Január - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Marketingkommunikáció alapjai

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LAK80B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketingkommunikáció alapjai
A tantárgy neve (angolul): Introduction to marketingcommunication
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): előadás (24)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente - őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Csordás Tamás Viktor

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a vállalati kommunikáció alapjaival, rendszertani elhelyezkedésével, a kommunikációs-mix felépítésével és egyes elemeivel, továbbá a kommunikációs folyamat és egyes fázisai szervezésének és irányításának, kérdéseivel, a marketingkommunikációs szakma és ipar fő képviselőivel.

Évközi tanulmányi követelmények: A kurzus során a résztvevők csoportokat alkotva egy 15 perces kiselőadás keretében felkészülnek egy, a tematikában az adott időpontra feltüntetett témakörökhöz kapcsolódó témában.

Vizsgakövetelmény: A vizsgára a félév végi vizsgaidőszakban kerül sor.

Az értékelés módszere: Félév végi írásbeli vizsga 60 %
Egyéni házi dolgozat 20 %
Csoportos prezentáció 20 %

Tananyag leírása: ld. kötelező irodalmak felsorolása

Órarendi beosztás: A tantárgy Moodle felülete alapján.

Kompetencia leírása: A kurzus során a hallgatók a következő legfontosabb ismeretek és döntéshozatali készségeket sajátítják el:
- Az integrált marketingkommunikáció helye és jelentősége a vállalati marketingstratégiában,
- A vállalati piaci orientációjú kommunikációs tevékenység (reklám, internet, direkt marketing, SP, stb.) különböző formái integrálásának fogalma, elvei és módszerei,
- A reklám és egyéb kommunikációs tevékenységek létrehozásában részt vevő szereplők (szervezetek és szakértők) megismerése, a velük való hatékony kommunikáció és kapcsolattartás elveinek elsajátítása,
- A résztvevők kommunikációs és kapcsolattartási képességeinek továbbfejlesztése,
- Kommunikációs (ügyfél) brief írása.

A kurzus a következő kompetenciákhoz járul hozzá:
A társadalmi, gazdasági környezet ismerete elemzésének képessége
Specifikus ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése
Elemzési készségek fejlesztése

Félévközi ellenőrzések: Csoportos feladat prezentációja.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A kurzus során a résztvevők egy írásbeli házi dolgozat keretei között számot adnak az elsajátított ismeretanyagról. A házi dolgozat témája egy szabadon választott, Magyarországon lefolytatott olyan marketingkommunikációs kampány elemzése, melyben többféle kommunikációs eszközt, csatornát, megjelenési formát használtak.

Szak neve: Kereskedelem és marketing BA, levelező.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • előadások anyaga
  • Horváth Dóra – Bauer András (szerk.) (2013): Marketingkommunikáció – Stratégia, új média, részvétel. Akadémiai Kiadó, Budapest (megadott fejezetek)
  • Horváth Dóra – Nyirő Nóra – Csordás Tamás (szerk.) (2013): Médiaismeret–Reklámeszközök és reklámhordozók, Aula, Budapest (megadott fejezetek)

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Horváth Dóra – Bauer András (szerk.) (2013): Marketingkommunikáció – Stratégia, új média, részvétel ; Akadémiai Kiadó ; Budapest (megadott fejezetek)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Horváth Dóra – Nyirő Nóra – Csordás Tamás (szerk.) (2013): Médiaismeret–Reklámeszközök és reklámhordozók ; Aula, Budapest (megadott fejezetek)
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.