Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Jövőkutatás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2JK22NAK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Jövőkutatás
A tantárgy neve (angolul): Futures Studies
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa:  választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Hideg Éva

A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatók korszerű alapismereteket szereznek a társadalmi és gazdasági folyamatok és események lehetséges jövőinek tudományos alapú előrejelzéséről. Megismerkednek a jövőkutatás irányzataival, problémaköreivel, az előrejelzés-készítés folyamatával, a jövőkutatási fogalmakkal, valamint a főbb előrejelzési eljárásokkal. Jártasságot szereznek előrejelzések a biznisz foresight készítésében. Megértik, és kezelni tudják a jövő bizonytalanságát. Tisztázzák az előrejelzések megbízhatóságát. Néhány gyakorlatból meghívott előadón keresztül betekintést nyernek egyes hazai előrejelzési kérdésekbe.

Évközi tanulmányi követelmények: A szemináriumi foglalkozásokon az aktív részvétel kötelező, amelyért a hallgató pontokat szerezhet. Hiányozni csak igazoltan lehet és 2 alkalommal. A félév végén a gyűjtött összpontszám alapján jegymegajánlás lehetséges. A megajánlott jegy a teljesítmény 71-80%-áig közepes, 81-90%-áig jó és 91-100%-áig jeles.
A félév teljesítése a külföldi részképzésben résztvevők és egyéni tanrendesek számára: a szemináriumi feladatok önálló megoldása és elküldése az eva.hideg@uni-corvinus.hu címre, és vizsga.

Vizsgakövetelmény: Vizsga: Szóbeli kollokvium, amelyen a hallgató egy elméleti tételt ismertet és egy gyakorlatorientált kérdéskört mutat be.
A teljesítmény értékelésénél figyelembe lesz véve a szemináriumokon való aktív részvétel.

Az értékelés módszere: A kollokvium választása esetén a félévi munka 45, a kollokvium 50% súllyal kerül figyelembevételre.

Tananyag leírása: A jövővel foglalkozás formái
A jövőkutatás tudománya és irányzatai paradigmatikus megközelítésben
Pozitivista jövőkutatás – előrejelzések, prognózisok készítése
Evolúciós jövőkutatás – a lehetséges jövők evolúciós mintázatainak feltárása
Kritikai jövőkutatás – a foresight sajátosságai
Integrált jövőkutatás – tudásintegráció és interaktivitás a jövő kívánatos formálásért
A Business Foresight elméleti és gyakorlati kérdései
A forgatókönyvírás módszere – az eljárás bemutatása
Forgatókönyvírás a business foresight gyakorlatban és a FOR_V4 projekt alapján
A Horizon Scanning eljárás és hasznosíthatósága I. és II.
Az első hazai Horizon Scanning eljárás és főbb eredményei
A Vállalkozásfejlesztés MSc hallgatók jövőfelfogása Magyarország 2050-ről
A hazai kutatók, a kurzus hallgatóinak és a Vállalkozásfejlesztés MSc hallgatók jövőfelfogásainak összehasonlítása

Órarendi beosztás: Előadás és szeminárium, félévenként változó idópontokban

Kompetencia leírása: A jövőorientáltság fokozása, az elemző és előrejelző képesség összekapcsolt fejlesztése; a komplex rendszerekben való gondolkodás és a módszertani készségek erősítése; a közösségben végzett munkára való késztetés és a konszenzuskereső erő fokozása; a participatív és az alternatív szemlélet elsajátítása és fejlesztése; a jövőért érzett felelősség tudatosítása és erősítése.

Félévközi ellenőrzések: folyamatos

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: a csoport érdeklődésétől függően meghatározott feladatok

Szak neve: Gazdálkodástudományi kar MSc szakok

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Hideg É., Korompai A., Kovács G., Nováky E. (szerk. Nováky E.): Jövőkutatás. Aula Kiadó, Budapest, 2006. 7-41. old.
 • Gáspár T.: A jövővel foglalkozás szintjei és síkjai. Jövőelméletek 17. BCE Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 2009. 34-40. old.
 • Hideg Éva: Jövőkutatási paradigmák. Aula Kiadó, Budapest, 2012. http://mek.oszk.hu/11300/11394/11394.pdf
 • 12-15. old. 38-44. old. 132-137. old.
 • Hideg Éva: Jövőkutatási paradigmák. Aula Kiadó, Budapest, 2012. http://mek.oszk.hu/11300/11394/11394.pdf
 • 50-65. old.
 • Hideg Éva: Jövőkutatási paradigmák. Aula Kiadó, Budapest, 2012. http://mek.oszk.hu/11300/11394/11394.pdf
 • 80-96. old.
 • Diamond, J.: Összeomlás. Typotex, Budapest, 2007. 13-36. és 469-506. old.
 • Hideg Éva: Jövőkutatási paradigmák. Aula Kiadó, Budapest, 2012. http://mek.oszk.hu/11300/11394/11394.pdf
 • 97-115. old.
 • Bartus Zs., Hideg É., Szabóné Dr. Berki É., Szilágyi A., Szilágyi J: Javaslat a hazai regionális szakmai vizsgaközpont hálózat létrehozására. In: Bartus Zs., Hideg É. (szerk.) (2007): Regionális szakmai vizsgaközpont hálózat létrehozhatósága Magyarországon. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 181-225. old.
 • Hideg Éva: Jövőkutatási paradigmák. Aula Kiadó, Budapest, 2012. http://mek.oszk.hu/11300/11394/11394.pdf
 • 151-168. old.
 • Hideg Éva: Az interaktív jövőkutatás elmélete és módszertana. In: Jövőkutatás – interaktívan (szerk. HidegÉ., Nováky E.) Aula Kiadó, 2012. 9-35. old. http://mek.oszk.hu/11300/11393/11393.pdf
 • Hideg Éva, Alács Péter: A Közép-Magyarországi Régióra vonatkozó interaktív foresight készítés módszertani megfontolásai és folyamata. In: Jövőkutatás – interaktívan (szerk. HidegÉ., Nováky E.) Aula Kiadó, 2012. 97-110. old. http://mek.oszk.hu/11300/11393/11393.pdf
 • Hideg, É., Kononiuk, A., Sapio-Szymanska, A., Tommei, S., Tyukodi, G.: Foresight az üzleti szektorban. Visegrad Fund, 2017. http://www.visegradforesight.itee.radom.pl/images/Foresight_az_%C3%BCzleti_szektorban.pdf
 • Kristóf Tamás: A szcenárió módszer a jövőkutatásban. Jövőtanulmányok 19. BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2002. 21-43. old.
 • Hideg É., Gáspár J., Demus T. et. al.: A vállalati foresight helyzete Magyarországon. Vezetéstudomány/Budapest Management Review, 2017. 48. 6-7. pp. 57-63. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2957/
 • A V4-es kutatás honlapja: http://www.visegradforesight.itee.radom.pl/index.php/en/
 • Hideg É., et. al.: Környezeti jövőkutatás: Magyarország 2050. Magyar Tudomány 179(2018)5, 714–728. https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f6238#matud_f6238
 • Hideg É. et.al. Környezeti jövőkutatás - Magyarország 2050. MTA Ökológiai kutatóközpont, Tihany, 2018. 9-17. és 55-66. old.
 • Hideg Éva: Leendő vállalkozásfejlesztők hazai várakozásai 2050-ig előretekintve. In: „Mérleg és Kihívások” X. Nemzetközi Tudományos Konferencia. „Balance and Challenges” X. International Scientific Conference, 2017.10.17-18., Magyarország, Miskolc-Lillafüred.
 • http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3166/

Ajánlott irodalom:

 • Esetenként adom meg.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Hideg Éva

Utolsó módosítás: 2019-01-02 13:20:50

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G JkutGyakorlat2018/19/2Dr. Hideg Éva
E JkutElmélet2018/19/2Dr. Hideg Éva


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru