Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Értékesítési rendszer

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MA41NBK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Értékesítési rendszer
A tantárgy neve (angolul): Distribution system
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Marketingmenedzsment
A tantárgy típusa: Marketing MSc
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bauer András

A tantárgy szakmai tartalma:  A vállalatok esetében tipikus jelenség, hogy párhuzamosan többcsatornás rendszerben és egyre szorosabban integrálódó disztribúciós rendszert alkalmaznak termékeik, szolgáltatásaik értékesítése során. Az értékesítési rendszerek kurzus a gyártó/szolgáltató vállalatok szemszögéből vizsgálja a disztribúciós rendszereket.

Évközi tanulmányi követelmények: Évközben teljesítendő gyakorlati feladatok
1) Az esettanulmányokat a hallgatók egyénileg feldolgozzák, amelyről 3-4 oldalas esszét készítenek és az esetet tárgyaló óra elején nyomtatott formában beadják. Kérem, vegyék figyelembe, hogy az eset megvitatása után nem áll módunkban esszét elfogadni.
2) A hallgatók (4-5 fős csoportokban) a félév során projektfeladatot oldanak meg, amely egy konkrét iparág vállalatainak értékesítési rendszereit mutatja be és elemzi. A projekt eredményeit egy max. 15 oldalas (+ melléklet) tanulmányban kell összefoglalni, majd az utolsó héten egy 15 perces prezentációban bemutatni. A projektfeladatok félév közben kerülnek kiadásra.
3) A hallgatókkal szemben elvárás, hogy a mindenkori témakörből felkészüljenek, a vonatkozó szakirodalmat feldolgozzák, és aktívan vegyék ki a részüket a szakmai vitában.

Vizsgakövetelmény: A tárgy írásbeli, esettanulmány-vizsgával zárul.

Az értékelés módszere: Számonkérés módja: :
Esettanulmányok (10 p/eset) 30 pont
Házi dolgozat (20 p), prezentáció (10p) 30 pont
Egyéni részvétel 20 pont
Félév végi vizsga 20 pont
Összesen: 100 pont

A teljesítményértékelés egyik összetevője sem hagyható ki, illetve javító- és utóvizsgán csak a félévvégi vizsga pontszáma pótolható.

Tananyag leírása: A kurzus elméleti ismeretek és gyakorlati feladatok kombinációjából áll. A gyakorlatok esettanulmányok, gyakorlati feladatok megoldását foglalja magában. A kurzus fontos részét képezi csoportos projektfeladat, valamint vendégelőadók meghívása, amely lehetővé teszi, hogy a hallgatók megismerkedjenek különböző iparágak és piacok disztribúciós rendszereivel.

Órarendi beosztás: 
1. hét
Értékesítési csatorna szerepe a marketingben. Csatornaépítés folyamata
Tantárgyi tematika, követelményrendszer megbeszélése.

2. hét
Értékesítési csatornatípusok.
Értékesítési rendszer megoldások az FMCG kiskereskedelemben.

3. hét
Többcsatornás értékesítés.
Avon esetvita

4. hét
Ügynöki értékesítés.
Rövid ellátási láncok.

5. hét
Online értékesítés.
Mobil-kereskedelem.

6. hét
Csatornairányítás.
Trade marketing alkalmazások.

7. hét
Nemzetközi értékesítési csatornák kialakítása.
GINO SA eset.

8. hét
Szállító-vevő kapcsolatok magatartáselméleti megközelítései.
Projektkonzultáció

9. hét
Csatornában kialakuló kooperáció jellemzői, okai (tranzakciós költségek, erőforrás-függés, kapcsolati szerződés elmélet.

10. hét
Együttműködés a csatornában: kereskedelmi márkázás.
Gyártói stratégiák a kereskedelmi márkákkal kapcsolatban (szituációs játék).

11. hét
Együttmüködés a csatornában: franchise-rendszer.
CMR esetvita.

12. hét
Az értékesítési csatorna teljesítménymérése.
Cisco esetvita.

13. hét
Vállalatlátogatás.

14. hét
Projektfeladat prezentációk.Kompetencia leírása: A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az értékesítési rendszerekkel kapcsolatos, aktuális üzleti problémákat, magas színvonalú elemzési és probléma-megoldási képességekre tegyenek szert.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A félév során a hallgatóknak 3 esettanulmányt kell feldolgozniuk és egy 3-4 oldalas esszét készíteniük, amelyet az esetvita előtt kell beadniuk.

Szak neve: Marketing MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Couglan, A.T., Stern, L.W., Anderson, E., El-Ansary, A.I. [2006]: Marketing Channels (6th
  • edition). Prentice Hall

Ajánlott irodalom:

  • Bauer, A., Berács, J. [2006]: Marketing. Aula Kiadó, Budapest
  • Agárdi I. [2010]: Kereskedelmi marketing és menedzsment. Akadémia Kiadó Budapest
Ajánlott irodalmak:
Bauer, A., Berács, J. [2006]: Marketing ; Aula Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Agárdi I. [2010]: Kereskedelmi marketing és menedzsment. Akadémia Kiadó Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Couglan, A.T., Stern, L.W., Anderson, E., El-Ansary, A.I. [2006]: Marketing Channels (6th ed.). Prentice Hall

 
A tantárgy oktatói:

Agárdi Irma, Dr. Bauer András

Utolsó módosítás: 2019-02-05 15:05:27

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G2Gyakorlat2018/19/2Agárdi Irma, Dr. Bauer András
EElmélet2018/19/2Agárdi Irma, Dr. Bauer András
G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Bauer András, Agárdi Irma


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.