Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Környezetbarát vállalatirányítás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2KG23NDK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Környezetbarát vállalatirányítás
A tantárgy neve (angolul): Environment-friendly Corporate Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: GM specializáció, szabadon választható
Tantárgyfelelős tanszék: Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csutora Mária

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy bevezeti a hallgatókat a vállalati környezetvédelem témakörébe és megismerteti velük a vállalatok által használt legfontosabb környezeti menedzsment eszközöket, melyek előrelépést jelenthetnek a fenntartható fejlődés felé vezető úton.

Évközi tanulmányi követelmények:  - aktív órai részvétel
- egy kiselőadás és egy félévi beadandó esettanulmány elkészítésekét esszé jellegű házi feladat elkészítése 3-4 fős csoportokban.

Vizsgakövetelmény:  50% évközi munka, 50% év végi zárthelyi dolgozat

Az értékelés módszere: írásbeli vizsga

Tananyag leírása: Legfontosabb témakörök:
• Versenyképesség és környezetvédelem a vállalati szférában. Tematika és követelményrendszer ismertetése, versenyképesség és környezetvédelem a gyakorlatban.
• Stratégiai válaszok a fenntartható fejlődés szellemében: vállalati környezetvédelmi stratégiák.
• A vállalati környezeti menedzsment eszközei a gyakorlatban. Irányzatok a vállalati környezetvédelemben. Esettanulmány: konkrét környezetvédelmi intézkedések a gyakorlatban.
• A környezeti teljesítményértékelés alapjai. Indikátorrendszerek és vállalati útmutatók. Vállalati fenntarthatósági mutatószámrendszer összeállítása a gyakorlatban.
• A környezeti marketing alapjai. A fenntarthatósági szempontok beépítése a marketingmix eszköztárába.
• Vállalati környezeti kommunikáció.
• Környezeti életciklus elemzés és ökodesign
• Felkészülés vészhelyzetekre. A környezeti kockázatok kezelésének alapjai. A kockázatkezelési terv elkészítésének folyamata.
• Standardizált Környezeti Irányítási Rendszerek. Rendszerek kiépítése és tanúsítása. Esettanulmány: a KIR bevezetése.
• A vállalati környezetvédelmi költségek és hasznok értékelése.
• Trendek a vállalati környezeti menedzsmentben.

Órarendi beosztás: neptun szerint

Kompetencia leírása: 
A kurzust sikeresen elvégző hallgatók megismerik a vállalatok szerepét a környezeti problémák kialakulásában, illetve azok megoldási módjaiban. Ismerik a vállalatok számára rendelkezésre álló legfontosabb környezeti irányítási eszközök alapelveit, gyakorlati alkalmazásuk jellemzőit, illetve képesek lesznek felismerni a megfelelő vállalati gyakorlatot és elkülöníteni a pusztán marketing célokat szolgáló ’greenwashing’ módszerétől.

Félévközi ellenőrzések: Házi feladatok és prezentációk értékelése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Kiscsoportos feladatok (ld. évközi követelmények).

Szak neve:  Gazdálkodási és menedzsment BA szak/ Környezeti menedzsment szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • - Csutora – Kerekes: A környezetbarát vállalatirányítás eszközei, KJK Kerszöv, 2004
  • - előadások anyaga
  • - az előadásokon és szemináriumokon meghatározott cikkek, esettanulmányok, filmek

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Csutora - Kerekes: A környezetbarát vállalatirányítás eszközei, KJK Kerszöv, 2004
Megtalálható a Központi Könyvtárban
előadások anyaga
az előadásokon és szemináriumokon meghatározott cikkek, esettanulmányok, filmek

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru