Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LAK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketing
A tantárgy neve (angolul): Marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+0
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bauer András

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgatóknak mélyebb és rendezett ismereteket közvetítsen a piacról, annak működéséről és a vállalatok piaci műveleteiről, a marketingtevékenység értelmezéséről és fontosabb eszközeinek, módszereinek és modelljeinek alapvető ismeretköreiről.

Évközi tanulmányi követelmények: Kutatási feladat
A félév folyamán saját kutatást kell készíteni, mely az évzáró dolgozat megírása mellett a marketing tárgynak kötelező követelményrendszerét képezi. A kutatási feladat feltöltésének határideje attól függetlenül, hogy adott hallgató mikor írja meg 5.1. Évzáró dolgozatát, a következő két időpontban kerül kiírásra:

Évzáró dolgozat megírásának időpontja Kutatási feladat feltöltési határideje
Ha: 2015. március 23-29-i hét, tavaszi vizsgahéten, akkor: 2015. április 23. 22:00-ig
Ha: 2015. május-júniusi, nyári vizsgaidőszakban, akkor: 2015. április 23. 22:00-ig

A kutatási feladat feltöltését az erre a célra létrehozott Moodle felületen (a Marketing tárgy felületén belül, az „Kutatási feladat” fülre kattintva minden hallgató egyénileg töltheti fel munkáját, a megadott határidőig). A beadástól számított 10 munkanapon belül várható a munka értékelésének közlése a hallgatóval.

Kutatási feladat – formai követelmények:
A kutatás hossza 9-10 oldal (mellékletek nélkül) legyen. Ezen kívül a kutatáshoz mellékletként csatolják a megkérdezett cég alapadatait (1.) (vállalat neve [ha hozzájárul]; mérete [alkalmazotti létszám, mérlegfőösszeg, éves árbevétel]; iparága [ha lehet, minél pontosabban]) és az interjújegyzőkönyv kivonatát (2.). Az interjújegyzőkönyv kivonatában elég feltüntetni az interjúzó által feltett kérdéseket, és az azokra adott válaszokat, vázlatos formában (tehát nincs szükség a szó szerinti interjújegyzőkönyvre). Az elkészült elemzés elején mindenképpen tüntessék fel nevüket és Neptun kódjukat az azonosíthatóság biztosítása érdekében. Egyéb formai követelmények: Times New Roman, 12-es betűméret, egyszeres sorköz, sorkizárt, 2,5 cm-es margók, doc (docx) kiterjesztés; Fájlnév: szerző vezetéknév_keresztnév_megkérdezett cég neve vagy profilja.doc (docx).
Tartalmi követelmények:
A feladat célja, hogy a hallgató marketing elméleti keretben elemezni tudja az általa kiválasztott kis- és közepes vállalat marketingtevékenységét kvalitatív és kvantitatív megközelítés alapján is. A kutatásnak tartalmaznia kell olyan, a marketing körébe tartozó meglátásokat, amelyek alapján felmérhető, hogy a hallgató megértette a legfontosabb marketing összefüggéseket.

A kutatási feladatkiírás:
Válasszon ki egy Magyarországon bejegyzett, kis-, vagy középvállalatot [kkv] (méret: 10-249 fős alkalmazotti létszám) és készítsen interjút a vállalat vezetőjével, vagy marketingért, esetleg valamilyen marketing részterületért felelős vezetőjével vagy alkalmazottjával!

A kutatásban való részvételhez a vállalatok számára rendelkezésre áll egy:

Céges felkérő levél (megtalálható külön fájlként a Moodle felületen),

melyet minden hallgatónak be kell mutatnia a potenciális mintaalany számára, és a válaszadónak bele kell egyeznie az abban lefektetett alapfeltételekbe. Amennyiben a megkérdezett vállalat megtagadja az interjút, úgy a részvételre kényszeríteni nem lehet. A felkérő levél tartalmazza az interjúalanyok jogait, melynek részét képezi, hogy a válaszadók anonimitása biztosított, ezen felül pedig a válaszadás teljesen önkéntes.

A kutatási feladat két részfeladatból áll, melyek a következőkben kerülnek kifejtésre:

Mélyinterjú lefolytatása és kvalitatív elemzése
A mélyinterjú során használja az alább megadott interjúvázlatot! A feladata az, hogy a marketing tárgy keretében tanult módszertanok közül a mélyinterjú technikáját alkalmazza. Ehhez segítségül veheti a kötelező irodalom 4.1. 1. Bauer – Berács – Kenesei (2014) könyv 4. fejezetének kvalitatív kutatásról és mélyinterjúról szóló alfejezetét, illetve a 4.2. ajánlott irodalom 5. Gyulavári et al. (2014) könyv kvalitatív kutatásról és mélyinterjúról szóló fejezetét.

Interjúvázlat (megtalálható külön fájlként a Moodle felületen):

Kvalitatív interjú – Formai követelmények: az interjú ajánlott időtartalma 30-90 perc. Ajánlott diktafont használni, vagy lejegyzetelni a válaszokat, hogy az elemzés során legyen miből dolgozni, és a beadandó feladat mellékleteként a vázlatos interjúkivonatot csatolni. A kvalitatív interjúelemzésnél fontos, hogy a „Hogyan?”, és „Miért?” típusú kérdések dominálnak, és olyan nyílt kérdések, melyekre bőven, kifejtve válaszolhatnak az interjúalanyok, teret adva véleményük és gondolataik árnyalt megnyilvánításának.

Az interjú során nyert információkat dolgozzák fel és építsék bele a beadandó dolgozatba, a Moodle-ra feltöltött interjúvázlat kérdéseihez illeszkedve! A hallgatóknak nem az a feladata, hogy a megadott kérdéseket feltegyék az interjúalanynak, majd a válaszokat leíró módon felsorolják a kérdések után (ezt a vázlatos interjú kivonatban kell megtenniük). A feladat az, hogy 6-7 oldalban, kritikus módon elemezzék a kiválasztott kkv marketingtevékenységét, és megmutassák, hogy a marketing elméletben tanult fogalmak (marketing-mix, marketingkommunikációs mix, stb.) miért és hogyan jelennek meg a vállalatban. Kérem, hogy írják le személyes meggyőződésüket, kritikai hozzászólásaikat az értelmező-elemző elemzésükben!

Kérdőíves lekérdezés személyesen és ennek kvantitatív elemzése

Kérdőíves lekérdezés személyesen kérdezőbiztosként
A feladat következő szakaszában a hallgatóknak kérdezőbiztosként le kell kérdezniük egy rövid, kb. 15 percnyi kitöltési időt igénybevevő kérdőívet a mintaalanyuktól, ugyanazoktól a személyektől, mint akikkel interjúztak előtte. A kérdőívben szereplő válaszlehetőségek különféle skálák formájában láthatóak a kérdőívben. A cél az, hogy a feltett kérdésekre teljes körűen válaszoljon a válaszadó, ilyen szempontból a hallgatók a feladatnak ennél a szakaszánál a kérdezőbiztos szerepét veszik fel. A feladat elkészítéséhez vegyék segítségül a kötelező irodalom 4.1. 1. Bauer – Berács – Kenesei (2014) könyv 4. fejezetének kvantitatív kutatásról és megkérdezésről szóló alfejezetét, illetve a 4.2. ajánlott irodalom 5. Gyulavári et al. (2014) könyv kvantitatív kutatásról és megkérdezésről szóló fejezetét, melyben a kérdezőbiztos szerepéről is tájékozódhatnak.

Kérdőívvel nyert adatok kvantitatív bemutatása
A kvantitatív kérdőív (kérdőív sablon; [megtalálható külön fájlként a Moodle felületen] lekérdezése után a hallgatóknak be kell vinniük a válaszokat a Moodle-re feltöltött táblázat sablonba (kérdőív táblázat sablon; [megtalálható külön fájlként a Moodle felületen]), majd pedig le kell írniuk 1-2 bekezdésben, hogy milyen tapasztalataik voltak a lekérdezés során. Végül a kapott válaszok alapján, 1,5 oldalban elemezni kell a kitöltött kérdőív adatait röviden, kiemelve, hogy az adott válaszok alapján a mintaalany milyen mértékben ismeri, használja és alkalmazza a kérdőívben sorra vett online marketingmegoldásokat.
Fontos: a kérdőíves megkérdezés eredményeinek rövid bemutatása mellett a beadandó dolgozat részét képezi a beérkezett válaszok kérdőív sablon tábla feltöltése is, mely táblázatot a dolgozat megfelelő részbe illesszenek bele, vagy külön, .xls kiterjesztésben, Excel fájlként csatolják!

Kérdőív sablon (megtalálható külön fájlként a Moodle felületen):
Kérdőív táblázat sablon (megtalálható külön fájlként a Moodle felületen):

A kutatási feladat ajánlott szerkezete és értékelése:
• Borító (név, neptun, dolgozat cím, dátum) (1 oldal, 2 pont)
• Tartalomjegyzék (1 oldal, 2 pont)
o wordben létrehozott, hivatkozható tartalomjegyzéket várok el (MS Word, Tartalomjegyzék beszúrása)
• 5.2.1. Kvalitatív mélyinterjú-elemzés
o bevezetés (0,5 oldal, 3 pont)
o marketingtevékenység értelmezése és jelentősége (1 oldal, 5 pont)
o marketinggel foglalkozó személyek a vállalatnál (1 oldal, 5 pont)
o marketing-mix megjelenése (2 oldal, 10 pont)
o marketingkommunikációs mix megjelenése (2 oldal, 10 pont)
• 5.2.2. Kvantitatív kérdőíves lekérdezés és elemzés
o kérdőíves lekérdezés eredményei a kérdőív sablon táblázatban (0,5 oldal, 9 pont)
o lekérdezés eredményeinek bemutatása (1,5 oldal, 6 pont)
• Konklúzió (0,5 oldal, 3 pont)
• Irodalomjegyzék (0,5-1 oldal, 5 pont)
o részletes hivatkozási szabályok: Harvard-rendszer szerint, ld. BCE, G kar, TVSZ, ill. BCE G kari TVSZ melléklet)
• Mellékletek
o cég alapadatai (5 pont)
o vázlatos interjújegyzőkönyv (5 pont)

Vizsgakövetelmény: Évzáró dolgozat
Az évzáró dolgozat két részből áll: hosszabb esszékérdésekből (60-70%), valamint rövidebb, definíciós jellegű, a marketing alapfogalmak és modellek ismeretét és megértését mérő kérdések és feladatok megírásából (30-40%). Az évzáró dolgozat a vizsgaidőszakban kerül megírásra. Az írásbeli évzáró dolgozat alapját a kijelölt kötelező tananyag, és az órán elhangzott témák ismeretkörei képezik. Az elsajátított anyagot tehát a közgazdasági és a marketinggondolkodást átfogóan értékelő esszékérdésekkel, valamint a fogalmak pontos használatát és a koncepciók logikai tisztaságát ellenőrző rövid kérdésekkel kérjük számon. A dolgozat megírásának időtartama 60 perc. Az évzáró dolgozatnál elvárjuk, hogy a hallgatók minimum 40 %-át elérjék a megszerezhető 30 pontnak, ami 12 pontot jelent. Aki nem szerzi meg az évzáró dolgozatnál ezt a pontszámot, az elégtelent kap, és a következő alkalommal újra megírhatja a dolgozatot.

Az évzáró dolgozatot lehetőség van megírni a tavaszi vizsgahéten is, a március 23-29-i héten, illetve a nyári, május-júniusi vizsgaidőszakban is.

Az értékelés módszere: Az érdemjegy összetevői és értékelésük
Kutatási feladat 70 pont
Évzáró dolgozat (zárthelyi esszé) 30 pont
Összesen: 100 pont

Az érdemjegyek ponthatárai

Pont Jegy
0-60 elégtelen
61-70 elégséges
71-80 közepes
81-90 jó
91- jeles

Tananyag leírása: A számonkérésnél az előadások (a szóban elmondott és az írásbeli) anyaga képezi a tantárgy megtanulandó ismereti bázisát, tehát a számonkérés részét képezi, a kötelező irodalom ismeretanyagán túl, illetve azzal együtt. Emiatt (és mivel a hallgatók felé irányuló kommunikáció is ezen a felületen történik), a Moodle használat a hallgatók számára erősen ajánlott (http://moodle.uni-corvinus.hu), mivel az előadások anyagát is a Moodle-ről letöltve tudják megtanulni.

Órarendi beosztás: Előadások:
Forrás: Bauer et al. (2014)
1. Február 7. Marketing alapfogalmak 1. fejezet
Fogyasztói magatartás 2. fejezet
Piacszegmentáció, célcsoportképzés, pozicionálás 3. fejezet
Marketingkutatás 4. fejezet
2. Február 21. Termék- és márkapolitika 5. fejezet
Szolgáltatások marketingfeladatai 6. fejezet
Árképzés 7. fejezet.
Értékesítési rendszer, Kereskedelem 8 - 9. fejezet
Kereskedelem, Személyes értékesítés 9 - 10. fejezet
3. Március 7. A reklám alapjai és formái 11. fejezet
Reklámtervezés és média 12. Fejezet
Marketingtervezés 13. fejezet
Forrás: Bauer – Berács (2006)
Business marketing 4. fejezet
Marketingstratégia 15. fejezet
Marketingszervezet 16. fejezet

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: Órai részvétel extra pontért
A félév folyamán a rendszeres óralátogatásért a hallgatók számára maximum 5 pont szerezhető, a megszerezhető 100 ponton felül. Az órai jelenlét pontos számonkérését és ellenőrzését az oktató bármelyik alkalommal elvégezheti. Órai jelenlétnek az számít, ha a hallgató az előadás elejétől a végéig bent tartózkodik a teremben. Ennek hiányában az extra pont nem jár, így ilyen helyzetekben reklamációnak helye nincs.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Kutatási feladat

Szak neve: Kereskedelem és Marketing levelelező, Gazdálkodási és Menedzsment levelező, Emberi Erőforrások levelező, Gazdaságinformatikus levelező

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • 1. Bauer András – Berács József – Kenesei Zsófia (2014): Marketing alapismeretek, Akadémiai Kiadó, Budapest. (442 o.)
 • 2. Bauer András – Berács József (2006): Marketing, Aula Kiadó, Budapest.
 • (4. fejezet [113 - 153.o.], 15 - 16. fejezet [525 - 602.o.]; 117 o.)

Ajánlott irodalom:

 • 1. Agárdi Irma (2010): Kereskedelmi marketing és menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • 2. Bauer András, Mitev Ariel Zoltán (2012): Eladásmenedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • 3. Cohen, William, A. (2010): Marketingtervezés, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • 4. Gálik Mihály, Urbán Ágnes (2014): Médiagazdaságtan, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • 5. Gyulavári Tamás, Mitev Ariel Zoltán, Neulinger Ágnes, Neumann-Bódi Edit, Simon Judit, Szűcs Krisztián (2014): A marketingkutatás alapjai, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • 6. Hofmeister-Tóth Ágnes (2014): A fogyasztói magatartás alapjai, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • 7. Horváth Dóra, Bauer András (2013): Marketingkommunikáció - Stratégia, új média, fogyasztói részvétel, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • 8. Horváth Dóra, Nyirő Nóra, Csordás Tamás (2013): Médiaismeret – Reklámeszközök és reklámhordozók, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • 9. Kenesei Zsófia, Kolos Krisztina (2014): Szolgáltatásmarketing- és menedzsment, Alinea Kiadó, Budapest.
 • 10. Kopcsay László (2014): A marketingcsatorna menedzselése, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • 11. Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane (2012): Marketingmenedzsment (14. kiadás), Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • 12. Piskóti István (2014): Businessmarketing-menedzsment – Üzleti döntések, kapcsolatok marketingtámogatása, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • 13. Rekettye Gábor (1999): Értékteremtés a marketingben, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 • 14. Rekettye G. (2012): Marketing a magyar kisvállalatoknak. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • 15. Rekettye Gábor (2011): Multidimenzionális árazás, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • 16. Törőcsik Mária (2007): Vásárlói magatartás, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • 17. Vecsenyi J. (2011): Kisvállalkozások indítása és működtetése. Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó, Budapest.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2019-02-05 11:23:25

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.