Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Fenntartható fejlődés, környezetgazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2KG23NCV01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Fenntartható fejlődés, környezetgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Sustainable development and environmental economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti 1+1 óra
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: első és második félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kerekes Sándor

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy szakmai tartalma: A Föld megtelt emberekkel, mindennapjainkat az erőforrás szűkösség, a munkanélküliség növekedése, tágabban gazdasági és társadalmi válságok jellemzik. A nemzetközi szervezetek a megoldást a fejlődés fenntarthatóvá tételében látják. Izgalmas kérdés, hogy mit jelent a fenntartható fejlődés? Kevesebb fogyasztást vagy esetleg másként fogyasztást? Mi az, amit folytathatunk, és mi az, amin feltétlenül változtatnunk kellene? Azt már látjuk, hogy az elmúlt ötven évben a globális piacgazdaság polgárai több erőforrást használtak el, mint az azt megelőző ezer évben a Földön élő emberek összesen. Fordulóponthoz érkeztünk A kurzus keretében tárgyaljuk a fenntartható fejlődés fontosabb elveit, eszközöket keresünk ezen elvek gyakorlati alkalmazására. Vizsgáljuk, hogy mit tehetnek a vállalkozások –legyenek azok egészen kicsik, mint például egy család, vagy egészen nagyok, mint például nagy multinacionális vállalat- a fenntartható fejlődés érdekében. Alig képzelhető el a jövőt illetően olyan munkakör, amely betölthető volna a fenntartható fejlődés és a társadalmi felelősség elveinek ismerete nélkül. Szinte évente jelentek és jelennek meg újabb könyvek, amelyek mind az emberi kreativitás kimeríthetetlenségéről szólnak, és általában nem kevesebbet állítanak, mint azt, hogy sokkal kevesebb anyaggal, energiával és környezetterheléssel lehet előállítani sokkal nagyobb jólétet, mint amit az emberiség eddig elért, tehát a Föld képes ellátni akár kilenc milliárd embert is, ha! Igen, itt van a mondat végén ez a ha, ami azt jelképezi, hogy nem csinálhatjuk dolgainkat úgy, ahogy eddig tettük. A „ha” azt jelenti, hogy meg kell változtatni a jólétről, a kényelemről, a fogyasztásról, a termelésről és szinte mindenről, amit megszoktunk, az elképzeléseinket, elvárásainkat. Alig marad valami, amit úgy csinálhatunk, mint ahogy eddig megszoktuk. A kurzus keretében igyekszünk őszintén szembenézni a problémákkal és a hallgatók aktív részvételére számítva megkíséreljük megmutatni, hogy van remény a fennmaradásra.
Évközi tanulmányi követelmények: Félév közben az órákon megbeszélünk három feladatot, amelyek elkészítéséért jutalom pontokat lehet kapni, amelyek beszámítanak a vizsgaeredménybe.

Évközi tanulmányi követelmények: Írjon egy 5-6 oldalas esszét :”Amikor majd robotok dolgoznak helyettünk ” címmel.
Megírása kötelező (10 pont ), beadási határidő: 2018. November 20.
Órákon kiadott 3 szorgalmi feladat, amiért egyenként 4-4 pontot lehet szerezni. A jutalompontok beszámítanak a félévvégi vizsgajegybe. Aki a három szorgalmi feladatból és az esszéből együttesen legalább 19 pontot szerez, annak jeles érdemjegyet ajánlok meg.

Vizsgakövetelmény: A félév végén írásbeli vizsga, (nem teszt jellegű 4 kérdés a félév anyagából 10-10 pont) összesen 40 pont. A kötelező dolgozat 10 pont. (25-27 elégséges, 28-34 közepes, 35-41 jó, 42- jeles)

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: Tananyag leírása: A tárgy legfontosabb témakörei a következők:
1 Élet a megtelt Földön. 1972-től napjainkig (Meadows, Titenberg, Daly, Piketty, Csíkszentmihályi, Szcitovszky)
2. A Föld határai. A Rokström féle határok. A reziliencia értelmezése
3. A fenntarthatóság közgazdasági értelmezése Hicks (1939), David Pearce (1990) Herman Daly
(2011)
5. A környezeti Kuznets görbék és gyakorlati alkalmazásuk. A Jevons paradoxontól az Easterlin
paradoxonig.
6. A biodiverzitás védelmének gazdasági alapjai.
7. A klímaváltozás jelentősége, nemzetközi és vállalati erőfeszítések és eredményességük.
Szennyezési jogok világkereskedelme.
8. A társadalmi tervezés dilemmái. Szelíd és vad problémák a fenntartható fejlődési célok között. (17 SDGs)
9. A fenntartható innovációk sajátosságai. A Christeinsen féle elmélet és a diszruptív innovációk.
11. Fenntartható-e a mobilitás? A környezetpolitika eszköztára a közlekedési károk kezelésére. A
logisztikai innovációk környezeti hatásai.
12. A mezőgazdaság környezeti hatásai. A többfunkciós mezőgazdálkodás. A környezetvédelmi
szempontok megjelenése az EU mezőgazdasági támogatási rendszerében.
13. A IV. ipari forradalom és a fenntarthatóság. Polányi paradoxon, technológiai munkanélküliség?.
14. Értékelés

Órarendi beosztás: Órarendi beosztás: Péntekenként 9,50-11,20 C épület X. terem

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: Órákon kiadott 3 szorgalmi feladat, amiért egyenként 4-4 pontot lehet szerezni.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Évközi feladatok:
Írjon egy 5-6 oldalas esszét :”A negyedik ipari forradalom hatása a fenntarthatóságra ” címmel. Megírása kötelező (10 pont ), beadási határidő: 2017. Április 23.
Órákon kiadott 3 szorgalmi feladat, amiért egyenként 4-4 pontot lehet szerezni. A jutalompontok beszámítanak a félévvégi vizsgajegybe. Aki a három szorgalmi feladatból és az esszéből együttesen legalább 19 pontot szerez, annak jeles érdemjegyet ajánlok meg.

Szak neve: A BCE bármely karán a BA és BSc képzésben résztvevő hallgató felveheti a tárgyat szakoktól függetlenül.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kerekes Sándor: Gondolatok a fenntartható fejlődésről kézirat a Fenntartható fejlődés, környezetgazdaságtan című tárgy tanulmányozásához Budapest, 2014
  • Kocsis Tamás: Az ember és a természeti környezet közötti kapcsolat jellemzése az adatnégyzetek módszerével
  • Marjaine Szerényi Zsuzsanna – Kocsis Tamás: Vízlábnyom: a fenntarthatóság egy új merőszáma? Ez utóbbi két tanulmány a FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, ÉLHETŐ RÉGIÓ, ÉLHETŐ TELEPÜLÉSI TÁJ (Szerk: Kerekes Sándor) című, 2012-ben kiadott kötetben. A tanulmányok letölthetőek az internetről ill. a kötet hozzáférhető a tanszéken.

Ajánlott irodalom:

  • Kerekes Sándor: (szerk) Pénzügyekről másképpen Fenntarthatóság és közösségi pénzügyek. Wolters Kluwer Budapest 2016. p.
  • Tóth Gergely: Gazdasággép A fenntartható fejlődés közgazdaságtanának kettős története L’Hartmann Budapest 2016 p.440
Ajánlott irodalmak:
Tóth Gergely: Gazdasággép A fenntartható fejlődés közgazdaságtanának kettős története L’Hartmann Budapest 2016 p.440
Kötelező irodalmak:
Kerekes Sándor: A fenntartható fejlődésről válság idején - a FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, ÉLHETŐ RÉGIÓ, ÉLHETŐ TELEPÜLÉSI TÁJ című, 2012-ben kiadott kötetben.
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
Kocsis Tamás: Az ember es a természeti környezet közötti kapcsolat jellemzése az adatnégyzetek módszerével - a FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, ÉLHETŐ RÉGIÓ, ÉLHETŐ TELEPÜLÉSI TÁJ című, 2012-ben kiadott kötetben. A tanulmányok letölthetőek az internetről ill. a kötet hozzáférhető a tanszéken.
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
Marjaine Szerényi Zsuzsanna – Kocsis Tamás: Vízlábnyom: a fenntarthatóság egy új merőszáma? - a FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, ÉLHETŐ RÉGIÓ, ÉLHETŐ TELEPÜLÉSI TÁJ című, 2012-ben kiadott kötetben. A tanulmányok letölthetőek az internetről ill. a kötet hozzáférhető a tanszéken.
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
Kerekes Sándor és Wetzker Konrád: Keletre tart a „társadalmilag felelős vállalat” koncepció Harvard business manager (Magyar kiadás). - ISSN 1419-2519. - 2007. 9. évf. 4. szám, p. 37-47.
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
Kerekes Sándor (2007): A környezetgazdaságtan alapjai. Aula, Budapest. ( kijelölt két fejezet moodle)
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
Dr. Csutora Mária - Kerekes Sándor (2004): A környezetbarát vállalatirányítás eszközei. KJK-KERSZÖV, Budapest. (Kijelölt fejezet, moodle)
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
Kerekes Sándor Fenntarthatóság és verseny: környezetgazdász nézőpontok https://quality-mmt.hu/wp-content/uploads/2016/06/2016_06_MM.pdf
Kerekes Sándor Kergetjük a lehetetlent. A fenntartható fejlődés vad probléma, de szelídíteni lehet és érdemes! Magyar Minőség

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Kerekes Sándor, Dr. Kocsis Tamás

Utolsó módosítás: 2018-11-07 09:31:50

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
E FFKgtElmélet2018/19/2Dr. Kerekes Sándor, Dr. Kocsis Tamás
G FFKgtGyakorlat2018/19/2Dr. Kocsis Tamás, Dr. Kerekes Sándor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.