Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Gazdasági jog

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2JO11NCK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági jog
A tantárgy neve (angolul): Economic Law
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: minden félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelezõ (alkalmazott közgazdaságtan, közszolgálati) / kötelezõen választható (gazdaságelemzés)
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bán Dániel

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy megismerteti a legfontosabb jogi alapfogalmakat, áttekinti gazdaság és jog viszonyát. Betekintést enged a mellérendeltségen alapuló piaci kapcsolatok jogi szabályozásába. A tantárgy felöli a szerződési jog és a társasági jog területét, ismertetve e két – a kereskedelem számára rendkívül fontos – jogterület rendszerét és szabályanyagát.

Évközi tanulmányi követelmények: -

Vizsgakövetelmény: félév végi írásbeli vizsga a megadott tananyag alapján

Az értékelés módszere: 1-5-ig skálán

Tananyag leírása: 1. Jogi alaptan (a jog fogalma, funkciója, jogágak, jogi norma, jogforrási hierarchia). Az európai jog (uniós jog) és a hazai jog viszonya. A jog közgazdasági összefüggései, a jog és a gazdaság kölcsönhatása.
2. A kereskedelem magánjoga. Magánjog – polgári jog – kötelmi jog – szerződési jog: rendszertani alapok.
3. A szerződés fogalma és gazdasági szerepe. A szerződési szabadság elve. A szerződések kötőereje és állami kikényszeríthetősége. A szerződések tipizálása, csoportosítása. A szerződéskötés.
4. Az általános szerződési feltételek (ÁSZF) gazdasági funkciója, megjelenése, jogi problémái. Szerződéskötés ÁSZF alkalmazásával. Tisztességtelen általános szerződési feltételek. Fogyasztóvédelem a szerződési jogban.
5. A szerződések érvénytelensége. Az érvénytelenség típusai, okai, és jogkövetkezményei.
6. A szerződés teljesítése és a szerződésszegés. A szerződésszegés általános szabályai. A kártérítési felelősség.
7. Nevesített szerződésszegési tényállástípusok.
8. A szerződés módosítása és az egyoldalú szerződésmódosítási jog. Alanyváltozások.
9. A szerződés megszűnése és megszüntetése. Az elévülés.
10. A vállalkozási tevékenység jogi formái. A társasági jog rendszere. A gazdasági társaság fogalma és alapítása. A cégeljárás és a cégnyilvántartás. A gazdasági társaság szervezete.
11. Felelősségi viszonyok a társasági jogban. A tagi érdekvédelem.
12. Átalakulás, egyesülés, szétválás. A jogutód nélküli megszűnés és a fizetésképtelenségi jog.
13. Az egyes gazdasági társaságok különös szabályai I.
14. Az egyes gazdasági társaságok különös szabályai II.

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A képzés végén a hallgatók képesek a jogszabályok megértésére és egyéni feldolgozására.
Áttekintéssel rendelkeznek a szerződési jog általános szabályairól és képesek a gazdálkodó szervezetek alapvető és tömeges szerződéseinek megkötésére. Áttekintéssel rendelkeznek továbbá a gazdasági társaságok működési kérdéseiről. Képesek behelyezni a gazdálkodó szervezeteket a gazdaság egyéb intézményrendszerébe.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: K Kar Alkalmazott közgazdaságtan, Gazdaságelemzés BA, Emberi erőforrás BA

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Sáriné Simkó Ágnes (szerk.): Üzleti jog. A szerződésekről és a gazdasági társaságokról gazdasági szakembereknek. HVG-Orac, Budapest, 2014

Ajánlott irodalom:

  • Sajó András – Harmathy Attila (szerk.): A jog gazdasági elemzése. Közgazdasági és Jogi
  • Könyvkiadó, Budapest, 1984
  • Szalai Ákos: A magyar szerződési jog gazdasági elemzése. L’Harmattan, Budapest, 2013
Ajánlott irodalmak:
Sajó András – Harmathy Attila (szerk.): A jog gazdasági elemzése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1984
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
Szalai Ákos: A magyar szerződési jog gazdasági elemzése. L’Harmattan, Budapest, 2013
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
Kötelező irodalmak:
Sáriné Simkó Ágnes (szerk.): Üzleti jog. A szerződésekről és a gazdasági társaságokról gazdasági szakembereknek. HVG-Orac, Budapest, 2014
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Bán Dániel

Utolsó módosítás: 2015-04-09 09:51:40

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Bán Dániel


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.