Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketingtervezés (Üzleti esetek)

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MA41NCK06B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketingtervezés (Üzleti esetek)
A tantárgy neve (angolul): Marketing planning
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  1+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  tavaszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  Vállalatgazdaságtan és Marketing Alapismeretek
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Keszey Tamara Nóra

A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatók korábbi marketing és üzleti ismereteire támaszkodva, egy gyakorlatias megközelítés keretében, elsajátítják a marketingtervezés alapjait. A félév során, önálló projektmunka keretében, 3-4 fős kiscsoportban, elkészítenek egy marketingtervet, amit a félév végén prezentálnak. A tervkészítés folyamatában, a hallgatók képessé válnak az elméletben tanultak kritikai elemzésére, a portfolió-elemzés, az életgörbe-elmélet és a fedezetszámítás, valamint a marketing-mix minden egyes elemének gyakorlati alkalmazására.

Évközi tanulmányi követelmények: Előadások: A félév első két hónapjában, hét alkalommal kerül sor előadásra, amelyen egyrészt a marketingtervezés elméleti alapjait foglaljuk össze, másrészt a vállalati projekteket adó cégek képviselői tartanak bemutatkozást egy-egy témakörben. Az utolsó előadáson kerül sor a zárthelyi dolgozat megírására is. Az előadások anyagai a tantárgy Moodle oldalán lesznek elérhetők.

A szemináriumokon a hallgatók a félév első részében az elméleti ismeretekre koncentrálnak. A megadott elméleti irodalmat dolgozzák fel, amelyet majd hasznosítani kívánnak a projekteknél. Azt követően a gyakorlati ismeretek kapnak nagyobb hangsúlyt. A hallgatók egy 30 perces prezentációt tartanak az adott vállalat és üzleti ágazata megismeréséről, a marketingterv készítésének előrehaladásáról, amit vita követ. Minden szemináriumi csoportban 3 projekten dolgoznak a hallgatók, és minden órán csak egy-egy vállalatról esik szó. A projekten dolgozó csapatok 3-4 főből állnak. Minden projektet egy szemináriumi csoportban két csapat kap meg. A tantermi viták során lehetőség van a csoportok által prezentált megközelítések kifejtésére, megvitatására is. Az évközi prezentációk során a csapatok kb. 10-12 Power Point fóliára támaszkodva mutatják be eredményeiket, a csoportok a fóliákat minden prezentációs óra elején kinyomtatva is átadják a szemináriumi vezető tanárnak, amit a szeminárium Moodle oldalára is feltöltenek. A csoport tagjai egyenként megközelítőleg azonos időtartamot prezentálnak a félév folyamán.
A marketingterv leadását követő végső prezentációra 25 perc áll rendelkezésre és maximum 15 ppt fólián adhatják elő. A ebben az esetben is a prezentációs óra elején kinyomtatva is átadják a szemináriumi vezető tanárnak és a tárgy oktatásába bevont vállalati képviselőknek, amit a szeminárium Moodle oldalára is feltöltenek.

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: VIZSGAKÖVETELMÉNY:
Órai részvétel (egyéni): 5%
Zárthelyi dolgozatok (egyéni): 25%
World Café beadandó (csoportos) 5%
Évközi elő-prezentáció 10%
Marketingterv (csoportos): 35%
Prezentáció (csoportos): 20%
Előadás-látogatás (100 ponton felül) 5%

Tananyag leírása: 1. Keszey, T.; Gyulavári, T, (2016): Marketingtervezés, Akadémiai Kiadó, Budapest.
2. Vállalati prezentációk anyaga; tantárgy Moodle oldala
3. Előadások anyaga; tantárgy Moodle oldala

Órarendi beosztás:  a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Vállalati kapcsolat-teremtés, csapatmunka, marketing-elméleti ismeretek gyakorlatba történő átültetése, prezentációs képességek

Félévközi ellenőrzések: Rendszeres projekt-konzultációk és projekt-prezentációk

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Év végi ZH

Szak neve: Kereskedelem és marketing (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • 1. Keszey T. - Gyulavári T.: Marketingtervezés, Akadémiai Könyvkiadó, 2016
  • 2. Vállalati prezentációk szóbeli és írásbeli anyaga
  • 3. Előadások anyaga

Ajánlott irodalom:

  • 1. Bauer A. – Berács J. – Kenesei Zs. (2007): Marketing alapismeretek, Aula Kiadó, 13. fejezet, Marketingtervezés, 369-399. old.
  • 2. Cohen, William A.( 2009): Marketingtervezés, Akadémiai Kiadó
Ajánlott irodalmak:
Cohen, William A.( 2009): Marketingtervezés ; Akadémiai Kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Bauer A. – Berács J. – Kenesei Zs. (2007): Marketing alapismeretek, Aula Kiadó, 13. fejezet, Marketingtervezés, 369-399. old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Keszey T. - Gyulavári T.: Marketingtervezés, Akadémiai Könyvkiadó, 2016

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Keszey Tamara Nóra,

Utolsó módosítás: 2019-01-31 15:46:23

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Keszey Tamara Nóra
EElmélet2018/19/2Dr. Keszey Tamara Nóra
G3Gyakorlat2018/19/2Dr. Keszey Tamara Nóra
G4Gyakorlat2018/19/2
G2Gyakorlat2018/19/2


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.