December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Online és digitális marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NAV02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Online és digitális marketing
A tantárgy neve (angolul): Online marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: szabadon választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Csordás Tamás Viktor

A tantárgy szakmai tartalma: .
A digitális világ a legjobb szakembereket is komoly kihívás elé állítja: egyik napról a másikra felbukkanó új technológiák, bonyolult nyelvezet, zavaros folyamatok, fénysebességgel változó trendek. Átlátni és megérteni annyi, mint versenyelőnybe kerülni a termék- és munkaerőpiacon egyaránt.
A technológia térnyerése a marketing világát is radikálisan átalakította. Az online eszköztár egyre inkább a váza, nem pedig csupán kiegészítője a marketingkommunikációnak. A vállalkozások körében exponenciálisan nő az igény olyan, az online marketinghez értő szakemberek iránt, akik nem egyszerűen csak élnek a digitális eszközök nyújtotta lehetőségekkel, hanem akiknek teljes szemléletmódját áthatják a digitális trendek. Képesek levezényelni webes fejlesztési projekteket, átlátják és mérni tudják az online reklámkampányok hatékonyságát, párbeszédet tudnak kialakítani a fogyasztóval a közösségi médiában.
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a technológia-konvergencia és digitális megoldások nyújtotta marketingmegoldásokkal. A félév során áttekintjük az egyes online és digitális médiumok, reklám és hirdetési lehetőségek jellemzőit, tulajdonságait. A kurzus keretein belül fontos szerepet kap a KKV és egyéni vállalkozói szektor, vagy éppen a non-profit szektor számára is jól kiaknázható online és digitális szemlélet és megoldások megismerése. Összességében a digitális és online marketing területének átfogó megismerésére törekszünk, gyakorlati megközelítések integrálása mellett. A kurzus során a résztvevők azt sajátítják el, hogy melyek azok a legfontosabb kérdések és szempontok, amelyeket a vállalati döntéshozónak figyelembe kell vennie, hogy az adott vállalat stratégiai célkitűzéseit legjobban szolgáló, a marketing stratégiához és marketingkommunikációs tevékenységhez integráltan illeszkedő digitális és online marketing stratégiát kialakítsa.
Az oktatás során fontos szerepet kap – kiscsoportos foglakozások keretében –
- az irányított problémamegoldás gyakorlása,
- az egyéni és csoportos elemzőkészség fejlesztése, és
- a tervezési és közzétételi módszereinek elsajátítása, konkrét gyakorlati példákon keresztül.
Az oktatás részét képezik gyakorlati szakemberek előadásai, és a média– és reklámpiacon működő vállalatok, szakmai szervezetek anyagai és szakértői gyakorlati példái.

Évközi tanulmányi követelmények: Órai részvétel, csoportos órai és projektmunkák teljesítése

Vizsgakövetelmény: Kiadott szakcikkek, könyvrészletek és az előadások anyagai.

Az értékelés módszere: .
Gyakorlati félévközi feladatok
Félévközi és félévvégi zárthelyi dolgozat

Tananyag leírása: .
A digitális marketingkommunikáció múltja, jelene és jövője. A digitális és online világ trendjei nemzetközi és hazai piacon: használati szokások, penetráció, reklámköltési és reklámozói trendek
Digitális marketing mint stratégiai eszköz. Digitál-digitál, ATL-digitál integráció, digitális megoldások klasszikus csatornákon
Információs társadalom és online marketing
Márkák a digitális térben, online márkaépítés: az integrált digitális kommunikáció a márkaépítés szolgálatában / Online márkaépítés elméleti és kutatási kérdései
„Klasszikus” online hirdetési formák displaytől az e-DM-ig e-DM és spam világ
Közösségi média
Keresőmarketing
Mobilmarketing, okostelefonok, mobil innovációk – mobil branded content és alkalmazások
A digitális és online marketinginformációs rendszer: szindikált kutatási adatbázisok, információ–források, kutatás módszertani kérdések az online közönség vizsgálata esetén / Hatékonyságmérés az online marketingben
Performance marketing: performance szemlélet és automatizált vásárlási rendszerek
Honlapépítés és ergonómia, honlap kialakítás stratégiai kérdései, webergonómia, UX design, usability / Webshop-ok és az online vásárlás, elektronikus piacterek
Online marketing ügyfél szemmel
Piaci modellek online tartalomszolgáltatók esetében

Órarendi beosztás: A MOODLE e-learning rendszerben találhatóak alapján.

Kompetencia leírása: .
A kurzus során a hallgatók képessé válnak a digitális és online marketing tér több szempontú elemzésére, az online környezetben történő értékesítési, disztribúciós, árazási kérdések, üzleti modellek kialakítására, a kapcsolódó marketingkommunikációs, média és kreatív megoldások értékelésére.

A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
- Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése
- A társadalmi, gazdasági környezet (incl. nemzetközi) ismerete elemzésének képessége
- Módszertani ismeretek, elemzési készségek fejlesztése
- Irányítási, elemzési és tervezési képességek fejlesztése

Félévközi ellenőrzések: .
zárthelyi dolgozat a 14. héten
csoportos projektprezentációk a 13. héten

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Projektmunkák

Szak neve: Marketing (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Rab Árpád (2016). A kulturális és társadalmi háttér – kultúra és írástudás. In: A digitális kultúra hatása az emberi viselkedésre a gamifikáció példáján keresztül. Doktori (Ph.D.) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI: https://doi.org/10.14267/phd.2016029 (5. fejezet; 7-31.o.).
 • Ha, L., & McCann, K. (2008). An integrated model of advertising clutter in offline and online media, International Journal of Advertising, 27(4), 569–592.
 • Fagerstrøm, A., & Ghinea, G. (2010). Web 2.0’s Marketing Impact on Low-Involement Consumers. Journal of Interactive Advertising, 10(2), 67-72.
 • Zahay, D. (2010). .: E-Mail Marketing. In: Digital Marketing Management. New York: Business Expert Press. (Chapter 5, pp. 59-74.)
 • Dodson, I. (2016). Mobile Marketing. In: The Art of Digital Marketing: The Definitive Guide to Creating Strategic, Targeted and Measurable Online Campaigns. Hoboken, NJ: Wiley. (Chapter 8; pp. 249-286.)
 • IAB (2016). Ad blocking & user experience report. IAB, July 2016. URL: https://www.iab.com/news/seven-recommendations-reduce-impact-ad-blocking/
 • Baird C.H. & Parasnis, G. (2011). From social media to Social CRM. IBM Institute for Business Value. URL: http://www-935.ibm. com/services/us/gbs/thoughtleadership/ibv-social-crm-whitepaper.html
 • Piskorski, M.J. (2011). Social Strategies That Work. Harvard Business Review, 89(11) 116-122.
 • Divol, R., Edelman, D., Sarrazin, H. (2012). Demystifying social media. McKinsey Quarterly, April 2012. URL: http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/demystifying-social-media
 • IAB Hungary (2017). Programmatic Kisokos. IAB Hungary. URL: https://iabhu.files.wordpress.com/2017/02/programmatic-kisokos-v06.pdf
 • EMarketer (2017). Not All that— Programmatic Still Disappoints. eMarketer,
 • Jan 30, 2017. URL: https://www.emarketer.com/Article/Not-All-thatProgrammatic-Still-Disappoints/1015094

Ajánlott irodalom:

 • E-marketer (http://www.emarketer.com), hírlevél (https://www.emarketer.com/newsletter)
 • Novák Péter, Bányai Edit (szerk.) (2011). Online üzlet és marketing. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Stokes, R. (2013). eMarketing: The essential guide to digital marketing (5th ed.). Cape Town: Quirk eMarketing Ltd. URL: http://www.quirk.biz/emarketingtextbook/
 • Csordás, T., Markos-Kujbus É., Gáti, M. (2014). The Attributes Of Social Media as a Strategic Marketing Communications Tool. Journalism and Mass Communication, 4(1) 48-71. URL: http://www.davidpublishing.org/DownLoad/?id=15965
 • Móricz Péter (2011) Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. URL: http://phd.lib.uni-corvinus.hu/553/1/moricz_peter.pdf
 • Nemeslaki András, Duma László, Szántai Tamás, Kis Gergely (2004): E-business üzleti modellek. Budapest: ADECOM.
 • Thomas, L. (2010): Online Marketing (McGraw-Hill 36-Hour Courses). New York, NY: McGraw-Hill. - megadott fejezetek: Chapter 4 (Content Marketing - pp. 53-70); Ch 5 (Blogging - pp. 71-98); Ch. 6 (Social Media Marketing; pp. 99-118); Ch. 10 (E-Mail Marketing; pp. 173-192); Ch. 11 (Online Public Relations; pp. 193-210); Ch. 12 (Managing Multitasking Web Marketing; pp. 211-232).
 • Glazer, R. (1997): Strategy and Structure in Information-Intensive Markets: The Relationship Between Marketing and IT, Journal of Market Focused Management, 2, 65–81.
 • Glazer, R. (1999): Winning in Smart Markets, Journal of Interactive Marketing, 13(1), 2-4.
 • Dörnyei Krisztina Rita, Mitev Ariel Zoltán (2010): Netnográfia, avagy on-line karosszék-etnográfia a marketingkutatásban. Vezetéstudomány 4, pp. 55-68.
 • Király András László: (2010): „A blogoszféra Jeges-tengere” A blogoszféra mint új média es a blogokra alkalmazható üzleti modellek, Marketing és Menedzsment 2010(1), 38-46.
 • Herendi Csilla (2008): Weboldalfejlesztés: hagyományos és innovatív módszerek, Médiakutató, 2008. tél, http://www.mediakutato.hu/cikk/2008_04_tel/08_weboldalfejlesztes
 • Herendi Csilla (2009) Weboldalfejlesztés: innovatív és hagyományos módszerek II., Médiakutató, 2009. tavasz, http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_01_tavasz/04_weboldal_fejlesztes/01.html
 • Riedl, John; Konstan, Joseph; Majó Zoltán; Révész Balázs (2004): Szájtpropaganda, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest
 • Miles, Chris (2010): Interactive Marketing: Revolution or Rhetoric?. New York, NY: Routhledge.
 • Advertising Age Digital (http://adage.com)
 • Internet World Statistics (http://internetstatstoday.com)
 • Alexa the Web Information Company (http://www.alexa.com)
 • Google Analytics Official Website (http://www.google.com/analytics)
 • Inside Adwords Magyarország (http://adwords-hu.blogspot.com)
 • Rabbit Online Média Blog (http://www.rabbitblog.hu)
 • Adserver Blog (http://adserver.blog.hu)
 • Internet Advertising Bureau anyagai, honlapja (http://www.iab.net; http://iab.hu), IAB smartbrief hírlevél (https://www.smartbrief.com/iab/)
Ajánlott irodalmak:
Csordás, T., Markos-Kujbus É., Gáti, M. (2014). The Attributes Of Social Media as a Strategic Marketing Communications Tool. Journalism and Mass Communication, 4(1) 48-71.
Elérhető az egyetemi hálózaton
Stokes, R. (2013). eMarketing: The essential guide to digital marketing (5th ed.). Cape Town: Quirk eMarketing Ltd. URL: http://www.quirk.biz/emarketingtextbook/
Novák Péter, Bányai Edit (szerk.) (2011). Online üzlet és marketing. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Móricz Péter (2011) Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem
Elérhető az egyetemi hálózaton
Nemeslaki András, Duma László, Szántai Tamás, Kis Gergely (2004): E-business üzleti modellek. Budapest: ADECOM.
Herendi Csilla (2008): Weboldalfejlesztés: hagyományos és innovatív módszerek, Médiakutató, 2008. tél, http://www.mediakutato.hu/cikk/2008_04_tel/08_weboldalfejlesztes
Herendi Csilla (2009) Weboldalfejlesztés: innovatív és hagyományos módszerek II., Médiakutató, 2009. tavasz, http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_01_tavasz/04_weboldal_fejlesztes/01.html
Riedl, John; Konstan, Joseph; Majó Zoltán; Révész Balázs (2004): Szájtpropaganda, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest
Miles, Chris (2010): Interactive Marketing: Revolution or Rhetoric?. New York, NY: Routhledge.
Király András László: (2010): „A blogoszféra Jeges-tengere” A blogoszféra mint új média es a blogokra alkalmazható üzleti modellek, Marketing és Menedzsment 2010(1), 38-46.
E-marketer (http://www.emarketer.com), hírlevél (https://www.emarketer.com/newsletter)
Internet World Stats (http://www.internetworldstats.com)
www.adage.com
Google Analytics Official Website (http://www.google.com/analytics)
Inside Adwords Magyarország (http://adwords-hu.blogspot.com)
Rabbit Online Média Blog (http://www.rabbitblog.hu)
Adserver Blog (http://adserver.blog.hu)
IAB (Internet Advertising Bureau) anyagai
Thomas, L. (2010): Online Marketing (McGraw-Hill 36-Hour Courses). New York, NY: McGraw-Hill.
Novák Péter, Bányai Edit (szerk.): Online üzlet és marketing. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Kötelező irodalmak:
Rab Árpád (2016). A digitális kultúra hatása az emberi viselkedésre a gamifikáció példáján keresztül. Doktori (Ph.D.) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI: https://doi.org/10.14267/phd.2016029 (megadott fejezetek)
Ha, L., & McCann, K. (2008). An integrated model of advertising clutter in offline and online media, International Journal of Advertising, 27(4), 569–592.
Fagerstrøm, A., & Ghinea, G. (2010). Web 2.0’s Marketing Impact on Low-Involement Consumers. Journal of Interactive Advertising, 10(2), 67-72.
Zahay, D. (2010). Digital Marketing Management. New York: Business Expert Press. (megadott fejezetek)
Dodson, I. (2016). The Art of Digital Marketing: The Definitive Guide to Creating Strategic, Targeted and Measurable Online Campaigns. Hoboken, NJ: Wiley. (megadott fejezetek)
Van Dijck, J. - Nieborg, D. (2009): Wikinomics and its discontents: a critical analysis of Web 2.0 business manifestos, New Media & Society, Vol 11.(5), 855-874.
Elérhető az egyetemi hálózaton
IAB (2016). Ad blocking & user experience report. IAB, July 2016. URL: https://www.iab.com/news/seven-recommendations-reduce-impact-ad-blocking/
Baird C.H. & Parasnis, G. (2011). From social media to Social CRM. IBM Institute for Business Value. URL: http://www-935.ibm. com/services/us/gbs/thoughtleadership/ibv-social-crm-whitepaper.html
Piskorski, M.J. (2011): Social Strategies That Work. Harvard Business Review, 89(11) 116-122.
Divol, R., Edelman, D., Sarrazin, H. (2012). Demystifying social media. McKinsey Quarterly, April 2012. URL: http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/demystifying-social-media
IAB Hungary (2017). Programmatic Kisokos. IAB Hungary. URL: https://iabhu.files.wordpress.com/2017/02/programmatic-kisokos-v06.pdf
EMarketer (2017). Not All that— Programmatic Still Disappoints. eMarketer, Jan 30, 2017. URL: https://www.emarketer.com/Article/Not-All-thatProgrammatic-Still-Disappoints/1015094

 
A tantárgy oktatói:

Simay Attila Endre, Csordás Tamás Viktor

Utolsó módosítás: 2018-02-10 00:17:50

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
E1Elmélet2018/19/1Simay Attila Endre
GGyakorlat2018/19/1Csordás Tamás Viktor, Simay Attila Endre
E2Elmélet2018/19/1Csordás Tamás Viktor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.