December, 16-21. old.
 • Rados Katalin: Nyugdíjreform Magyarországon – Jövőtanulmányok 13. BKE Jövőkutatás Tanszék, Budapest 1997. 4-14. old.
 • Németh György: A nyugdíjreformról. Közgazdasági Szemle 2009. 3.
 • Retek Mihály: A globális éghajlatváltozás európai forgatókönyvei. In: Jövőföldrajz. A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben (szerk.: Jeney László – Hideg Éva – Tózsa István). BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, BM Önkormányzati Államtitkárság, Budapest, 2014. 209-225. old. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1725/1/Jovofoldrajz_2014.pdf
 • A klímaváltozás hatásai, következményei és az alkalmazkodás lehetőségei. Vidékfejlesztési Minisztérium, 2010. http://www.kothalo.hu/kiadvanyok/klima.pdf
 • Tóthné Szita Klára: Környezeti fenntarthatóság, fenntartható háztartások: új fogyasztói szokások. In: Magyarország 2025 (szerk.: Nováky Erzsébet), Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest, 2010. 400-422. old.
 • Zöldgazdaság-fejlesztési program. Új Széchenyi Terv. http://ujszechenyiterv.gov.hu/download/8/11/00000/002_Zoldgazdasag.pdf
 • Korompai Attila: Új tendenciák településeink megújulásában. In: Magyarország 2025 (szerk.: Nováky Erzsébet) , Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest, 2010. 360-374. old.
 • Tausz Katalin – Simon Dávid: A három részre szakadt Magyarország. Esély, 2011. 4. 58-71. old. http://esely.org/kiadvanyok/2011_4/02tausz.indd.pdf
 • Pénzes János: A kedvezményezett térségek lehatárolásának aktuális kérdései. Területi Statisztika, 2015, 55(3):206-232.
 • Hideg Éva: Régiós helyzetkép és a KKV-k jövőhöz való viszonya. In: Jövőkutatás – interaktívan. Aula Kiadó, Budapest, 2012. 111-135. old.http://mek.oszk.hu/11300/11393/11393.pdf
 • Hideg É. – Nováky E. – Alács P.: A KMR KKV-k lehetséges forgatókönyvei. In: Jövőkutatás – interaktívan. Aula Kiadó, Budapest, 2012. 171-179. old.http://mek.oszk.hu/11300/11393/11393.pdf
 • Hideg É. – Nováky E. – Alács P.: A KMR KKV-k lehetséges forgatókönyvei. In: Jövőkutatás – interaktívan. Aula Kiadó, Budapest, 2012. 179-195. old.http://mek.oszk.hu/11300/11393/11393.pdf
 • Hideg Éva – Nováky Erzsébet – Alács Péter: Interaktív előretekintés a Közép-Magyarországi Régió KKV-inak jövőjéről. Társadalomkutatás, 31 (2013) 3, 239-254. old.
 • Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon. Jövőkép 2009. Szerk.: Cséfalvay Zoltán, Matolcsy György. http://www.jovokep.hu/letoltes/jovokep2009.pdf
 • Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak (2014-2018) GKI Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 2012. http://www.gki.hu/sites/default/files/users/Petz%20Raymund/TANCSICS_20121018.pdf
 • Prekovits András: Kiutak a 2007-2009-es pénzügyi és gazdasági válságból. Jövőtanulmányok 24. BCE Jövőkutatás Tanszék, 2010. 32-52. old.
 • Global Competitiveness Report 2013-2014. WEF, www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
 • Bartha Zoltán – Sáfrányné Gubik Andrea – Tóthné Szita Klára: Intézményi megoldások, Fejlődési modellek. GNR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., 2013. 75-100. old.

Ajánlott irodalom:

 • Castells, M.: Az Internet-galaxis. Network twentyone, 2002. 72-121. old.
 • Hideg Éva – Vág András: Információs vagy interaktív társadalom? In: A XXI. századi technika társadalmi hatásai.MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottsága, Miskolc, 2004. 229-235. old.
 • Bertelsmann Alapítvány jelentései: http://www.bfna.org/
 • Lackó Mária: A magyarországi rossz egészségi állapot
 • lehetséges magyarázó tényezői. Közgazdasági Szemle LVII 2010, 753-778. old. http://epa.oszk.hu/00000/00017/00173/pdf/02_lacko.pdf
 • James H. Lee: Eldering: Aging with Resilience. The Futurist. 2013. January-February, pp.33-38.
 • Nagyné Czanka Valéria: Jövőkép és az emberi cselekedetek térhajlító szerepe. In: Magyarország 2025 (szerk.: Nováky Erzsébet), Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest, 2010. 385-397. old
 • Kristóf Tamás: A szcenárió módszer a jövőkutatásban. Jövőtanulmányok 19. BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2002. 21-43. old.
 • Lengyel B. – Leydesdorff, L.: A magyar gazdaság tudásalapú szerveződésének mérése.
 • Közgazdasági Szemle LV. Évf. 2008. július, 522-547. old.
 • Vértes András, Viszt Erzsébet: Versenyképesség – 2015, In: Magyarország 2015. Fehér könyv. 11-66. old. http://www.socio.mta.hu/dynamic/Feher_konyv.pdf
Ajánlott irodalmak:
Castells, M.: Az Internet-galaxis. Network twentyone, 2002. 72-121. old.
Hideg Éva – Vág András: Információs vagy interaktív társadalom? In: A XXI. századi technika társadalmi hatásai.MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottsága, Miskolc, 2004. 229-235. old.
Bertelsmann Alapítvány jelentései: http://www.bfna.org/
Lackó Mária: A magyarországi rossz egészségi állapot lehetséges magyarázó tényezői. Közgazdasági Szemle LVII 2010, 753-778. old. http://epa.oszk.hu/00000/00017/00173/pdf/02_lacko.pdf
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
James H. Lee: Eldering: Aging with Resilience. The Futurist. 2013. January-February, pp.33-38.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Nagyné Czanka Valéria: Jövőkép és az emberi cselekedetek térhajlító szerepe. In: Magyarország 2025 (szerk.: Nováky Erzsébet), Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest, 2010. 385-397. old
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Kristóf Tamás: A szcenárió módszer a jövőkutatásban. Jövőtanulmányok 19. BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2002. 21-43. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Lengyel B. – Leydesdorff, L.: A magyar gazdaság tudásalapú szerveződésének mérése. Közgazdasági Szemle LV. Évf. 2008. július, 522-547. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Vértes András, Viszt Erzsébet: Versenyképesség – 2015, In: Magyarország 2015. Fehér könyv. 11-66. old. http://www.socio.mta.hu/dynamic/Feher_konyv.pdf
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Kötelező irodalmak:
Hideg Éva: A jövő társadalmi modelljei. In: Bevezetés az információs társadalomba
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Z. Karvalics László: Információ, tudás, társadalom, gazdaság, technológia: egy egységes terminológia felé. Infónia, 2005. 4.
Barabási Albert-László: Behálózva. Magyar Könyvklub, Budapest, 2003. 259-282. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library Megtalálható: 2003.; 2008.; 2011.; 2013. kiadásban
Lengyel Balázs: Az online innovációk földrajza: közösségi hálózatok. In: Jövőföldrajz. A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben (szerk.: Jeney László – Hideg Éva – Tózsa István
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Hideg Éva: A jövő társadalmi modelljei. In: Bevezetés az információs társadalomba (szerk. Nováky Erzsébet) KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft., Budapest 1999, 16-21. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Bulla M. – Mozsgai K. – Pomázi I.: Fenntarthatóság – Dilemmák és lehetőségek. In: Fenntartható fejlődés Magyarországon. Stratégiai kutatások – Magyarország 2015. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2006. 109-164. old.
Pálinkás József: Az igazságosság mint eszmény. In: Az év esszéi 2008. Magyar Napló, Budapest, 2008. 161-175. old. http://epa.oszk.hu/01300/01343/00067/pdf/20070823-03620.pdf
Hideg Éva: A hazai népesedési folyamatok előrejelzése – Jövőtanulmányok 3. BKE Jövőkutatás Tanszék, Budapest 1996. 37-55. old
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Hablicsek László: A népességreprodukció alakulása a 20-21. században, Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest 2001, 41-57. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Alács Péter: Demográfiai előrejelzés evolúciós modellel. Jövőelméletek 5. BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, 2001, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Alács Péter: A hazai térségi demográfiai különbségek evolúciós vizsgálata. In: Jövőföldrajz. A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben (szerk.: Jeney László – Hideg Éva – Tózsa István). BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, BM Önkormányzati Államtitkárság, Budapest, 2014. 197-208. old. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1725/1/Jovofoldrajz_2014.pdf
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Egészség és élettudományok. Munkacsoport jelentés. Technológiai Előretekintési Program, Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság, Budapest 2000, 1-46. old.
Szabad elérés / Free access
Orosz Éva: Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején. Esély 2009/6. 3-26. http://www.esely.org/kiadvanyok/2009_6/OROSZ.pdf
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Nagy László: A kompetencia alapú, moduláris szakképzési szerkezet. Szakképzési Szemle 2005. 4. 337-344. old
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Bartus Zs. – Hideg É. – Szabóné – Szilágyi A. – Szilágyi J.: Javaslat hazai regionális szakmai vizsgaközpont hálózat létrehozására. In: Regionális szakmai vizsgaközpont hálózat létrehozhatósága Magyarországon (Szerk.: Bartus Zs. – Hideg É.) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007. 181-225. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Társy József: A szakképzés jövője – A jövő szakképzése. Szakképzési Szemle, XXVI, 2010. 1. 87-104. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Zey, M. G.: The Superlongevity Revolution: How It Will Change Our Lives. The Futurist 2005. November-December, 16-21. old.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Rados Katalin: Nyugdíjreform Magyarországon – Jövőtanulmányok 13. BKE Jövőkutatás Tanszék, Budapest 1997. 4-14. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Németh György: A nyugdíjreformról. Közgazdasági Szemle 2009. 3.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Retek Mihály: A globális éghajlatváltozás európai forgatókönyvei. In: Jövőföldrajz. A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben (szerk.: Jeney László – Hideg Éva – Tózsa István). BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, BM Önkormányzati Államtitkárság, Budapest, 2014. 209-225. old. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1725/1/Jovofoldrajz_2014.pdf
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
A klímaváltozás hatásai, következményei és az alkalmazkodás lehetőségei. Vidékfejlesztési Minisztérium, 2010. http://www.kothalo.hu/kiadvanyok/klima.pdf
Tóthné Szita Klára: Környezeti fenntarthatóság, fenntartható háztartások: új fogyasztói szokások. In: Magyarország 2025 (szerk.: Nováky Erzsébet), Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest, 2010. 400-422. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Zöldgazdaság-fejlesztési program. Új Széchenyi Terv. http://ujszechenyiterv.gov.hu/download/8/11/00000/002_Zoldgazdasag.pdf
Korompai Attila: Új tendenciák településeink megújulásában. In: Magyarország 2025 (szerk.: Nováky Erzsébet) , Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest, 2010. 360-374. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Tausz Katalin – Simon Dávid: A három részre szakadt Magyarország. Esély, 2011. 4. 58-71. old. http://esely.org/kiadvanyok/2011_4/02tausz.indd.pdf
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Hideg Éva: Régiós helyzetkép és a KKV-k jövőhöz való viszonya. In: Jövőkutatás – interaktívan. Aula Kiadó, Budapest, 2012. 111-135. old.http://mek.oszk.hu/11300/11393/11393.pdf
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Hideg É. – Nováky E. – Alács P.: A KMR KKV-k lehetséges forgatókönyvei. In: Jövőkutatás – interaktívan. Aula Kiadó, Budapest, 2012. 171-179. old.http://mek.oszk.hu/11300/11393/11393.pdf
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Hideg É. – Nováky E. – Alács P.: A KMR KKV-k lehetséges forgatókönyvei. In: Jövőkutatás – interaktívan. Aula Kiadó, Budapest, 2012. 179-195. old.http://mek.oszk.hu/11300/11393/11393.pdf
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Hideg Éva – Nováky Erzsébet – Alács Péter: Interaktív előretekintés a Közép-Magyarországi Régió KKV-inak jövőjéről. Társadalomkutatás, 31 (2013) 3, 239-254. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon. Jövőkép 2009. Szerk.: Cséfalvay Zoltán, Matolcsy György. http://www.jovokep.hu/letoltes/jovokep2009.pdf
Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak (2014-2018) GKI Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 2012. http://www.gki.hu/sites/default/files/users/Petz%20Raymund/TANCSICS_20121018.pdf
Prekovits András: Kiutak a 2007-2009-es pénzügyi és gazdasági válságból. Jövőtanulmányok 24. BCE Jövőkutatás Tanszék, 2010. 32-52. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Global Competitiveness Report 2013-2014. WEF, www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
Bartha Zoltán – Sáfrányné Gubik Andrea – Tóthné Szita Klára: Intézményi megoldások, Fejlődési modellek. GNR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., 2013. 75-100. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Hideg Éva

Utolsó módosítás: 2017-11-17 10:50:06

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
E TGEElmélet2018/19/2Dr. Hideg Éva
G1 TGEGyakorlat2018/19/2Dr. Hideg Éva
G2 TGEGyakorlat2018/19/2Dr. Hideg Éva


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru