Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Zöld gazdaságpolitika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2KG23NCK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Zöld gazdaságpolitika
A tantárgy neve (angolul): Green Economic Policy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 ea + 2 szem.
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félévben; vizsgakurzus minden félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: BSc, közgazdasági alaptárgyak
A tantárgy típusa: közgazdasági
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kocsis Tamás

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja a globális és lokális környezeti problémákra adott és adható szakpolitikai válaszok megismerése és kritikai elemzése. Kiemelten foglakozunk a környezeti szabályozás gyakorlati megvalósulásának elemzésével, a környezetvédelem ágazati politikákba való integrálásának lehetőségével, a környezetvédelem intézményrendszerével és a környezetvédelem finanszírozásával. A félév végére a hallgatók betekintést nyernek a környezetpolitika legfontosabb területeibe.

Évközi tanulmányi követelmények: Hallgatói előadás tartása (kötelező)

Vizsgakövetelmény: A szemináriumokról maximum 2 hiányzás megengedett.

Az értékelés módszere: év végi zárthelyi + évközi munka

Tananyag leírása: 1. hét: A környezetpolitika háttere, szükségessége, a beavatkozás irányai (IPAT). Környezeti problémák és beavatkozási lehetőségek azonosítása.
2. hét: A klímaváltozás társadalmi és gazdasági hatásai világ- és országos szinten. A védekezés és a nem cselekvés költségei (Stern-jelentés).
3. hét: A klímapolitika legfontosabb eszközei. (A kiotói mechanizmusok gyakorlati alkalmazásának részletes áttekintése).
4. hét: A környezetpolitika irányai (reaktív, preventív) és eszköztára. Környezetvédelmi adók. Zöld adóreform.
5. hét: A környezetvédelem finanszírozása. Állami és piaci finanszírozási konstrukciók. Környezetileg kedvező és káros támogatások.
6. hét: Az EU környezetpolitikájának sajátosságai. Környezetpolitikai döntéshozatal az EU-ban.
7–8. hét: A 6. és a 7. környezetvédelmi akcióprogram.
9. hét: Az energiapolitika legfontosabb kihívásai. Az EU-s és a magyarországi energia-stratégia áttekintése. Az energiahatékonyság javításának és az alternatív erőforrások térnyerésének környezetpolitikai támogatása.
10. hét: Az energiapiac liberalizációja és annak környezeti hatásai. Az energiaszektor zöldítésének közgazdasági eszközei a villamosenergia termelés példáján keresztül.
11. hét: Fenntartható mobilitás, fenntartható városok.
12. hét: Társadalmi részvétel a környezetpolitikában.
13. hét: A környezetvédelem nemzetközi intézményrendszere. Versenypolitika és környezetvédelem.
14. hét: Összegzés, kitekintés

Órarendi beosztás: Előadás: csütörtök, 13.40-15.10 E3002, közvetlen utána
Szeminárium: csütörtök, 15.30-17.00

Kompetencia leírása: a környezetpoltika és egyéb kapcsolódó szakpolitikák (energiapolitika, közlekedéspolitika stb.) nemzetközi és hazai fejleményeinek ismerete, kritikai elemzésének képessége

Félévközi ellenőrzések: Ld. évközi tanulmányi követelmények.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Vitaindító előadás egy megbeszélt témában, ill. írásbeli feladat egy-egy konkrét probléma környezetpolitikai eszköztárával kapcsolatban.

Szak neve: Regionális és környezetgazdaságtan mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (Stiglitz-Commission) (2008).
  • Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia: 2014-2025 (kitekintéssel 2050-re) – szakpolitikai vitaanyag.
  • COM (2011) 885/2: Az EU dekarbonizációs stratégiája 2050-ig. Brüsszel.
  • EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramja. COM/2001/0031.
  • EU 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja. Az Európai Parlament 1386/2013/EU és a Tanács 2013. november 20-i határozata.
  • Harangozó Gábor, Zilahy Gyula (2012): A civil szervezetek szerepe a vállalatok tevékenységének fenntarthatóbbá válásában. Civil Szemle 2012/1, 45-62.

Ajánlott irodalom:

  • Kiss Károly: Zöld gazdaságpolitika. (Egyetemi jegyzet közgazdász hallgatóknak) http://korny.uni-corvinus.hu/szakiranyos/zgp/zold_gazdpol-2009.pdf
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2014-10-09 22:57:00

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru