Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Kereskedelemgazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MA41NCK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kereskedelemgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Retailing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Vállalatgazdaságtan, Marketing
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Agárdi Irma

A tantárgy szakmai tartalma: Tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék és elsajátítsák a kiskereskedelemmel főbb kapcsolatos fogalmakat, kiskereskedelmi típusokat, az alkalmazott marketingeszközöket, valamint a kiskereskedelmi vállalkozások operatív működésével kapcsolatos tevékenységeket.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatókkal szemben elvárás, hogy a szemináriumi feladatok megoldásában és megvitatásában aktívan vegyenek részt, az órára felkészülten érkezzenek.

A félév során a hallgatóknak csoportos gyakorlati feladatokat (kategóriamenedzsment, kiskereskedelmi kommunikáció, bolti atmoszféra) teljesítenek, amelynek eredményeit a kijelölt szemináriumokon prezentálják.

Vizsgakövetelmény: A szemináriumokon való részvétel kötelező. A szemináriumok 50 százalékának elmulasztása a tantárgy újrafelvételét vonja maga után.

Az értékelés módszere: A hallgatók teljesítménye az órai aktivitás, a csoportos gyakorlati feladatok prezentációja, illetve a félév végi vizsgadolgozat alapján kerül értékelésre.
Pontszámok megoszlása:

Órai részvétel: 20 pont
Csoportos feladatok: 20 pont
Félév végi, írásbeli vizsga 60 pont
Összesen 100 pont

Osztályzatok:
5 (jeles) 100-91 pont
4 (jó) 90-81 pont
3 (közepes) 80-71 pont
2 (elégséges) 70-61 pont
1 (elégtelen) 60 pont alatt

A teljesítményértékelés egyik összetevője sem hagyható ki, a javító- és utóvizsgán csak az írásbeli vizsga pontszáma pótolható.

Tananyag leírása: A kurzus előadások és szemináriumok kombinációjából áll, amelynek során a gyakorlatorientált oktatás nagyon fontos szerepet kap. Ezt a célt szolgálják a szemináriumon megoldott feladatok, esetek, illetve csoportos gyakorlatok, prezentációk.

Órarendi beosztás: 1. hét
Bevezetés a kereskedelembe. Kis- és
nagykereskedők típusai. Többcsatornás
kereskedelem. Kereskedelmi fejlődés elméletek.
Kereskedelmi koncentráció mérése.
Kereskedelmi szektor elemzése.

2. hét
Fogyasztói magatartás a kiskereskedelemben.

3. hét
Kiskereskedelmi vállalatok stratégiája.

4. hét
Az áruválaszték szerepe a kiskereskedelemben.
A kiskereskedő márkázási stratégiái.
Kategóriamenedzsment gyakorlat.

5. hét
Áruválaszték tervezése, beszerzése.
Az ár szerepe a kiskereskedelemben. Árképzési
stratégiák. Kiskereskedelmi árképzés eszközei.

6. hét
Beszerzési tárgyalás.

7. hét
Kommunikáció a kiskereskedelemben.
Kommunikációs gyakorlat.

8. hét
Kiskereskedelmi szolgáltatások.

9. hét
Eladótér kialakítása, bolti atmoszféra.
Bolti atmoszféra gyakorlat.

10. hét
Telephely-választás.

11. hét
Kereskedelmi technológia: Az áru fizikai áramlása.
Az információáramlás eszközei.
Üzlethálózat operatív mőködtetése.

12. hét
Szervezeti felépítés és emberi erőforrás menedzsment.

13. hét
Kereskedelmi vállalatok teljesítményének mérése.
Stratégiai profitmodell a kereskedelemben.

14. hét
Félévi teljesítmény értékelése.

Kompetencia leírása: A tantárgy ismereteinek elsajátítása a hallgatókat képessé teszi a kereskedelmi folyamatok elemzésére, az elemzésekre épített üzleti döntések meghozatalára, és azok következményeinek végiggondolására. A kurzus a kereskedelemmel kapcsolatos ismereteken túl fejleszti a hallgatók elemzési és prezentációs képességeit, valamint vitakészségét.

Félévközi ellenőrzések:  -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve:  Kereskedelem és marketing

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Agárdi Irma (2010): Kereskedelmi menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ajánlott irodalom:

  • Az oktatásban fontos szerepet játszik a tantárgyi honlap, amely tartalmazza az előadás-fóliákat, szemináriumi feladatokat, szakcikkeket, valamint kapcsolódó információ-forrásokat.
  • A tantárgy honlapja: www.uni-corvinus.hu/Kergazd
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Agárdi Irma: Kereskedelmi marketing és menedzsment ; Akadémiai Kiadó, 2010
Megtalálható a Központi Könyvtárban
A tantárgy honlapjára feltöltött előadásanyagok, segédanyagok,esetek, feladatleírások, cikkek.

 
A tantárgy oktatói:

Berezvai Zombor, Agárdi Irma

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2018/19/2Berezvai Zombor
EElmélet2018/19/2Agárdi Irma
G2Gyakorlat2018/19/2Agárdi Irma
G3Gyakorlat2018/19/2Agárdi Irma


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.