Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Informatika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LCK17B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Informatika
A tantárgy neve (angolul): Informatics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  őszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  nincs
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Fehér Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy során megismertetjük a hallgatókat az informatika hardver és szoftver eszközeivel, az üzleti és az államigazgatási szféra legfontosabb információs rendszereivel. Ismertetjük az informatikai biztonság és adatvédelem alapjait, valamint áttekintést adunk az informatika fejlődésének legfontosabb trendjeiről. A tantárgy során figyelembe vesszük a hallgatók egyre magasabb szintű informatikai ismereteit, de tekintettel a középiskolai oktatás inhomogenitására, törekszünk a tudásszint egy szintre hozására. A gyakorlatok a későbbi szaktárgyi munkákat előkészítő Excel és Visual Basic programozást tartalmazzák, valamint alapot adnak a későbbi évfolyamon tanulandó objektum orientált programozáshoz.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgató vizsgajegye elégtelen, ha nem teljesíti az évközi tanulmányi követelményeket.
Az elégtelentől különböző első vizsgajegyhez szükséges teljesítmény (az egyes feladatokhoz tartozó pontszámok az értékelés módszerénél vannak meghatározva):
- A hallgató a kapott feladatot legalább 60%-ra teljesíti.
- Amennyiben valakinek nem sikerül teljesíteni a fenti vizsgafeltételt, a vizsgán részt vehet, de legfeljebb közepes érdemjegyet szerezhet.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy
- A számonkérés részét képezi mind az előadások, mind a gyakorlatok anyaga.
- A szemináriumon szerzett eredmény a vizsgaidőszakban nyújtott teljesítménybe nem számít bele.
- Ezek hiányában a tárgy „Nem vizsgázott” bejegyzéssel zárul, és a tárgyat újra fel kell venni.

Az értékelés módszere: - Az érdemjegy a tárgy teljes elméleti és gyakorlati anyagát átfogó írásbeli vizsga eredménye alapján történik meghatározásra.

Tananyag leírása: Előadás témakörök:
1. Alapfogalmak, hálózati gazdaság és társadalom
2. Az informatikai rendszerek típusai, szoftver és hardver eszközök
3. Adatok és programok bevitele és tárolása a rendszerben
4. Algoritmusok és programszerkezetek
5. Adatszerkezetek
6. Strukturált és nem strukturált adatok tárolása
7. Számítógépes hálózatok, LAN, WAN, számítógépi hálózatok, kommunikációs rendszerek, protokollok, kommunikációs formák
8. Számítógépes rendszerek biztonsága
9. Személyes és üzleti adatok védelme
10. Titkosítás és az elektronikus aláírás
11. Az elektronikus kereskedelem és az elektronikus közigazgatás elemei
12. Az informatika fejlődésének irányai
13. Az informatika helyzete Magyarországon

Szemináriumi témakörök:
1. Tudományos dokumentumok szerkesztése, a szakirodalom megfelelő lehivatkozása.
2. Ismerkedés az Excellel, alapvető számolási feladatok, alapfüggvények egyszerű és összetett módon, importálás.
3. Összetettebb problémák megoldásához szükséges függvények, keresőfüggvények, többszörösen összetett függvények.
4. Feltételes formázás, szűrések egyszerű és összetett módon, adatbázisfüggvények.
5. Kimutatások és diagramok készítése.
6. Adattáblák, célértékkeresés, solver.
7. VBA – Ismerkedés a programozással: a programozási környezet beállítása, az elemi változók típusai, eljárások és függvények alapjai, modulok. Kiíratás és beolvasás.
8. VBA – Vezérlési szerkezetek: ciklusok, elágazások.
9. VBA – Alapvető és haladó adatszerkezetek: tömb, FIFO, LIFO és használatuk.
10. VBA – Elemi algoritmusok: összegzés, kiválasztás, megszámolás.
11. VBA – Elemi algoritmusok: minimum/maximumkeresés, sorba rendezés, szétválogatás.
12. VBA – Az excel objektumainak programozási sajátosságai: UserForm.
13. VBA – Munkalapok és cellák programozása.
14. VBA – Objektum orientált programozás a VBA-val.

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: Az informatika alapvető fogalmainak, összefüggéseinek, és társadalmi-gazdasági hatásainak ismerete. Az informatika jelene, jövője. Egy ismert táblázatkezelő rutinszerű használatának elsajátítása. Problémamegoldás képessége a táblázatkezelő program segítségével. Igényes, átlátható dokumentumok készítése.

Félévközi ellenőrzések: 1 önálló feladat teljesítésének ellenőrzése

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Programozási játék teljesítése.

A tantárgyhoz kapcsolódó egyéb előírások: Csak a NEPTUN- és csoportkóddal is ellátott levelekre, önálló feladatokra vagy beadandókra tudnak az oktatók érdemlegesen válaszolni, ugyanis ez azonosítja megfelelően a hallgatót. Emiatt kérünk minden hallgatót, hogy ne felejtsék a nevük mellé vagy alá az azonosítójukat is feltüntetni.

Szak neve: Gazdaságinformatikus (BSc) (levelező)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A Moodle-ben megtalálható elektronikus tananyagok.

Ajánlott irodalom:

  • Cser, Németh: A gazdaságinformatika alapjai, HEFOP Jegyzet, AULA 2006
  • Lévayné, Baksa-Haskó: Excel 2003 táblázatkezelés és programozás a gyakorlatban 120 feladattal, Jegyzet, Computerbooks 2006
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.