Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Környezetgazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2KG23NAK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Környezetgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Environmental Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: ősz
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Marjainé Dr Szerényi Zsuzsanna

A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatóknak olyan alapismeretek nyújtása, amelyek segítségével képesek megérteni a környezetgazdaságtani folyamatok lényegét és azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit. Megismerkedhetnek a környezetszennyezés szabályozásának elméleti alapjaival mikroökonómiai szempontból.

Évközi tanulmányi követelmények: Aktív részvétel az órákon.

Vizsgakövetelmény: 50 pontos év végi kollokvium az órai anyagból és jegyzetekből.

Az értékelés módszere: Vizsga;
0-10 elégtelen
11-20 elégséges
21-30 közepes
31-40 jó
41-50 jeles

Tananyag leírása: A tantárgy a környezet védelmének közgazdasági megközelítését tárgyalja, amelynek során főként elméleti kérdésekkel foglalkozunk, de kitérünk a környezetvédelem gyakorlati megvalósításával összefüggő problémákra is. A tárgy négy fő területet ölel fel, melyek a következők: a fenntarthatóság értelmezése, a fenntartható fejlődés mélyebb összefüggései; A fenntarthatóság mérése; a termelés/környezetszennyezés társadalmilag optimális szintje és annak elméleti elérési lehetőségei; a természeti erőforrások gazdaságtana (a nem piaci javak pénzbeli értékelése, a megújuló és kimerülő erőforrások optimális használata). Az elméleti megközelítéseket a szemináriumokon számítási feladatok megoldásával visszük közelebb a környezet védelmének gyakorlatához.

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Az órák tematikája:
A fenntartható fejlődés fogalma, környezetgazdaságtani értelmezése
A fenntarthatóság mérése
Az externália fogalma, optimális nagysága
Az externáliák internalizálása: a Pigou-i adó
Az externáliák internalizálása: Coase elmélete
Az externáliák internalizálása: a norma lehetősége; az adó és norma hatékonysága
A szennyezéselhárítás optimális megoldása, MAC görbe, két vállalat szennyezéselhárításának optimalizálása
A kimerülő erőforrások optimális használata, a környezeti javak közgazdasági értékelése
A megújuló erőforrások optimális használata
A környezeti javak közgazdasági értékelése. Összegzés, értékelés

Kompetencia leírása: A hallgató érti az ökológiai és a környezetgazdaságtani folyamatok lényegét, a környezetszabályozási módszereket képes alkalmazni.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A hallgatók 6 többletpontot szerezhetnek a félév során, többféle feladat megoldásával. Két kérdőívet tölthetnek ki a moodle-rendszerben, valamint az utolsó héten, játékos formában, csapatversenyben vehetnek részt. A jutalompontok minden egyes vizsgaalkalommal hozzáadódnak az eredményhez.

Szak neve: Kertészeti Kar, Környezetgazdálkodási agrármérnök II. éves hallgatói

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai; Budapest, Aula, 2007
  • Marjainé Szerényi Zsuzsanna, Bisztriczky József, Csutora Mária, Kocsis Tamás: Környezetgazdaságtan példatár; Budapest, Aula, 2010
  • Az órákon elhangzott egyéb ismeretek.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai; Budapest, Aula, 2007
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Marjainé Szerényi Zsuzsanna, Bisztriczky József, Csutora Mária, Kocsis Tamás: Környezetgazdaságtan példatár; Budapest, Aula, 2010
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Az órákon elhangzott egyéb ismeretek.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.