Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Gazdasági közjog

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2JO11NCK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közjog
A tantárgy neve (angolul): Economic Public Law
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Czoboly Gergely István

A tantárgy szakmai tartalma: A gazdasági közjog tantárgy az állam gazdasági életviszonyokban való részvételének kérdéseit tárgyalja. Ennek megfelelően az előadások során foglalkozunk az állam gazdasági életben történő részvételének közjogi és magánjogi aspektusaival; a közjog körében vizsgáljuk egyfelől az állam által a gazdasági alkotmányosság körében a piaci szereplőknek biztosított jogokat, másfelől – mind uniós, mind hazai szinten – az állam ellenőrző tevékenységét, és kitérünk a közigazgatás szerződéseinek csoportosítására, egyszerre közjogi és magánjogi jellegének bemutatására. Az elméleti megközelítéseknél hangsúlyosabban tárgyaljuk az állam gazdasági jogviszonyokban való közvetlen részvételének esetköreit, gyakorlati oldalról bemutatva a nemzeti vagyon hasznosításával, értékesítésével, a közbeszerzésekkel és a koncesszióval kapcsolatos szabályozást. Az egyes közjogias szerződéseket a kapcsolódó joganyag arányában ismertetjük, így legrészletesebben a közbeszerzések rendszerét mutatjuk be.

Évközi tanulmányi követelmények: -

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A hallgatók számára előzetesen részletes tantárgyi tematikát bocsátunk rendelkezésre. A kurzust írásbeli vizsga zárja. A számonkérés humán jellegű: a sikeres vizsga a tárgykörben való alapvető tájékozottságot ill. olvasottságot feltételez.

Tananyag leírása: A gazdasági alkotmányosság: a vállalkozáshoz való jog, a tulajdonhoz való jog és a verseny szabadsága; A gondos és hatékony közpénzfelhasználás, és a közpénzfelhasználás nyilvánosságának elvei
A gazdaság jogi szabályozásának a rendszere: közjog és magánjog;
A közigazgatási szerződések csoportosítása;
Hazai és uniós támogatások rendszere;
A hatalommegosztás elméleti alapjai;
A közpénzfelhasználás ellenőrzése;
A közbeszerzési, koncessziós szerződések;
A nemzeti, állami és önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás alapvető szabályai.
Törekszünk arra, hogy minél több élő jogesetre hívjuk fel a hallgatók figyelmét, amelyek illusztrálhatják a tárgykört érintő időszerű jogi szakkérdéseket.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A hallgatók a képzés végén képesek értelmezni az állam, a gazdaság és a jog közötti alapvető összefüggéseket, megismerik a nem hatósági jellegű közigazgatási szerződések rendszerét, a szerződések anyagi fedezetével kapcsolatos szabályozást, és az ezek felhasználásának ellenőrzésére szolgáló intézményeket.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan BA I- III. évf.,
Emberi erőforrások BA III. évf.,
Közszolgálati BA I. évf.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Bevezetés az alkotmányjogba (szerk: Schanda Balázs, Trócsányi László), HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016.
  • Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban (szerk.: Péterfalvi Attila), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2012.
  • A közbeszerzés joga (szerk: Patay Géza), HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2017.
  • Papp Tekla: A koncessziós szerződés, Acta Juridica et Politica, Tomus LIV. Fasciculus 14., JATE Kiadó, Szeged 1998.
  • Kovács István: Koncesszió - koncessziós szerződés, Gazdaság és jog 12/1997. szám 14-19.
  • Harmathy Attila: Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.,
Ajánlott irodalmak:
Közigazgatási jog - Általános rész (szerk.: Kalas Tibor), Egyetemi jegyzet, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2001.
Kötelező irodalmak:
Magyar közigazgatási jog - Általános rész (szerk.: Fazekas Marianna - Ficzere Lajos), OSIRIS Kiadó, Budapest, 2004., 5. átdolgozott kiadás;
továbbá az előadások során megjelölt anyagok

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Dudás Gábor János

Utolsó módosítás: 2018-02-05 16:07:14

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Dudás Gábor János


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.