Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Termék- és márkastratégiák

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MA41NBK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Termék- és márkastratégiák
A tantárgy neve (angolul): Product and brand strategy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kolos Krisztina Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma:  A termékstratégia a vállalati stratégia egészének egy központi, ha nem a meghatározó eleme. Általános trend, hogy a vállalatok a piaci versenyre termékeik fejlesztésével, új termékek bevezetésével, márkaépítéssel vagy meglévő márkáik újrapozícionálásával válaszolnak. A piacon lévő termékek és márkák száma nő, és eközben rövidül a termékek piacra vezetésének ideje is. Felértékelődik a termékmenedzsment szerepe, hiszen a piaci változásokra gyorsan kell reagálni, akár a piaci megjelenésről, akár egy termék kivonásáról legyen szó. A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a termékek és márkák menedzsmentjének főbb kérdésköreivel, és az elméleti megalapozás mellett a gyakorlatban is jól használható ismereteket szerezzenek. A képzés célja specifikus marketing ismeretek megszerzése, elemzési és kommunikációs készségek fejlesztése. Az elmélyült ismeretek megszerzését szolgálja a cikk- feldolgozás, a csoportos prezentációval a hallgatók kommunikációs készsége fejlődik, az esettanulmányok során pedig az elemzési készségek javulnak.

Évközi tanulmányi követelmények: Csoportos prezentáció : 30 %
Órai munka :10%
Cikk-feldolgozás:15%
Írásbeli vizsga :45%
A hallgatók megajánlott jegyet kaphatnak a következő feltételekkel:

-Az előadások legalább 75%-ának látogatása
- 3 darab évközi on-line feladat határidőre történő elkészítése.

A megajánlott jegy esetében a hallgató nem tesz írásbeli vizsgát, ennek pontszámát az évközi online feladatok váltják ki. A többi évközi feladat és a szemináriumok látogatása (csoportos prezentáció, órai munka, cikk feldolgozás) mind a megajánlott, mind pedig az írásbeli vizsgával szerezhető jegy esetén kötelező.


Vizsgakövetelmény: Az oktatás során előadásokra, órai feladatokra, hallgatói prezentációkra és esettanulmányokra kerül sor. A félév egy írásbeli vizsgával zárul, amely 4-5 esszé kérdésből áll.

Az értékelés módszere: Csoportos prezentáció
Egyéni cikk feldolgozás, és órai munka
Írásbeli vizsga

Tananyag leírása: Csoportos prezentációk
A hallgatók 3 fős csoportokban prezentációt készítenek előre megadott témákból. A választható témák jegyzéke a tematika végén található.

A prezentációk struktúrája a következő:

1. A téma elméleti háttere ( 5 pont)
Az előadást a témakör elméleti vonatkozásaival kell kezdeni. Legalább 5 – a tárgy szakirodalmi listájában nem szereplő- elméleti cikket kell feldolgozni.
2. Adatgyűjtés (5 pont) A témához kapcsolódóan primer és szekunder adatokat kell gyűjteni. Ezek jellegét az egyes témák határozzák meg (jellemzően kvalitatív módszerek, kismintás feltáró felmérések, megfigyelés, kísérlet)
3. Elemzés, a főbb eredmények összefoglalása (5 pont)
Az elemzéseknek illeszkedniük kell a választott kutatási módszerekhez. Érdemes továbbá a tanult elméleti modellekre, fogalmakra támaszkodni,
4. Órai feladat ( 5 pont)
A prezentáció részeként egy rövid csoportos feladatot kell kidolgozni, amelyet a többiek elvégeznek. A feladat célja, hogy a résztvevők gyakorolják vagy továbbgondolják a prezentációban elhangzottakat.

A prezentáció időtartama: 40 perc. A témák kapcsolódnak az órák anyagához, ezért egy adott prezentációt mindig a kijelölt órán kell megtartani. A prezentáció anyagát az órát megelőző napon fel kell tölteni a Moodle-ra, és egy kinyomtatott példányt az óra elején kell átadni a tárgy oktatójának. A prezentáció későbbi időpontban nem pótolható. A prezentáció stílusára,anyagára további 5 pontot lehet kapni. A csoport szabadon döntheti el, hogy valamennyi csoporttag prezentál-e, vagy egy/illetve néhány csoporttag tartja-e az előadást. A csoporttagok között egyenlő arányban kerülnek a pontok elosztásra, amennyiben ettől eltérő szándékukat nem jelzik az oktatónak.

Órai munka
Az órai részvétel, felkészülés, hozzászólás, és az órai feladatok magas szintű elvégzése 10%-ban járul hozzá az érdemjegyhez.


Cikk-feldolgozás, blogírás
Az órákon megvitatunk a témához kapcsolódó angol nyelvű szakcikkeket is, ezek a Moodle rendszerről letölthetőek. A cikkek feldolgozása blogírás formájában történik. (Ennek technikai részleteiről az első órán hallhatnak). Minden hallgató egy cikket kiválaszt, és arról egy rövid, kb. 1,5-2 oldalas összegzést ír (magyar nyelven), megfogalmazza a véleményét, vitapontokat vet fel, ezt feltölti a tantárgy blogjára azon a héten, amihez a cikk hozzá van rendelve. A csoport többi résztvevője a feltöltött összefoglalókat kommentálja. A cél, hogy egy érdekes vita bontakozzon ki a blogon a kurzus résztvevői között. Az értékelésben egyaránt figyelembe veszem a vitaindító írás színvonalát és más írásokra adott véleményeket. A cikkösszefoglalók a vizsga részét képezik.( 10 pont összegzés, 10 pont mások összegzésének véleményezése

Órarendi beosztás: Termékfogalom
Termékcsaládok és termékportfóliók
Észlelt érték és vevői magatartás
A termékélmény
A márkázás alapfogalmai
A márkaérték összetevői
márkakutatás
Márkaközösség építése
Márkahierachia tervezése
Márkakiterjesztés
Márkaérték megerősítése és revitalizációja
Globális márkastratégiák
Design és csomagolás
Innováció és az új termékek fogalma
Innovációk elfogadása
Új termékek fejlesztése1
Új termékek fejlesztése2
Érett termékek menedzsmentje
Termékek kivonása
A termékmenedzsment szervezeti kérdései

Kompetencia leírása: Elemzés, döntési képességek fejlesztése, prezentációs készségek

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: cikk-feldolgozás

Szak neve: Marketing mester

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Bauer András-Kolos Krisztina (2016) Márkamenedzsment, Akadémiai Kiadó, 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. fejezetek
 • Kotler Ph.- Keller, K.L. (2008) Marketing-menedzsment Akadémiai Kiadó, 10. fejezet 425-437., 12., és 20. fejezetek

Ajánlott irodalom:

 • Ajánlott olvasmány:
 • Becker György, Izsó Lajos (2011) Termékélmény, Akadémiai Kiadó
 • Lissák György (1999) A formáról, Láng Kiadó
 • Geoffrey Randall: Márkamenedzsment a gyakorlatban, 2000, Geomédia
 • Ulrich, K, -Eppinger, S, (2011) Product Design and Development , McGraw Hill
 • Keller, K.L., Apéria, T., Georgson, M. ( 2012) Strategic Brand Management, a European Perspective, Prentice Hall
 • Carmine Gallo (2014) Az Apple élmény, Akadémiai Kiadó
 • David C. Robertson, MBill Breen (2014) LEGO-Kockáról kockára, Akadémiai kiadó
 • Horváth Dóra, Mitev Ariel (2015) Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv, Alinea Kiadó
 • Rekettye Gábor, Hetesi Erzsébet (2009) Kínálatmenedzsment, Akadémiai Kiadó, 7. és 8. fejezet
Ajánlott irodalmak:
Becker György, Izsó Lajos (2011) Termékélmény, Akadémiai Kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Geoffrey Randall: Márkázás a gyakorlatban ; 2000, Geomédia
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Baker, M., Hart, S. (2007) Product Strategy and Management
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Keller, K.L., Apéria, T., Georgson, M. ( 2012) Strategic Brand Management, a European Perspective, Prentice Hall
Carmine Gallo (2014) Az Apple élmény, Akadémiai Kiadó
David C. Robertson, Bill Breen (2014) LEGO Kockáról kockára, Akadémiai kiadó
Horváth Dóra, Mitev Ariel (2015) Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv, Alinea Kiadó
Rekettye Gábor, Hetesi Erzsébet (2009) Kínálatmenedzsment, Akadémiai Kiadó
Kötelező irodalmak:
Bauer András-Kolos Krisztina (2016) Márkamenedzsment, Akadémiai Kiadó

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Kolos Krisztina Ágnes

Utolsó módosítás: 2019-02-04 14:02:32

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G-PGyakorlat2018/19/2Dr. Kolos Krisztina Ágnes
E-PElmélet2018/19/2Dr. Kolos Krisztina Ágnes
E_regElmélet2018/19/2Dr. Kolos Krisztina Ágnes
G_regGyakorlat2018/19/2Dr. Kolos Krisztina Ágnes


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.