Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Információmenedzsment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LAK61B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Információmenedzsment
A tantárgy neve (angolul): Information Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi szemeszterben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Vállalatgazdaságtan
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Szabó Zoltán

A tantárgy szakmai tartalma: Az Információmenedzsment c. tárgy keretében célunk átfogó képet adni az információ-technológia alapvető fogalmairól, elemeiről, az üzleti és gazdasági alkalmazásokról, az információrendszerek létrehozásáról és működtetéséről. Célunk az, hogy a tárgy ismeretanyagának elsajátításával a hallgatók legyenek képesek megérteni az informatika terén kialakuló fejlődési irányokat, ezeknek a gazdálkodásra gyakorolt hatásait.
A tárgy a technológiai és üzleti ismeretek egyensúlyán alapulva megismerteti a hallgatót azokkal az IT-hez kapcsolódó problémakörökkel, amelyekkel mint informatikai szakember vagy mint üzleti/informatikai döntéshozó fog találkozni: az alapvető üzleti informatikai alkalmazások megismerése mellett az informatikai stratégia tervezése, informatikai projektek vezetése, informatikai szervezet, informatikai szolgáltatások menedzselése, outsourcing, minőségbiztosítás, biztonsági kérdések, adatvédelem, szervezeti hatások, szervezet-átalakítás.
A szemináriumokon elemző módszertan alkalmazásával esettanulmányok megoldására kerül sor.

Évközi tanulmányi követelmények: A tárgy teljesítéséhez alapkövetelmény a szemináriumi munka során folyamatos hallgatói részvétel és csoportos feladatmegoldás. Az elméleti ismeretekből félév végi dolgozatot írnak a hallgatók.
A szemináriumokon a hallgatók megjelenése kötelező.

Vizsgakövetelmény:  gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: 
Az értékelés a félévközi és vizsgaidőszakbeli számonkérés kombinációjaként valósul meg (TVSZ 22§/7)
A hallgatók féléves teljesítményének értékelése két fő részből tevődik össze: a szemináriumi munka és az előadásokhoz, valamint a jegyzethez kapcsolódó zárthelyi eredményéből. Szemináriumot a NEPTUN rendszer alapján szükséges választani.
A számonkérés 2 részből áll:
1. Az előadásokon alapuló egységes zárthelyi (teszt): 40% (A zárthelyi vizsgán minimum a vizsga 48%-át el kell érni az érvényes eredményhez)
2. Szemináriumi feladatmegoldás: 60% (A szemináriumi ponszámokból a szemináriumi pontérték legalább 48%-át el kell érni az érvényes eredményhez).
A hallgató a két értékelés, tehát a szemináriumi eredmények és a zh eredmény összesítésével kap osztályzatot. Az elégtelen jegy javító vizsgával javítható. A tanszék biztosítja, hogy legalább a közepes szint a javító vizsgán elérhető legyen.
Értékelés (%-ban):
Elégtelen: 0 - 47
Elégséges: 48 - 60
Közepes: 61 - 73
Jó: 74 - 86
Jeles: 87 - 100

Tananyag leírása: Az egyes alkalmakon a kötelező irodalom bizonyos részei kerülnek terítékre, azonban a vizsgára a többi rész ismerete is szükséges.
1. alkalom
Az üzleti informatika alapjai, az információrendszerek gazdasági szerepe. Az IT gazdasági alkalmazása: alapfogalmak, áttekintés a főbb rendszerekről
Informatikai stratégia

2. alkalom
Rendszerfejlesztés és rendszerbevezetés
Folyamatmenedzsment

3. alkalom
IT beruházások, IT portfólió menedzsment
Informatikai projektek menedzsmentje

4. alkalom
Vezetői információrendszerek, Üzleti intelligencia
Integrált vállalatirányítási (ERP) rendszerek
Intelligens iroda

5. alkalom
IT biztonság. Informatikai audit. IT irányítás

Órarendi beosztás: A levelező képzés órarendje szerint

Kompetencia leírása:  A legfontosabb IT alkalmazás-típusok ismerete
Az IT-val kapcsolatos vezetési-szervezési ismeretek

Félévközi ellenőrzések: A félév végén az elméleti anyagból zárthelyit írnak a hallgatók. A szemináriumi munka ellenőrzése folyamatos.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:  A szemináriumokon kiadott feladatok megoldása:
A félév folyamán 5 esettanulmány csoportmunkában történő feldolgozása szükséges. Az esettanulmányok megoldásait bizonyos órákon prezentálni kell (prezentáció akkor fogadható el érvényesnek, ha a prezentáló csoport min. 3/4 részben megjelent). Prezentáció elmaradása a szerezhető maximális pontszámot 30%-al csökkenti.
A csoporttagok a feladatmegoldásra egységesen csoportpontszámot kapnak, mely minden résztvevő számára érvényes.

Szak neve:  Gazdaságinformatikus szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A tananyag nyomtatott formában rendelkezésre áll:
  • Gábor András és munkatársai (2007): Üzleti informatika. Aula kiadó
  • valamint elektronikus dokumentumok (ppt fóliasorok és Pdf formátumú dokumentumok adják a számonkérés alapját.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.