Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2JK22NAV01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Alternatív jövőképek
A tantárgy neve (angolul):Alternative Visions
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:szeptemberi félévekben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntar Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Hideg Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók több témakörben tájékozódva fejleszthetik a rövid, a közép és a hosszú időtáv, valamint a globális, a regionális és a lokális eseményeinek és történéseinek összekapcsolásának képességét. Jártasságot szereznek a hazai komplex jövőalternatívákban gondolkodás képességének fejlesztése terén olyan, részben online jövőkutatási eljárások elsajátítása révén, amelyek segítségével a kurzust elvégző hallgatók szűkebb szakterületükön is képesek lesznek komplex és alternatív jövőképek kidolgozására workshopok keretében, valamint azok stakeholderként történő kommunikálására.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy keretében lehetőség van hozzájárulni a környezeti fenntarthatóság megvalósításához a
klímaváltozással és a fenntartható társadalommal foglalkozó egyes előrejelzések, illetve jövőmodellek
tanulmányozása, valamint az azokból következő feladatok más előrejelzésekbe és társadalmi jövőmodellekbe
történő beépülésének feltárása és elemzése, továbbá a jövőorientált gondolkodásmód fejlesztése révén.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató ismereteket és tudást gyűjt és megérti, hogy a komplex társadalmi-civilizációs jövők a jelenben
többfélék lehetnek, azok megvalósulása emberi aktivitás, interaktivitás nélkül nem következik be.
Megérti a különféle társadalmi jövőmodellek generáló elemeit és azok pregnáns jövőformáló szerepét az egyes
jövőmodellek (tudástársadalom, interaktív/hálózati társadalom, fenntartható társadalom) esetében. A generáló
elem szerepből következő kölcsönhatás-rendszereket át tudja látni és elemezni is tudja azokat.
Megismeri, megérti és értékeli a biotechnológia fejlődésében rejlő potenciális jövőbeni lehetőségeket és
veszélyeket, valamint a biotechnológia, a mesterséges intelligencia és a nanotechnológia szinergiájából
formálódó és létrejövő transz- vagy poszthumanizmus és metamodernizmus jövőképét.
Megérti a Kurzweil-féle szingularitást és annak jövőformáló jelentőségét.
A humán tényező jövőformáló szerepét a kölcsönhatás és az interaktivitás összetett fogalmának levezetésén
keresztül elmélyülten és sokoldalúan ismeri meg és ismeri fel a különböző valóságterületek formálásában.
Ennek alapján jut el a nyitott és a zárt társadalmak, valamint a részvételi demokrácia globális, regionális és
lokális kialakulási lehetőségeinek felismeréséig.
Minden jövőmodellt és jövőképet olyan mélységig ért meg, hogy azokat különböző szempontok szerint össze
tudja hasonlítani és kritikusan tudja értékelni különös tekintettel arra, hogy azok miként jelenhetnek meg és
hathatnak a hazai jövő alakulására és alakítására, valamint saját szakterületének lehetséges változására.


Képesség:
Képes egyrészt a változó körülmények között formálódó jövő emberi, szervezeti, vezetői és társadalomirányítási
vonatkozásait megkülönböztetni a körülmények, a tehetetlenségi nyomatékok múltból áthúzódó hatásaitól,
másrészt a különböző valóságterületek dinamikus kölcsönhatásában különböző súlypontok, generáló elemek
érzékelésére.
Képessé válik szelektálni és gyűjteni fontos információkat nagyon különböző jövőtémákról, feltárni, interpretálni
és kialakítani különféle interakciókat a jövő különböző alkotó elemi között rövid, közép és hosszú távú jövőkre,
valamint globális regionális és lokális szintű jövőtémákra vonatkozóan.
Képes önállóan feldolgozni, elemezni és összehasonlítani egy-egy jövőmodellre vagy jövőképre vonatkozó
többféle koncepciót és felfogást, és azokról önálló véleményt formálni.
Célorientáltan és perspektivikusan tud gondolkodni, amikor a lehetséges jövőmodellek és jövőképek globális,
regionális és lokális vonatkozásait és azok kölcsönhatásait a saját szakterületére vonatkozóan is
megfogalmazza.
A dinamikus komplexitások kezelésében olyan mértékű jártasságot szerez, amellyel egy konkrét munkahelyen
is át tudja látni és meg tudja fogalmazni az ott folyó tevékenység perspektíváit. Meg tudja oldani, hogy
összefüggésbe hozza a munkahely társadalmi-gazdasági és környezetformáló szerepét a társadalmi
jövőmodellekkel és jövőképekkel, s ily módon a vállalkozás/intézmény stratégiaformálásának az alapjait szélesíti
és erősíti a jövőkutatás irányába.
Képessé válni komplexen és rendszerben gondolkodnia lehetséges jövő formálása és értékelése céljából, hogy feltárható legyen azok megvalósíthatósága részvételi folyamatokra és workshopokra alapozott
csoportmunkákban. Képzett stakeholderré válni, aki aktívan részt tud venni alternatív jövőképek készítésében
és értékelésében és azt tudja kommunikálni is a társadalom többi részének.
A tárgy keretében szerzett perspektivikus és jövő felé nyitott látásmóddal újabb és újabb üzleti lehetőségek
felfedezésére lesz képes, pl. új innovációk helyi alkalmazásának kezdeményezése révén. Képes aktív és értő
félként jövőformáló workshopokban részt venni, stakeholder szerepkört betölteni, valamint kommunikálni és
képviselni a munkahelyéhez kapcsolódó szakterület jövőjére vonatkozó elképzeléseit.


Attitűd:
A hallgatónak a munkában igénye van a jövőalakulás és a jövőformálás többszintű és időtávú, kölcsönösen
összefüggő folyamatainak mind mélyebb és sokoldalúbb megismerésére.
Felelősen gondolkodik a munkájáról, tudja, munkájának minősége befolyásolja, hogy munkatársai is jól el tudják
végezni feladatukat, s így munkahelye, az ország és a régió teljesítménye is javul.
Tudatában van annak, hogy munkája része egy hosszabb, stratégiaalkotáshoz kapcsolódó
előrejelzési/előrelátási munkafolyamatnak, aminek jó minőségű végrehajtásához ő is hozzá kíván járulni.
Szívesen dolgozik csoportmunkában, lelkesen szervezi az azon belüli munkamegosztást és munkakapcsolatokat.
Törekszik a gazdasági, a társadalmi a természeti vonatkozások harmonizálására a pozitív jövőformálás
érdekében a napi feladatok megoldásában is. Ugyanígy törekszik a formálódó komplex jövőbeni környezetekbe
helyezni munkahelye alaptevékenysége alternatív jövőstratégiáit. E téren elkötelezetten és felelősséggel
vállalja a munkahelyi stratégiaváltás kezdeményezését.
A térben és időben széles kapcsolatrendszerbe helyezett szakmai jövőjének tudatos alakítására törekszik.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: