Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2JK22NAK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Jövőkutatás
A tantárgy neve (angolul):Futures Studies
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntar Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Hideg Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatói figyelem ráirányítása a jövő problémáira és az azok megoldásában való részvételre.
A hallgatók véleményformáló, kritikai és kommunikációs készségének fejlesztése.
A hallgatói önállóság, kreativitás és a korszerű informatikai eszközök használatának erősítése.
A hallgatók képesek lesznek a változásokra való felkészülést tudományos módszerekkel megalapozni, és fejlődik a hallgatók képessége arra, hogy az alternatív jövőket értelmezzék és kezeljék.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy keretében lehetőség van hozzájárulni a környezeti fenntarthatóság megvalósításához a
klímaváltozást és a fenntarthatóságot érintő előrejelzési/előretekintési eljárások tanulmányozása,
megismétlése, valamint az azokból következő feladatok más előrejelzésekbe és előretekintésekbe történő
beépülésének feltárása és elemzése, továbbá a jövőorientált gondolkodásmód fejlesztése révén.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató tudja, felismeri a jövőkutatás egyes irányzatait és paradigmáit jövőkutatási tanulmányok feldolgozása
és felhasználása során.
Ismeri és tudja alkalmazni az egyes paradigmák alapfogalmait.
Jövővel foglalkozó produktumok hasznosításának mérlegelésekor a hallgató felidézi a tudományos és a nem
tudományos jövőkutatás, valamint az egyes irányzatok közötti paradigmatikus különbségeket.
Meg tudja állapítani egy-egy szakértői szakmai tanulmány paradigmatikus sajátosságait, módszertani
precizitását és típusát, valamint komplexitását mind a témakör, mind a készítők, mind a felhasználó
szempontjából.
El tudja dönteni, hogy adott feladat megoldásához mennyire használható egy-egy jövővel foglalkozó szakértői
tanulmány.
Ismeri és használni is tudja a jövőkutatás összetett eljárásait, a horizontok fürkészését, a forgatókönyvek
készítését csoportmunkában hagyományos és online módon.
Tájékozott és ismeri a szervezeti jövőkutatás sajátosságait, formáit és fejlődésének/fejlesztésének főbb
problémáit. Azokhoz kritikusan tud viszonyulni.
Az elemzési és az előrejelzési/előrelátási módszereket és eljárásokat össze tudja kapcsolni és alternatív jövőket
tud generálni csoportmunkában, elsősorban saját szakterületére vonatkozóan.
Stakeholderként részt tud venni participatív előrejelzések/előretekintések kidolgozásában.


Képesség:
A hallgató képes a változó körülmények között formálódó jövő emberi, szervezeti, vezetői és
társadalomirányítási vonatkozásait megkülönböztetni és felismerni a körülmények, a tehetetlenségi
nyomatékok múltból áthúzódó hatásaitól.
Képessé válik különböző jövőkutatási eljárások önálló alkalmazására egyéni és szakmai jövője, valamint
munkahelye jövőjének tudatosabb alakítása érdekében.
Képes érzékelni, analizálni, felhasználni és építeni az intézményi szintű jövőkutatás fejlettségi szintjeit és e
téren képes hálózatépítésre is az újabb eljárások alkalmazása és a szervezeti stratégiaformálásba történő
bekapcsolása érdekében.
Munkája során érvelni tud és meg tudja védeni álláspontját arról, hogy egy vállalkozást/intézményt érintő
szakértői előrejelzés figyelembe vétele milyen mértékben lehet hasznos, kell-e a vállalkozásnak/intézménynek
kiegészítő vagy önálló előrejelzési/előretekintési vizsgálatokat végeznie jövőformálása érdekében.
Képes önálló véleményt formálni a szervezet alaptevékenységének jövőjével kapcsolatban, azt a jövőkutatás
szakmai nyelvezetének használatával kommunikálni munkatársaival rámutatva a különböző
előrejelzési/előretekintési metodológiák kínálta különbségek szem előtt tartásának fontosságára.
Célorientáltan és perspektivikusan tud gondolkodni, miközben mérlegelni is képes a lehetséges jövőbeni
előnyöket és hátrányokat, különös tekintettel a természeti környezettel való kapcsolat pozitív alakítására egyegy
felhasználandó jövőtanulmány kapcsán.
Egy konkrét munkahelyen képes részt venni a vállalkozás/intézmény jövőformáló tevékenységében, vagyis a
stratégiáját megalapozó elemzési és előrejelzési/előretekintési eljárások egyes folyamatainak önálló
megszervezésére és lebonyolítására.
Képes ez előrejelzési/előrelátási eredmények szintézisének elvégzésére és a formálódó jövőalternatívák
kialakításában stakeholder szerepkört betölteni különféle workshopok keretében és intézményközi
együttműködések kialakításában. Rendelkezik a „jövőkutatási írástudás” (futures literacy) készségeivel és azt
önállóan is tovább tudja fejleszteni.


Attitűd:
A hallgatónak a munkában igénye van a jövőalakulás és a jövőformálás többszintű és kölcsönösen összefüggő
folyamatainak mind mélyebb és sokoldalúbb megismerésére.
Felelősen gondolkodik, tudja, munkájának minősége befolyásolja, hogy munkatársai is jól el tudják végezni
feladatukat, s így munkahelye, az ország és a régió teljesítménye is javul.
Tudatában van annak, hogy munkája része egy hosszabb, stratégiaalkotáshoz kapcsolódó
előrejelzési/előrelátási munkafolyamatnak, aminek jó minőségű végrehajtásához ő is hozzá kíván járulni vagy
egy ilyen előretekintési folyamatot meg is tud szervezni és azt csoportmunkában elvégezni.
Alapvető igénye van a szintézis és a közös álláspontok keresésére.
Szívesen dolgozik csoportmunkában: részt kíván venni a munkafolyamatok felosztásában és azok
összekapcsolásában, tudja hasznosítani a csoportmunkában létrejött tudást.
Elkötelezett saját szakterületén a jövőkutatási fogalmak és eljárások szakszerű használatára és azok
fejlesztésére.
Törekszik összekapcsolni és érvényre juttatni a perspektivikus gazdasági, a környezeti és a társadalmi
igényeket a napi munkája során is, aprópénzre váltva a pozitív jövőformálást.
Felismeri a komplex dinamikus rendszerben gondolkodást és törekszik annak alkalmazására egy-egy elemzési
és előrejelzési/előrelátási feladat megoldása során.
Törekszik jövőkutatási tudásának és ilyen vonatkozású munkakapcsolatainak fejlesztésére.
Szakterületén belül nyomon követi a legfrissebb előrejelzési/előrelátási fejlesztéseket és törekszik azok közül
néhánynak a saját munkahelyén történő alkalmazására.
Kritikus a megismert előrejelzési/előrelátási gyakorlatokkal szemben, felismeri a problémákat és fejlesztési
javaslatokon gondolkodik.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: