Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Üzleti Informatika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Üzleti Informatika
A tantárgy neve (angolul): Business Information Systems
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Vállalatgazdaságtan, Informatika I.
A tantárgy típusa: kötelezően választható (LEVELEZŐ)
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vas Réka Franciska

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy átfogó képet adjon az üzleti - gazdasági célú információ-technológia alkalmazások alapvető fogalmairól, elemeiről, az információrendszerek bevezetéséről és működtetéséről. A tárgy széles körben használatos alkalmazás-kategóriákat mutat be, komolyabb üzleti tartalom nélkül, de sok illusztrációval. A tárgy jelentős teret ad az üzleti, szervezeti, stratégiai kapcsolódások, problémák feltárására is, a technikai vonatkozásokat projektmenedzsment és változtatásmenedzsment kérdésekkel ötvözi, és az üzemeltetés kérdéseire is kitér. A tárgy elsajátításával a hallgatók képesek lesznek megérteni az informatika üzleti szerepét, lehetőségeit és fő problémáit.
Szakok:
Gazdálkodási és menedzsment (BA)
Kereskedelem és marketing (BA)
Nemzetközi gazdálkodás (BA)
Pénzügy és számvitel (BA)
Turizmus és vendéglátás (BA)
Alkalmazott közgazdaságtan (K-kar)
Emberi erőforrás (K-kar)

Évközi tanulmányi követelmények: A tárgy teljesítésének alapkövetelménye a szemináriumi munkában való folyamatos hallgatói részvétel, az egyéni és csoportos feladatmegoldás.

A hallgatóknak témakörhöz kapcsolódó eseteket, feladatokat kell megoldaniuk csoportmunka formájában. Továbbá az utolsó szeminárium keretében zárthelyi vizsgát kell tenniük a témakörökhöz kapcsolódó elméletből.
A feladatok valamint a zárthelyi eredményei határozzák meg a tárgy összpontszámát.

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A gyakorlati jegy a szemináriumi részfeladatok (%-ainak) és a zárthelyi eredményének összege alapján határozható meg (Max. 100 pont). A félév során (50 feleletválasztós kérdésből álló) zárthelyi vizsgát és 10 különböző (csoportmunka) feladatot kell megoldani. A zárthelyi vizsgán maximum 50 pont érhető el. Emellett a 10 db csoportmunka feladat megoldásért, feladatonként maximum 5 pontot lehet szerezni, így a feladatok megoldásából összesen maximum 50 pont érhető el.

Ponthatárok:
elégtelen 0 - 47
elégséges 48 - 60
közepes 61 - 73
jó 74 - 86
jeles 87 – 100

Tananyag leírása: 1. hét:
Bevezetés, Alapfogalmak, Információrendszerek alkalmazásának üzleti céljai
Folyamatmenedzsment – Folyamatok, Folyamatszemlélet, Folyamatmenedzsment alapjai
Operatív működés informatika támogatása – Integrált vállalatirányítási rendszerek
Operatív működés informatika támogatása – Ellátási lánc menedzsment
Operatív működés informatika támogatása – CRM

2. hét
Döntéstámogatás informatikai eszközei – Vezetői döntéstámogatás
Döntéstámogatás informatikai eszközei – Üzleti intelligencia
Web stratégiák – E-business és E-kereskedelem
Folyamatmenedzsment – Folyamatfelmérés, CPI és BPR megközelítés

3. hét
Informatika menedzsment – Információrendszerek és informatikai szolgáltatások beszerzése, megvalósítása
Informatika menedzsment – Informatikai szolgáltatások bevezetése (Projekttervezés)
Web stratégiák – Mobil kereskedelem, Web 2.0
Összefoglalás, Konklúziók – Az informatika üzleti felhasználásnak módjai, Az informatika üzleti életet formáló hatásai
Zárthelyi vizsga

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A hallgatók által megszerzendő ismeretek: az IT üzleti alkalmazásának kategóriái, rendszertípusok, informatikával kapcsolatos alapvető vezetési és szervezési kérdéskörök ismerete.
A hallgatók által elsajátítandó alkalmazási készségek és kompetenciák: IT alkalmazásokkal támogatott munkavégzés csoportmunka környezetben, információkeresés és prezentálás, alapszintű problémamegoldó képesség informatikai kérdésekben.
Az értékelés módja: szemináriumi gyakorlati feladatok.

Félévközi ellenőrzések: Folyamatos számonkérésen alapuló, gyakorlat jeggyel záruló tárgy (vizsgaidőszakban történő javításra nincs lehetőség)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A tárgyhoz kapcsolódó témakörök kapcsán kiadott csoportos feladatok, esettanulmányok írásos megoldása, valamint prezentálása, valamint elméleti beszámoló.

Szak neve: -

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • E-learning megoldások a szemináriumi munka és a hallgatói felkészülés támogatására.

Ajánlott irodalom:

  • Gábor András és munkatársai: Üzleti informatika, Aula, 2007
Ajánlott irodalmak:
Gábor András és munkatársai: Üzleti informatika, Aula, 2007
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-02-05 21:55:04

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.