November - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 25 26
27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Jövőkutatás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2JK22NAK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Jövőkutatás
A tantárgy neve (angolul): Futures Studies
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: kötelező és választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Hideg Éva

A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatók jövővel kapcsolatos tudományos ismereteinek bővítése a jövőkutatás elméleti-metodológiai kérdésköreinek és módszereinek körültekintő tárgyalásával. Jövő iránti érdeklődésük és a változásokra való felkészülésük erősítése. A jövő alternatív értelmezése a társadalom és a gazdaság területén. A hallgatók figyelmének ráirányítása a jövő problémáira és az azok megoldásában való részvételre, véleményformáló, kritikai és kommunikációs készségük fejlesztése.
A hallgatók egyéni és csoportos munkát végeznek, amelynek során erősödik önállóságuk és kreativitásuk, valamint felelős gondolkodásuk a csoportmunkában: mások véleményének tisztelete és továbbfejlesztése kreatív gondolatokkal. Számítunk a korszerű informatikai eszközök használatára a prezentációkban is.
A program négy kérdéskört jár körül: az idő fogalmát, a jövő meghatározottságát, az alakíthatóságát és a jövő iránti felelősségünket. Az előadásokat egy-egy „jövőhír” vezeti be, amelyről kb. 10 perces beszélgetést folytatunk a jelenlevőkkel.

Évközi tanulmányi követelmények: Aktív részvétel a szemináriumokon: véleményformálás, kreatív gondolatok, prezentáció.
A szemináriumon való részvétel kötelező!

Vizsgakövetelmény: Kollokvium, amelyen a hallgató egy problémakört jár körül, elemez és jövőbeli helyzetek, tendenciák kidolgozásához alkalmas komplex megközelítést vázol fel.
A kollokvium otthoni és aktív szemináriumi munkával kiváltható.

Az értékelés módszere: A kollokvium választása esetén a félévi munka 40, a kollokvium 60% súllyal kerül figyelembevételre.

Tananyag leírása: Mi a jövő? A jövő és a változás
Hogyan viszonyulunk az időhöz? Időutazás. Jövőorientáltság és jövősokk
Örökségek, meghatározottságok. Folyamatok, trendek előrejelzése – hogyan tovább?
Trendtörések, fordulópontok és gyenge jelek
Gyenge jelek gyűjtése a csoportok választott témaköreiben
Szakértők és nem szakértők jövőformáló ereje
Kisepres jövőjének konszenzusos megfogalmazása
Technológiai fejlődés. Az IKT jövője (Monda Eszter)
Hogyan látják és értékelik az egyes csoportok területük jövőjét a technológiai fejlődés ismeretében? Jövőkerék készítése
A kaotikus viselkedés értelmezése és a kezelése a jövőkutatásban
Szcenárió-képzés (Kristóf Tamás)
Jövőkutatás az üzleti életben (Tyukodi Gergely)
Magyarország 2025-ben
Megbízhatóak-e az előrejelzéseink?
Felelősség a jövőért
A jövőkutatás hatóköre. A jövőkutatás hatása a társadalom és gazdaság különböző területein készülő stratégiákra

Órarendi beosztás: Előadás: hétfő 11.20-13.10 E 328
Szeminárium: hétfő 13.40-15.30 S 219

1. Mi a jövő? Jövő és a változás
Irodalom:
Nováky Erzsébet: Jövőkutatás a változások hálójában. In: Jövőkutatási körkép. Tanulmányok a jövőkutatás fényköréből (szerk. Hideg Éva, Nováky Erzsébet) (2006) BCE Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 3-14.
Nováky Erzsébet: A változás és a jövőkutatás kapcsolata. In: Változás és jövő (alkotó szerk.: Nováky Erzsébet) (2008), Püski Kiadó, Budapest, 13-21.
Szeminárium:
Példák gyűjtése a változások különböző területeire és a változás-fajtákra. Csoport-képzés.

2. Változóban az egyén szerepe és lehetőségei (jövőorientáltság/jövősokk)
Irodalom:
Hideg Éva – Nováky Erzsébet (2008): A jövőhöz való viszony változása. Magyar Tudomány, 9. 1125-1135.
Kappéter István – Nováky Erzsébet: Változás és a laikus egyén. In: Változás és jövő, i.m. 219-245.
Szeminárium:
Beszélgetés a jövőorientáltságról. Kinek milyen tapasztalatai vannak?

3. Mi a jövőkutatás?
Irodalom:
Jövőkutatás (szerk. Nováky Erzsébet) (2006): 3. kiadás, Aula Kiadó, Budapest, 19-35.
Szeminárium: A jövőkutatási fogalmak értelmezése és begyakorlása

4. A jövőkutatás metodológiája. Az előrejelzés-készítés
Irodalom:
Nováky Erzsébet (2003): A jövőkutatás módszertana stabilitás és instabilitás mellett. Jövőelméletek 10. BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 43 old.
Jövőkutatás (szerk. Nováky Erzsébet) (2006): 3. kiadás, Aula Kiadó, Budapest, 207-230.
Szeminárium: Az időutazásról. Vita

5. Folyamatok előrejelzése – hogyan tovább?
Irodalom:
Jövőkutatás, i.m. 109-124.
Szeminárium: Trendek értelmezése a csoportok választott témakörében

6. Trendtörések, fordulópontok és gyenge jelek
Irodalom:
Jövőkutatás, i.m. 125-126.
Veigl Helga: A gyenge jelek jövőkutatási értelmezése. In: A jövőkutatás helye a 21. században. A jövőkutatás fejlődése és tudományterületi kapcsolatai: VII. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia: 40 éves a magyar jövőkutatás. Budapest, Magyarország, 2008. nov. 13-14. (szerk. Tóthné Szita Klára, Gubik Andrea), (2008) Palatia Nyomda és Kiadó Kft, Győr, 220-224.
Szeminárium: Gyenge jelek gyűjtése a csoportok választott témakörében

7. Szakértői eljárások és participatív módszerek
Irodalom:
Jövőkutatás, i.m. 124-141.
Nováky Erzsébet: Változások a jövőkutatás módszertanában. In: Változás és jövő, i.m. 23-39.
Nováky Erzsébet (2011): A participatív módszerek az interaktív jövőkutatásban. Jövőelméletek 18. BCE Jövőkutatás Tanszék, Budapest
Nováky Erzsébet (2003): Kiskunfélegyháza jövője a participatív jövőkutatás szemléletében. Jövőtanulmányok 20. BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 63 old.
Szeminárium: Kisepres jövőjének konszenzusos megfogalmazása

8. Jövőkerék (Monda Eszter)
Irodalom: Nováky Erzsébet (2011): A participatív módszerek az interaktív jövőkutatásban. Jövőelméletek 18. BCE Jövőkutatás Tanszék, Budapest
Szeminárium: jövőkerék építése a csoportok választott témakörében

9. Kapcsolatok és kölcsönhatások előrejelzése (Őri Dóra)
Irodalom:
Zámbó Balázs: Kölcsönhatás módszer új megközelítésben, In: Kölcsönhatás módszer és informatikai trendváltás, MTA-BCE Komplex Jövőkutatás Kutatócsoport Füzetek 8. (szerk. Kristóf Tamás), (2006) MTA TKI, BCE Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 5-25 Szeminárium: Egy gyakorlati példa közös megoldása

10. Adatbányászat és előrejelzés (Németh Zoltán)
Irodalom:
Fajszi Bulcsú – Cser László – Fehér Tamás: Üzleti haszon az adatok mélyén. Az adatbányászat mindennapjai. Alinea Kiadó, Budapest, 2010
Szeminárium: Gyakorlati feladatok

11. Káosz-film megtekintése
Szeminárium: Kaotikus viselkedés
Irodalom:
Nováky Erzsébet (1998): A káoszelmélet és a jövőkutatás változása. Jövőelméletek 3. BKE Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 22 old.

12. Szcenárió-képzés (Kristóf Tamás)
Irodalom:
Kristóf Tamás (2002): A szcenárió módszer a jövőkutatásban. Jövőtanulmányok 19. BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 56 old.
Szeminárium: Káosz és jövőkutatás
Nováky Erzsébet – Hideg Éva – Gáspár Bencéné (1996): Hazai társadalmi-gazdasági makromutatók kaotikus jellegének vizsgálata – Jövőtanulmányok 5. BKAE Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 26 old.

13. Jövőmenedzsment (Tyukodi Gergely)
Irodalom: Később adjuk meg
Szeminárium: Szcenáriók bemutatása
Az előrejelzések megbízhatósága. Felelősség a jövőért
Irodalom:
Nováky Erzsébet (2003): Megbízhatóság és előrejelzések. BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 17 old.
Nováky Erzsébet: Jövőkutatás és felelősség, Magyar Tudomány, 2006/9. 1090-1098.

14. Hallgatói prezentációk – a féléves munka összegező bemutatása

Kompetencia leírása: A hallgatói figyelem ráirányítása a jövő problémáira és az azok megoldásában való részvételre.
A hallgatók véleményformáló, kritikai és kommunikációs készségének fejlesztése.
A hallgatói önállóság, kreativitás és a korszerű informatikai eszközök használatának erősítése.
A hallgatók képesek lesznek a változásokra való felkészülést tudományos módszerekkel megalapozni, és fejlődik a hallgatók képessége arra, hogy az alternatív jövőket értelmezzék és kezeljék.

Félévközi ellenőrzések: folyamatos

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: a csoport érdeklődésétől függően meghatározott feladatok

Szak neve: Regionális és környezetgazdaságtan - kötelező
Más szakosok számára - választható

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Lásd az Órai beosztás pont alatt

Ajánlott irodalom:

  • Esetenként adom meg.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Nováky Erzsébet: Jövőkutatás a változások hálójában. In: Jövőkutatási körkép. Tanulmányok a jövőkutatás fényköréből (szerk. Hideg Éva, Nováky Erzsébet) (2006) BCE Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 3-14.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Nováky Erzsébet: A változás és a jövőkutatás kapcsolata. In: Változás és jövő (alkotó szerk.: Nováky Erzsébet) (2008), Püski Kiadó, Budapest, 13-21.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Hideg Éva – Nováky Erzsébet (2008): A jövőhöz való viszony változása. Magyar Tudomány, 9. 1125-1135.
Elérhető az egyetemi hálózaton.
Jövőkutatás (szerk. Nováky Erzsébet) (2006): 3. kiadás, Aula Kiadó, Budapest, 19-35.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Nováky Erzsébet (2003): A jövőkutatás módszertana stabilitás és instabilitás mellett. Jövőelméletek 10. BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 43 old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Veigl Helga: A gyenge jelek jövőkutatási értelmezése. In: A jövőkutatás helye a 21. században. A jövőkutatás fejlődése és tudományterületi kapcsolatai: VII. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia: 40 éves a magyar jövőkutatás. Budapest, Magyarország, 2008. nov. 13-14. (szerk. Tóthné Szita Klára, Gubik Andrea), (2008) Palatia Nyomda és Kiadó Kft, Győr, 220-224.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Nováky Erzsébet (2011): A participatív módszerek az interaktív jövőkutatásban. Jövőelméletek 18. BCE Jövőkutatás Tanszék, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Nováky Erzsébet (2003): Kiskunfélegyháza jövője a participatív jövőkutatás szemléletében. Jövőtanulmányok 20. BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 63 old
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Nováky Erzsébet (2011): A participatív módszerek az interaktív jövőkutatásban. Jövőelméletek 18. BCE Jövőkutatás Tanszék, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Zámbó Balázs: Kölcsönhatás módszer új megközelítésben, In: Kölcsönhatás módszer és informatikai trendváltás, MTA-BCE Komplex Jövőkutatás Kutatócsoport Füzetek 8. (szerk. Kristóf Tamás), (2006) MTA TKI, BCE Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 5-25
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Fajszi Bulcsú – Cser László – Fehér Tamás: Üzleti haszon az adatok mélyén. Az adatbányászat mindennapjai. Alinea Kiadó, Budapest, 2010
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Nováky Erzsébet (1998): A káoszelmélet és a jövőkutatás változása. Jövőelméletek 3. BKE Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 22 old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kristóf Tamás (2002): A szcenárió módszer a jövőkutatásban. Jövőtanulmányok 19. BKÁE
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Nováky Erzsébet – Hideg Éva – Gáspár Bencéné (1996): Hazai társadalmi-gazdasági makromutatók kaotikus jellegének vizsgálata – Jövőtanulmányok 5. BKAE Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 26 old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Nováky Erzsébet (2003): Megbízhatóság és előrejelzések. BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 17 old.
Nováky Erzsébet: Jövőkutatás és felelősség, Magyar Tudomány, 2006/9. 1090-1098.
Elérhető az egyetemi hálózaton.

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Nováky Erzsébet Lucia

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
JK GGyakorlat2017/18/1Dr. Nováky Erzsébet Lucia
JK EElmélet2017/18/1Dr. Nováky Erzsébet Lucia


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.