Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Alternatív jövőképek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2JK22NAV01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Alternatív jövőképek
A tantárgy neve (angolul): Alternative Visions
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: szeptemberi félévekben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: választható tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Hideg Éva

A tantárgy szakmai tartalma: A mester szakokon hallgatók jövő iránti tágabb érdeklődési körüknek megfelelően tájékozottságot és ismereteket szereznek a tantárgy keretében a hazai társadalmi-gazdasági és környezeti fejlődés jövőjét befolyásoló alternatív jövőképekről, az azokhoz kapcsolódó hazai reagálásokról és hasznosításukról, valamint az egyes jövőképek komplex értékeléséről. Különös figyelmet fordít a tantárgy a technikai újítások és innovációk – mesterséges intelligencia, network-özés, bio- és nanotechnológia – fejlődési irányaira és az azokat kísérő szellemi áramlatok – transzhumanizmus, poszthumanizmus, glokalizáció, participatív demokrácia – megismerésére és kritikai értékelésére, valamint jövőalternatívákba foglalására. Az egyes jövőképek és témakörök nemzetközileg elismert szakértőivel online elérhető videókon keresztül ismerkedhetnek meg.

Évközi tanulmányi követelmények: Rendszeres és aktív részvétel a foglalkozásokon.

Vizsgakövetelmény: Szóbeli vizsga a kurzus témaköreiből

Az értékelés módszere: Aktív részvétel a szemináriumi munkában. Annak választható formái:1. PREZENTÁCIÓ az ajánlott irodalmakból szabad választás szerint, 2. alkalmanként az egyes témakörökhöz kapcsolódó VIDEÓK KERESÉSE az Interneten és MEGTEKINTÉSE és ÉRTÉKELÉSE a szemináriumokon, 3. WORKSHOPOK az egyes előadásokhoz kapcsolódó témakörökből, felhasználva a www.futuresme.uni-corvinus.hu kutatási honlapot kommentek írására és azokra reflektálásra. A szemináriumi munka eredménye 50%-ban meghatározza meg a kollokviumi jegyet, de folyamatos és jó teljesítés esetén jegymegajánlás van.

A külföldi részképzésben résztvevők számára a félév teljesítésének feltétele: 10 oldalas házi dolgozat készítése a kurzus egyik témájából magyarul vagy angolul a félév végére + vizsga.

Tananyag leírása: 1.
Előadás: A tantárgy programjának ismertetése. Társadalmi jövőmodellek és alternatív jövőképek
Szeminárium: a http://futuresme.uni-corvinus.hu honlap ismertetése
2.
Előadás: Információs és tudástársadalom
Szeminárium: Információs vagy tudásgazdaság?
3.
Előadás: Hálózati társadalom
Szeminárium: Hálózatok, hálózatépítés, netwörközés hazai lehetősége és szerepe
4.
Előadás: Fenntartható társadalom
Szeminárium: A fenntarthatóság komplex összefüggései és azok kezelése
5.
Előadás: A fenntarthatóság és modellezése az Interactive Climate Model-lel (előadó: Retek Mihály)
Szeminárium: Alternatívák képzése az Interactive Climate Model-lel
6.
Előadás: Biotechnológia és a transzhumán jövő I.
Szeminárium: Az emberi méltóság és a biotechnológia kapcsolata, valamint szabályozásának kérdései
7.
Előadás: Biotechnológia és a transzhumán jövő II.
Szeminárium: A biotechnológiára épülő gazdaság fejlesztésének hazai lehetősége
8.
Előadás: Nanotechnológia és civilizációs váltás?
Szeminárium: A nanotechnológia lehet-e civilizációváltó technológia?
9.
Előadás: Reflexivitás és interaktivitás
Szeminárium: Az érintettek és a stakeholderek részvétele a jövőképek formálódásában
10.
Előadás: A nyílt és/vagy interaktív társadalom
Szeminárium: Az interaktív társadalom hazai lehetősége
11.
Előadás: A kormányzás jövője a civilizációs váltás levezénylése érdekében
Szeminárium: Az anticipációs kormányzás szükségessége és megvalósíthatósága
12.
Előadás: Magyarország – 2025
Szeminárium: A hazai jövőkép alternatívák összehasonlító elemzése
13.
Előadás: Az alternatív jövőképek összehasonlító metaelemzése
Szeminárium: Workshop: Az alternatív jövőképek összehasonlítása
14.
Előadás: A jövőkutatás feladata az alternatív jövőképek formálódásában
Szeminárium: A kurzus zárása és hallgatói értékelése

Órarendi beosztás: Előadás: KEDD: 17.20 – 18.50 C 415
Szeminárium: KEDD: 19.10 - 20.40 C 415

Kompetencia leírása: A hallgatók több témakörben tájékozódva fejleszthetik a rövid, a közép és a hosszú időtáv, valamint a globális, a regionális és a lokális eseményeinek és történéseinek összekapcsolásának képességét. Jártasságot szereznek a hazai komplex jövőalternatívákban gondolkodás képességének fejlesztése terén olyan, részben online jövőkutatási eljárások elsajátítása révén, amelyek segítségével a kurzust elvégző hallgatók szűkebb szakterületükön is képesek lesznek komplex és alternatív jövőképek kidolgozására workshopok keretében, valamint azok stakeholderként történő kommunikálására.

Félévközi ellenőrzések: prezentáció és értékelése, a workshopokon történő aktív részvétel értékelése

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: önálló felkészülés és prezentálás a szemináriumon, a szemináriumi workshopokban aktív részvétel

Szak neve: MSc szakok

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Hideg Éva: A jövő társadalmi modelljei. In: Bevezetés az információs társadalomba (szerk. Nováky Erzsébet) KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft., Budapest 1999, 7-31. old.
 • Hideg Éva: Az információs társadalom jellemzői. In: Bevezetés az információs társadalomba (szerk. Nováky Erzsébet) KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft., Budapest 1999, 77-93. old.
 • Hideg Éva – Vág András: Információs vagy interaktív társadalom? In: A XXI. századi technika társadalmi hatásai. MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottsága, Miskolc, 2004. 229-235. old.
 • Kaisa Kautto-Koivula and Marita Huhtaniemi: Evolution towards human-centric knowledge society. Can societies learn from global corporations? Conference paper, 2003. p. 38.
 • http://www.friends-partners.org/GLOSAS/Global_University/Global%20University%20System/UNESCO_Chair_Book/Manuscripts/Part_III_Global_E-Learning/Kautto-Koivula/Kautto_web/KauttoD5_web/KauttoD5.htm
 • Castells, M.: Az Internet-galaxis. Network twentyOne, 2002. 122-139. és 243-276. old.
 • Barabási Albert-László: Behálózva. Magyar Könyvklub, Budapest, 2003. 259-282. old.
 • Diamond, J.: Összeomlás. Typotex, Budapest, 2007. 13-36. és 469-506. old.
 • Retek Mihály: A globális éghajlatváltozás interaktív és komplex forgatókönyveinek modellezése és elemzése. Jövőtanulmányok 25. BCE Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 2011. 15-29. és 30-69. old.
 • Fukuyama, F.: Poszthumán jövőnk. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2003. 9-28., 217-240. és 241-291. old.
 • Mi is az a nanotechnológia? ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/yp_hu_vi-fp.pdf
 • Gray Scott: The Neurotechnology Revolution Has Arrived. The Futurist, September-October 2013, pp. 6-9.
 • Eric Drexler: A Radical Future for Nanotechnology. The Futurist, September-October 2013, pp. 14-20.
 • Soros György: A globális kapitalizmus válsága. Scolar Kiadó, Budapest, 1999. 33-54., 88-126. és 223-239. old.
 • Csíkszentmihályi Mihály: A fejlődés útjai. Nyitott Könyvműhely, 2007. 27-46. és 341-358. old.
 • Csányi Vilmos: Az emberi természet: Vince Kiadó, Budapest, 2003. 246-291. old.
 • Richard Eckersley: Whatever Happened to Western Civilization? The Cultural Crisis, 20 Year Later. The Futurist, November-December 2012. pp. 16-22.
 • Kenneth B. Taylor: In Search of the „Better Angels” of Our Future. The Futurist, November-December 2012. pp. 23-28.
 • Rolf Jensen: The New Renaissance Is In Our Hands. The Futurist, September-October 2013, pp. 52-55.
 • Josh Calder: Who Will Be Free? The Battles for Human Rights to 2050. The Futurist, November-December 2012. pp. 29-32.
 • Hideg É. – Nováky E. – Alács P.: A KMR KKV-k lehetséges forgatókönyvei. In: Jövőkutatás – interaktívan. Aula Kiadó, Budapest, 2012. 186-191. old.

Ajánlott irodalom:

 • Robert D. Atkinson, Stephen J. Ezell: Building the Global Innovation Economy. The Futurist, January-February 2013, pp. 14-20.
 • Robin Hanson: When the Economy Transcends Humanity. The Futurist 2014. January-February, pp. 27-30.
 • Karl Albrecht: The Information Revolution’s Brocken Promises. The Futurist March-April, 2014. pp. 22-28.
 • Patrick Tucker: Learning without Schools: A Contrarian Future. The Futurist, March-April, 2014. pp. 45-48.
 • Lee Rainie and Barry Wellman: The Individual in a Networked World: Two Scenarios. The Futurist, 2012. July-August, pp.24-27.
 • Chris Carbone – Kristin Nauth: From Smart House to Networked Home. The Futurist, 2012. July-August, pp.29-32.
 • John M. Eger: Integrated and Innovative: The Future of Regions. The Futurist, 2012. July-August, pp.38-40.
 • Michael Chorost: A World Wide Mind: The Coming Collective Telempathy. The Futurist, March-April, 2012. pp. 22-26.
 • Lengyel Balázs: Az online innovációk földrajza: közösségi hálózatok. In: Jövőföldrajz. A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben. (Szerk.: Jeney László – Hideg Éva – Tózsa István) (Lektorok: Budai Balázs, Korompai Attila, Kristóf Tamás), BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, BM Önkormányzati Államtitkárság, Budapest, 2014. (263 old.) ISBN 978-963-503-564-9, 73-85. old.
 • http://www.etourandgeo.com/index.php?menu=63&nyelv=magyar
 • Green Economy Modelling Report of South Africa. UNEP, 2013. http://www.unep.org/greeneconomy/portals/88/Modelling%20Report%20SA/SAModellingReport.pdf
 • IPCC (2014): Summary for Policymakers (p. 33)
 • http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
 • http://report.mitigation2014.org/spm/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers_approved.pdf
 • teljes riport: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
 • Video: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
 • WMO: A summary of current climate change findings and figures. 2013. (p. 8)
 • UNEP (2007): GEO4 environment for development, http://www.unep.org/geo/geo4.asp)
 • Günter Pauli: A kék gazdaság. PTE KTK Kiadó, Pécs, 2011.
 • Rick Docksai: A World without Waste? The Futurist March-April, 2014. pp. 16-20.
 • Retek Mihály: A globális éghajlatváltozás európai forgatókönyvei. In: Jövőföldrajz. A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben. (Szerk.: Jeney László – Hideg Éva – Tózsa István) (Lektorok: Budai Balázs, Korompai Attila, Kristóf Tamás), BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, BM Önkormányzati Államtitkárság, Budapest, 2014. (263 old.) ISBN 978-963-503-564-9, 209-225. old.
 • http://www.etourandgeo.com/index.php?menu=63&nyelv=magyar
 • Ray Kurzwell: How to Make a Mind. The Futurist. March-April 2013 pp.14-17.
 • Irving H. Buchen: Asimov’s Embarrassing Robot: A Futurist Fable. The Futurist. March-April 2013 pp.18-22.
 • Gray Scott: The Neurotechnology Revolution Has Arrived. The Futurist, September-October 2013, pp. 6-9.
 • Ben J. Novak: The Great Comeback: Bringing a Species Back from Extinction. The Futurist, September-October 2013, pp. 40-44.
 • Richard W. Samson: Highly Human Jobs. The Futurist, May-June 2013, pp. 29-35.
 • James H. Lee: Eldering: Aging with Resilience. The Futurist. 2013. January-February, pp.33-38.
 • KURZWEIL honlapja: http://www.kurzweilai.net/
 • http://www.ted.com/speakers/ray_kurzweil.html és
 • a hazai transzhumanisták honlapja: http://transzhumanizmus.lap.hu/
 • bemutatása
 • Ben J. Novak: The Great Comeback: Bringing a Species Back from Extinction. The Futurist, September-October 2013, pp. 40-44.
 • John C. Polkinghorne: Ethical Issues in Biotechnology. Trends in Biotechnology, Nr.18 1/00, page 8. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016777999901392X#
 • Randall Mayes: Where Will the Century of Biology Lead Us? The Futurist, May-June, 2014. pp. 26-30.
 • Bertalan Meskó: Rx Disruption: Technology Trends in Medicine and Health Care. The Futurist, May-June, 2014. pp. 31-38.
 • The medical futurist honlap: www.medicalfuturist.com bemutatása
 • Nanotechnológiával foglalkozó honlapok keresése és azok bemutatása
 • Notes on Metamodernism. http://www.metamodernism.com/
 • Hozzászólások írása a www.futuresme.uni-corvinus.hu honlapon
 • Csíkszentmihályi Mihály: A fejlődés útjai. Nyitott Könyvműhely, 2007. 27-46. és 341-358. old.
 • Hideg, Éva: Technology Foresight and Its Contribution to Advancing Participatory Democracy. In: Futures Studies in the Interactive Society (ed: Hideg, É.) Futures Studies Department, Corvinus University of Budapest, Budapest, 2009. 143-156. pp. http://real.mtak.hu/2118/
 • Timothy C. Mack: Foresight as Dialogue. The Futurist, 2013. March-April, pp. 46-50.
 • Patrick Tucker: Mapping the Future with Big Data. The Futurist, July-August 2013. pp. 14-18.
 • MINDENTUDÁS EGYETEME: Barabási Albert-László: Amit ma megtehetsz, megteszed holnap is. http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/2512-amit-ma-megtehetsz-megteszed-holnap-is-%E2%80%93-kisz%C3%A1m%C3%ADthat%C3%B3-e-az-emberi-viselked%C3%A9s-dinamik%C3%A1ja?.html
 • Susan Krumdieck: Transition Engineering: Planning and Building the Sustainable World. The Futurist, July-August 2013. pp. 35-41.
 • Leon S. Fuerth, Evan M.H. Faber: Anticipatory Governance: Winning the Future. The Futurist, July-August 2013. pp. 42-49.
 • Daniel Barben, Erik Fisher, Cynthia Selin, and David H. Guston: Anticipatory Governance of Nanotechnology: Foresight, Engagement, and Integration. http://www.hks.harvard.edu/sdn/articles/files/Barben-STS_Handbook-Anticipatory_Governance_Nanotechnology-08.pdf
 • David H. Guston: The Anticipatory Governance of Emerging Technologies. http://101214F2RN_lib_GustonD2010Antic.pdf
 • Nováky Erzsébet: Magyarország 2025 – Lehet másként is?! In: Magyarország 2025 (kutatásvezető és alkotó szerkesztő: Nováky Erzsébet), Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest, 2010. 19-80. old.
Ajánlott irodalmak:
Robert D. Atkinson, Stephen J. Ezell: Building the Global Innovation Economy. The Futurist, January-February 2013, pp. 14-20.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Robin Hanson: When the Economy Transcends Humanity. The Futurist 2014. January-February, pp. 27-30.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Karl Albrecht: The Information Revolution’s Brocken Promises. The Futurist March-April, 2014. pp. 22-28.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Patrick Tucker: Learning without Schools: A Contrarian Future. The Futurist, March-April, 2014. pp. 45-48.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Lee Rainie and Barry Wellman: The Individual in a Networked World: Two Scenarios. The Futurist, 2012. July-August, pp.24-27.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Chris Carbone – Kristin Nauth: From Smart House to Networked Home. The Futurist, 2012. July-August, pp.29-32.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
John M. Eger: Integrated and Innovative: The Future of Regions. The Futurist, 2012. July-August, pp.38-40.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Michael Chorost: A World Wide Mind: The Coming Collective Telempathy. The Futurist, March-April, 2012. pp. 22-26.
Lengyel Balázs: Az online innovációk földrajza: közösségi hálózatok. In: Jövőföldrajz. A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben. (Szerk.: Jeney László – Hideg Éva – Tózsa István) (Lektorok: Budai Balázs, Korompai Attila, Kristóf Tamás), BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, BM Önkormányzati Államtitkárság, Budapest, 2014. (263 old.) ISBN 978-963-503-564-9, 73-85. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
http://www.etourandgeo.com/index.php?menu=63&nyelv=magyar
Green Economy Modelling Report of South Africa. UNEP, 2013. http://www.unep.org/greeneconomy/portals/88/Modelling%20Report%20SA/SAModellingReport.pdf
PCC (2014): Summary for Policymakers (p. 33) http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
http://report.mitigation2014.org/spm/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers_approved.pdf
Video: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
WMO: A summary of current climate change findings and figures. 2013. (p. 8)
UNEP (2007): GEO4 environment for development, http://www.unep.org/geo/geo4.asp)
Günter Pauli: A kék gazdaság. PTE KTK Kiadó, Pécs, 2011.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library Kidás éve: 2010.
Rick Docksai: A World without Waste? The Futurist March-April, 2014. pp. 16-20.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Retek Mihály: A globális éghajlatváltozás európai forgatókönyvei. In: Jövőföldrajz. A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben. (Szerk.: Jeney László – Hideg Éva – Tózsa István) (Lektorok: Budai Balázs, Korompai Attila, Kristóf Tamás), BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, BM Önkormányzati Államtitkárság, Budapest, 2014. (263 old.) ISBN 978-963-503-564-9, 209-225. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Ray Kurzwell: How to Make a Mind. The Futurist. March-April 2013 pp.14-17.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Irving H. Buchen: Asimov’s Embarrassing Robot: A Futurist Fable. The Futurist. March-April 2013 pp.18-22.
Gray Scott: The Neurotechnology Revolution Has Arrived. The Futurist, September-October 2013, pp. 6-9.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Ben J. Novak: The Great Comeback: Bringing a Species Back from Extinction. The Futurist, September-October 2013, pp. 40-44.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Richard W. Samson: Highly Human Jobs. The Futurist, May-June 2013, pp. 29-35.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
James H. Lee: Eldering: Aging with Resilience. The Futurist. 2013. January-February, pp.33-38.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
KURZWEIL honlapja: http://www.kurzweilai.net/
http://www.ted.com/speakers/ray_kurzweil.html
John C. Polkinghorne: Ethical Issues in Biotechnology. Trends in Biotechnology, Nr.18 1/00, page 8. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016777999901392X#
Randall Mayes: Where Will the Century of Biology Lead Us? The Futurist, May-June, 2014. pp. 26-30.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Bertalan Meskó: Rx Disruption: Technology Trends in Medicine and Health Care. The Futurist, May-June, 2014. pp. 31-38.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
The medical futurist honlap: www.medicalfuturist.com bemutatása
Nanotechnológiával foglalkozó honlapok keresése és azok bemutatása
Notes on Metamodernism. http://www.metamodernism.com/
Hozzászólások írása a www.futuresme.uni-corvinus.hu honlapon
Csíkszentmihályi Mihály: A fejlődés útjai. Nyitott Könyvműhely, 2007. 27-46. és 341-358. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library Kidási év: 2008.
Timothy C. Mack: Foresight as Dialogue. The Futurist, 2013. March-April, pp. 46-50.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Patrick Tucker: Mapping the Future with Big Data. The Futurist, July-August 2013. pp. 14-18.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
MINDENTUDÁS EGYETEME: Barabási Albert-László: Amit ma megtehetsz, megteszed holnap is. http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/2512-amit-ma-megtehetsz-megteszed-holnap-is-%E2%80%93-kisz%C3%A1m%C3%ADthat%C3%B3-e-az-emberi-viselked%C3%A9s-dinamik%C3%A1ja?.html
Susan Krumdieck: Transition Engineering: Planning and Building the Sustainable World. The Futurist, July-August 2013. pp. 35-41.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Leon S. Fuerth, Evan M.H. Faber: Anticipatory Governance: Winning the Future. The Futurist, July-August 2013. pp. 42-49.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Daniel Barben, Erik Fisher, Cynthia Selin, and David H. Guston: Anticipatory Governance of Nanotechnology: Foresight, Engagement, and Integration. http://www.hks.harvard.edu/sdn/articles/files/Barben-STS_Handbook-Anticipatory_Governance_Nanotechnology-08.pdf
David H. Guston: The Anticipatory Governance of Emerging Technologies. http://101214F2RN_lib_GustonD2010Antic.pdf
Nováky Erzsébet: Magyarország 2025 – Lehet másként is?! In: Magyarország 2025 (kutatásvezető és alkotó szerkesztő: Nováky Erzsébet), Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest, 2010. 19-80. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
a hazai transzhumanisták honlapja: http://transzhumanizmus.lap.hu/ bemutatása
Kötelező irodalmak:
Hideg Éva: A jövő társadalmi modelljei. In: Bevezetés az információs társadalomba (szerk. Nováky Erzsébet) KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft., Budapest 1999, 7-31. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Hideg Éva: Az információs társadalom jellemzői. In: Bevezetés az információs társadalomba (szerk. Nováky Erzsébet) KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft., Budapest 1999, 77-93. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Hideg Éva – Vág András: Információs vagy interaktív társadalom? In: A XXI. századi technika társadalmi hatásai. MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottsága, Miskolc, 2004. 229-235. old
Kaisa Kautto-Koivula and Marita Huhtaniemi: Evolution towards human-centric knowledge society. Can societies learn from global corporations? Conference paper, 2003. p. 38. http://www.friends-partners.org/GLOSAS/Global_University/Global%20University%20System/UNESCO_Chair_Book/Manuscripts/Part_III_Global_E-Learning/Kautto-Koivula/Kautto_web/KauttoD5_web/KauttoD5.htm
Castells, M.: Az Internet-galaxis. Network twentyOne, 2002. 122-139. és 243-276. old.
Barabási Albert-László: Behálózva. Magyar Könyvklub, Budapest, 2003. 259-282. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Diamond, J.: Összeomlás. Typotex, Budapest, 2007. 13-36. és 469-506. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Retek Mihály: A globális éghajlatváltozás interaktív és komplex forgatókönyveinek modellezése és elemzése. Jövőtanulmányok 25. BCE Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 2011. 15-29. és 30-69. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Fukuyama, F.: Poszthumán jövendőnk. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2003. 9-28., 217-240. és 241-291. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Mi is az a nanotechnológia? ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/yp_hu_vi-fp.pdf
Gray Scott: The Neurotechnology Revolution Has Arrived. The Futurist, September-October 2013, pp. 6-9.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Eric Drexler: A Radical Future for Nanotechnology. The Futurist, September-October 2013, pp. 14-20.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Soros György: A globális kapitalizmus válsága. Scolar Kiadó, Budapest, 1999. 33-54., 88-126. és 223-239. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Csíkszentmihályi Mihály: A fejlődés útjai. Nyitott Könyvműhely, 2007. 27-46. és 341-358. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library Kiadási év: 2008
Csányi Vilmos: Az emberi természet: Vince Kiadó, Budapest, 2003. 246-291. old.
Richard Eckersley: Whatever Happened to Western Civilization? The Cultural Crisis, 20 Year Later. The Futurist, November-December 2012. pp. 16-22.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Kenneth B. Taylor: In Search of the „Better Angels” of Our Future. The Futurist, November-December 2012. pp. 23-28.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Rolf Jensen: The New Renaissance Is In Our Hands. The Futurist, September-October 2013, pp. 52-55.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Josh Calder: Who Will Be Free? The Battles for Human Rights to 2050. The Futurist, November-December 2012. pp. 29-32.
Elérhető az egyetemi hálózaton / Accessible within the university network
Hideg É. – Nováky E. – Alács P.: A KMR KKV-k lehetséges forgatókönyvei. In: Jövőkutatás – interaktívan. Aula Kiadó, Budapest, 2012. 186-191. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-09-05 10:24:19

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru