Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketingkutatás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LAK23B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketingkutatás
A tantárgy neve (angolul): Marketing Research
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 11*2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 11 alkalom
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Marketing alapjai
A tantárgy típusa: Gyakorlat
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Neulinger Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának célja - a Marketing tárgy keretében elsajátított marketing ismeretekre építve - megismertetni a folyamatos és jó piaci munkához szükséges és nélkülözhetetlen kutatás-módszertani tudnivalókat. A tárgy oktatásakor fontos szempontnak tartjuk, hogy a jövőben az üzleti élet különböző területein elhelyezkedő valamennyi hallgató számára lehetővé tegyük a szükséges piackutatási alapismeretek elsajátítását.
A tantárgy keretében sor kerül a marketingkutatás főbb típusainak meghatározására.

Évközi tanulmányi követelmények: A félév során a hallgatóknak egy teljes kutatási projektet kell elkészíteniük, mely 3 fő részből áll.

Vizsgakövetelmény: Vizsgaidőszakban zárthelyi kollokvium

Az értékelés módszere: A félév összesített kollokviumi osztályzattal zárul, amely a zárthelyi dolgozat és a házi feladatok összesített pontszáma alapján alakul ki. A zárthelyi dolgozat megírására a kijelölt időpontban kerül sor. A zárthelyi dolgozat tesztből, és elméleti kérdésekből áll.

Tananyag leírása: A félév során tárgyaljuk a piaci információk jellegét, típusait, valamint az információk csoportosítását az információszerzés forrása szerint: a primer és a szekunder piackutatást.
Az oktatás során nagy hangsúlyt fektetünk és részletesen foglalkozunk:
– a marketing problémáinak piackutatási problémaként való megfogalmazásával
– a kutatási terv kialakításával
– az alkalmazott kutatási módszer kiválasztásával
– a kutatási terv megvalósításának lépéseivel
– a piackutatás igen gazdag módszertani tárházának azokkal az elemeivel,
o amelyek elméleti szempontból a módszertan alapjainak tekinthetők,
o melyeket a gyakorlatban is rendszeresen használják.

Órarendi beosztás: 2015.02.14. szombat - 11.40-17.00, (1-3. óra)
2015.04. 17. péntek - 15.30 – 20.40 (4-6. óra)
2015.04. 18. szombat - 8.00 – 11.20 (7-8. óra)
2015.05. 8. péntek - 15.30 – 20.40 (9-11. óra)

Kompetencia leírása: A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
1. A társadalmi, gazdasági környezet (incl. nemzetközi) ismerete elemzésének képessége
2. Módszertani ismeretek, elemzési készségek fejlesztése
3. Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése

Félévközi ellenőrzések: Órai gyakorlófeladatok keretében

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 1. rész: Kvalitatív kutatás – mélyinterjúk
A február 14-ei óra során a megadott témában a csoport elkészít egy egységes guide-ot, mely alapján minden egyes hallgatónak 2 db mélyinterjút kell elkészítenie, és erről jegyzőkönyvet írnia.
Az egyik interjúalany olyan egyén kell, hogy legyen, aki az elmúlt egy év során valamilyen terméket vásárolt online, míg a másik alanynak, olyan egyénnek, aki szolgáltatást vásárolt online az elmúlt egy év során.
Az interjúk hanganyagát, és a jegyzőkönyvet a Moodle-re kell a hallgatóknak feltölteni.
Pontszám: 10 pont
Határidő: 2015. április 16. péntek 17 óráig Moodle-re feltöltve.
2. rész: Kvantitatív kutatás – személyes, papír alapú megkérdezés
Az április 17-i órán a csoport közösen megalkot egy kérdőívet a kutatás témájában, és ezt a kérdőívet kell legalább 10 célcsoporttagtól lekérdezni minden egyes hallgatónak (5 ember, aki legutóbb terméket vásárolt online, és 5 ember, aki legutóbb szolgáltatást vásárolt online), és ennek eredményeit a közösen elkészített Excel táblába kell rögzíteni, és Moodle-re felölteni a határidőig. A kitöltött kérdőíveket az utolsó órán le kell adni!
Pontszám: 10 pont
Határidő: 2015. április 26. vasárnap 20 óráig Moodle-re feltöltve.
3. rész: Kutatási prezentáció
A félév elején megalkotott 2-3 fős csoportok egy 15 perces prezentációt tartanak a kutatást kvalitatív vagy kvantitatív eredményeinek bemutatásáról. A kvalitatív rész bemutatása esetén a csapattagok interjúiból kell az elemzést elkészíteni, a kvantitatív rész elemzés esetén a teljes évfolyam adatbázisát kell elemezni a hallgatóknak egyváltozós statisztikákat, kereszttáblákat, és a varianciaelemzés módszertanát felhasználva.
Pontszám: 30 pont
Határidő: 2015. május 8. péntek

Szak neve: Kereskedelem és marketing, levelező

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Gyulavári Tamás - Mitev Ariel Zoltán - Neulinger Ágnes - Neumann-Bódi Edit - Simon Judit -Szűcs Krisztián (2014): Marketingkutatás Alapjai, Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ajánlott irodalom:

  • Naresh K. Malhotra – Simon Judit (2010): Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-14. fejezet
Ajánlott irodalmak:
Naresh K. Malhotra – Simon Judit (2010): Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-14. fejezet
Megtalálható a könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Gyulavári Tamás - Mitev Ariel Zoltán - Neulinger Ágnes - Neumann-Bódi Edit - Simon Judit -Szűcs Krisztián (2014): Marketingkutatás alapjai, Akadémiai Kiadó, Budapest.
Megtalálható a könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.