Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketintervezés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LBK32B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketintervezés
A tantárgy neve (angolul): Marketing planning
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 8*90 perc előadás
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Évente
Az oktatás nyelve: Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Vállalatgazdaságtan és Marketing Alapismeretek
A tantárgy típusa: Előadás
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Ötvös Károly

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja:

A hallgatók korábbi marketing és üzleti ismereteire támaszkodva, egy gyakorlatias megközelítés keretében, elsajátítják a marketingtervezés alapjait. A félév során, önálló projektmunka keretében, 3-4 fős kiscsoportban, elkészítenek egy marketingtervet, amit a félév végén prezentálnak. A tervkészítés folyamatában, a hallgatók képessé válnak az elméletben tanultak kritikai elemzésére, a portfolió-elemzés, az életgörbe-elmélet és a fedezetszámítás, valamint a marketing-mix minden egyes elemének gyakorlati alkalmazására.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók egy 30 perces prezentációt tartanak az adott vállalat és üzleti ágazata megismeréséről, a marketingterv készítésének előrehaladásáról, amit vita követ. Minden szemináriumi csoportban 4 projekten dolgoznak a hallgatók, és minden órán csak egy-egy vállalatról esik szó. A projekten dolgozó csapatok 3-4 főből állnak. Minden projektet egy szemináriumi csoportban két csapat kap meg. A tantermi viták során lehetőség van a csoportok által prezentált megközelítések kifejtésére, megvitatására is. Az évközi prezentációk során a csapatok kb. 6-8 Power Point fóliára támaszkodva mutatják be eredményeiket, a csoportok a fóliákat minden prezentációs óra elején kinyomtatva is átadják a szemináriumi vezető tanárnak. A csoport tagjai egyenként megközelítőleg azonos időtartamot prezentálnak a félév folyamán.

A marketingterv leadását követő végső prezentációra 25 perc áll rendelkezésre és maximum 15 ppt fólián adhatják elő. A ebben az esetben is a prezentációs óra elején kinyomtatva is átadják a szemináriumi vezető tanárnak és a tárgy oktatásába bevont vállalati képviselőknek.

Vizsgakövetelmény: A félév írásbeli - döntően esszékérdések formájában megfogalmazott feladatokból álló - zárthelyi dolgozat megírásával zárul.

Az értékelés módszere: Vizsgakövetelmény: Órai részvétel (egyéni): 10%
Zárthelyi dolgozatok (egyéni): 30%
Marketingterv (csoportos): 40%
Prezentálás (csoportos): 20%

Vizsgajegyek: 0-60% elégtelen
61-70% elégséges
71-80% közepes
81-90% jó
91-100% jeles

Tananyag leírása: Az oktatás menete:

Előadások: A félév első felében egyrészt a marketingtervezés elméleti alapjait foglaljuk össze, másrészt a vállalati projekteket adó cégek képviselői tartanak bemutatkozást egy-egy témakörben. A hallgatók a félév első részében az elméleti ismeretekre koncentrálnak. A megadott elméleti irodalmat dolgozzák fel, amelyet majd hasznosítani kívánnak a projekteknél. Ezt követően a gyakorlati ismeretek kapnak nagyobb hangsúlyt.

Az oktatás szervezése:

A hagyományos keretekben folyó képzés, a tantárgy jellegéből adódóan nagyfokú szervezettséget igényel. Az előadások látogatásáért többletpont jár. Minden hallgatót arra kérünk, hogy egy A4-es papír felére jól olvashatóan írja rá a nevét, amit minden szemináriumra hozzon magával, és tegye ki maga elé a padra. Minden csoport választ egy vezetőt, aki a csoport munkáját összehangolja. A második előadásra minden csoport elkészíti a csoport 1 oldalas bemutatkozó anyagát, amely tartalmazza a tagok fényképét, elérhetőségét, a projekt megnevezését és az esetleges munkamegosztást. Egy nyomtatott példányban átadja a szemináriumi vezetőnek.

Órarendi beosztás: Kéthetente hétvégén, dupla idősávban (2*90 perc)

Kompetencia leírása: Tudatosság, tervezőkészség, modellezési kompetenciák, analitikus gondolkodásmód és interperszonális kompetenciák a projektfeladatokat kiíró vállalatokkal való kapcsolattartáshoz.

Kapcsolattartás a vállalati képviselőkkel

A tárgy sajátosságaiból adódóan a hallgatók nemcsak a tárgy oktatóival, de a tárgy oktatásába bekapcsolódó vállalatok képviselőivel is kapcsolatban lesznek. A vállalatok az adott projekteken dolgozó csoportoknak a tematikában nem szereplő, a vállalatokkal külön egyeztetett időpontban konzultációs lehetőséget biztosítanak, hogy a projektmunka során felmerült esetleges kérdéseiket megvitathassák. A projekt-konzultációs alkalmakra szíveskedjenek magukkal vinni a kinyomtatott, fényképes csoport-bemutatkozásokat!

Félévközi ellenőrzések: A vállalatok által kiadott projektfeladatok készültségi állapotáról egy csoportos "előrehaladási jelentés" prezentáció megtartása

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A marketingterv dokumentummal kapcsolatos elvárás

A marketingterveket (maximum 20 oldalas, kb. 50 000 karakter, dokumentum) két nyomtatott példányban kell leadni a Marketing és Média Intézet titkárságán, a 313. szobában, és egyidejűleg elektronikusan, Pdf. formátumban is megküldeni a tárgyfelelősnek.

Az elkészült marketingtervek leadási és feltöltési határideje:

Szamos Marcipán és CIB: 2015. április 7. 12 óra
Tokaj Kereskedőház és Hilti: 2015. április 22. 12 óra

Formai követelmények:

1. A szövegtörzzsel kapcsolatos formai követelmények
A dolgozatot egyoldalasan kell nyomtatni. Az oldalaknál 2-2,5 centiméteres (felső, alsó, bal, jobb) margó alkalmazandó. A betűtípusára kötelező megkötés nincs, bármely jól olvasható, hagyományos megjelenésű típus használható. Az ideális a Times New Roman 12-es betűméret. A dolgozat másfeles sortávolsággal készüljön. Az áttekinthetőség érdekében a szöveget bekezdésekre kell tagolni.
2. Ábrák és táblázatok
Az ábrákat és a táblázatokat be kell számozni, címmel ellátni. Külön felhívjuk a figyelmet a pontos hivatkozásokra. Bár nem kötelező, de esetenként (kb. 5-6 ábra felett) célszerű ábrajegyzéket is készíteni.

Tartalmi követelmények, értékelési szempontok:

A marketingterv szerkezeti követelményeinek való megfelelés. A piac, az intézményi struktúra, versenytársak, vevők megismerése. Az adatok kezelése, feldolgozása. A források felhasználása. Az elemzés és az érvelés pontossága, a következtetések logikai konzisztenciája, stb.

Szak neve: BA, Kereskedelem és Marketing, levelező tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Tananyag:
  • 1. Bauer A. – Berács J. – Kenesei Zs. (2007): Marketing alapismeretek, Aula Kiadó, 13. fejezet, Marketingtervezés, 369-399. old.
  • 2. Cohen, William A.( 2009): Marketingtervezés, Akadémiai Kiadó
  • 3. Vállalati prezentációk anyaga
  • 4. Csepeti Ádám előadásainak anyaga

Ajánlott irodalom:

  • Ajánlott irodalom: A korábban tanult stratégiai menedzsment, vállalat-gazdaságtan és marketing tankönyvek
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Bauer A. – Berács J. – Kenesei Zs. (2007): Marketing alapismeretek, Aula Kiadó, 13. fejezet, Marketingtervezés, 369-399. old.
Megtalálható a Könyvtárban
Cohen, William A.( 2009): Marketingtervezés, Akadémiai Kiadó
Megtalálható a Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.