Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Társasági jog

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2JO11EAK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Társasági jog
A tantárgy neve (angolul): Corporate Law
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bodzási Balázs

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus során a hallgatók megismerik a gazdasági társaságok alapítására, működésére, valamint megszűnésére vonatkozó szabályokat. A társaságok közös szabályai mellett megismerik az egyes társasági formákra (kkt., bt., kft., rt.) irányadó rendelkezéseket is. A tantárgy az új Ptk. mellett áttekintést nyújt a módosított Cégtörvény, valamint a Csődtörvény kapcsolódó rendelkezéseiről is. A tananyagon belül kiemelt szerepet tölt be a társaságon belüli felelősségi viszonyok bemutatása, valamint a fizetésképtelenségi eljárások szabályainak ismertetése. A hallgatók konkrét jogesetek megoldásán keresztül a társasági jog gyakorlati oldalát is megismerhetik.

Évközi tanulmányi követelmények: -

Vizsgakövetelmény: A vizsgán az eredeti (fénymásolt nem) tankönyv használata engedélyezett.

Az értékelés módszere: A vizsga jogesetmegoldásból és tesztből áll. A vizsgára az órán elsajátított ismeretek és a tankönyv alapján lehet felkészülni.
Az év végi osztályzat meghatározása az év végi írásbeli vizsga alapján történik.

Tananyag leírása: A társasági jog gazdasági háttere, jogi személyek és társaságok a magyar jogban, a vállalkozási tevékenység folytatásának jogi keretei. A gazdasági társaságok alapítása, a cégnyilvántartás és a cégbíróság szerepe. Vagyoni hozzájárulás, apport. Tagi érdekvédelmi szabályok, kisebbségvédelem. Felelősségi viszonyok a társaságon belül. A gazdasági társaság szervei. Átalakulás, egyesülés, szétválása. Fizetésképtelenségi eljárások a magyar jogban. Az egyes társasági formákra vonatkozó szabályok.

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: A hallgatók képesek lesznek eligazodni a társasági jogi ismeretek alapján a vállalkozások belső irányítási és működési rendjének világában. Áttekintést kapnak a társaságok létesítésére, működtetésére és megszűnésére vonatkozó jogszabályi előírásokból. A gyakorlati ismeretek alapján képesek lesznek az önálló probléma megoldására.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Az előadásokon hallgatóknak lehetőségük gyakorlati esetek megoldására is.

Szak neve: Pénzügy esti-mester

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • - Sáriné Simkó Ágnes (szerk.): Üzleti jog. A szerződésekről és a gazdasági társaságokról gazdasági szakembereknek. HVG-Orac, Budapest, 2014.
 • - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. Könyv

Ajánlott irodalom:

 • Gazdasági társaságok – Cégtörvény. Új magánjog sorozat 2. (szerk: Sárközy Tamás). HVG ORAC, Budapest, 2014.
 • Megtalálható a Központi Könyvtárban
 • hozzáférhetőség a könyvtárban
 • Kisfaludi András: Társaság jog, Complex, Budapest, 2007.
 • Megtalálható a Központi Könyvtárban
 • hozzáférhetőség a könyvtárban
 • Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez. I-II. kötet. (szerk: Vékás Lajos - Gárdos Péter). Complex, Budapest, 2014
 • Megtalálható a Központi Könyvtárban
 • hozzáférhetőség a könyvtárban
 • Társasági és cégjogi iratmintatár. Harmadik, átdolgozott kiadás - Új magánjog sorozat 8. (szerk: Gál Judit). HVG ORAC, Budapest, 2015
 • Megtalálható a Központi Könyvtárban
 • hozzáférhetőség a könyvtárban
 • Török Tamás: Felelősség a társasági jogban. Második, átdolgozott és bővített kiadás. Új magánjog sorozat 9. HVG ORAC, Budapest, 2015
 • Megtalálható a Központi Könyvtárban
 • hozzáférhetőség a könyvtárban
 • Juhász László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve. I-II. kötet. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2014
 • Megtalálható a Központi Könyvtárban
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Sárközy Szabolcs

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Sárközy Szabolcs


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.