Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Online és digitális marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NAV02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Online és digitális marketing
A tantárgy neve (angolul): Online marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csordás Tamás Viktor

A tantárgy szakmai tartalma: .
A digitális világ a legjobb szakembereket is komoly kihívás elé állítja: egyik napról a másikra felbukkanó új technológiák, bonyolult nyelvezet, zavaros folyamatok, fénysebességgel változó trendek. Átlátni és megérteni annyi, mint versenyelőnybe kerülni a termék- és munkaerőpiacon egyaránt.
A technológia térnyerése a marketing világát is radikálisan átalakította. Az online eszköztár egyre inkább a váza, nem pedig csupán kiegészítője a marketingkommunikációnak. A vállalkozások körében exponenciálisan nő az igény olyan, az online marketinghez értő szakemberek iránt, akik nem egyszerűen csak élnek a digitális eszközök nyújtotta lehetőségekkel, hanem akiknek teljes szemléletmódját áthatják a digitális trendek. Képesek levezényelni webes fejlesztési projekteket, átlátják és mérni tudják az online reklámkampányok hatékonyságát, párbeszédet tudnak kialakítani a fogyasztóval a közösségi médiában.
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a technológia-konvergencia és digitális megoldások nyújtotta marketingmegoldásokkal. A félév során áttekintjük az egyes online és digitális médiumok, reklám és hirdetési lehetőségek jellemzőit, tulajdonságait. A kurzus keretein belül fontos szerepet kap a KKV és egyéni vállalkozói szektor, vagy éppen a non-profit szektor számára is jól kiaknázható online és digitális szemlélet és megoldások megismerése. Összességében a digitális és online marketing területének átfogó megismerésére törekszünk, gyakorlati megközelítések integrálása mellett. A kurzus során a résztvevők azt sajátítják el, hogy melyek azok a legfontosabb kérdések és szempontok, amelyeket a vállalati döntéshozónak figyelembe kell vennie, hogy az adott vállalat stratégiai célkitűzéseit legjobban szolgáló, a marketing stratégiához és marketingkommunikációs tevékenységhez integráltan illeszkedő digitális és online marketing stratégiát kialakítsa.
Az oktatás során fontos szerepet kap – kiscsoportos foglakozások keretében –
- az irányított problémamegoldás gyakorlása,
- az egyéni és csoportos elemzőkészség fejlesztése, és
- a tervezési és közzétételi módszereinek elsajátítása, konkrét gyakorlati példákon keresztül.
Az oktatás részét képezik gyakorlati szakemberek előadásai, és a média– és reklámpiacon működő vállalatok, szakmai szervezetek anyagai és szakértői gyakorlati példái.

Évközi tanulmányi követelmények: Órai részvétel, egyéni és csoportos projektmunkák teljesítése

Vizsgakövetelmény: Kiadott szakcikkek, könyvrészletek és az előadások anyagai.

Az értékelés módszere: .
Egyéni feladat: 5%
Csoportos közösségimédia-menedzsment projekt: 55%
Félévvégi zárthelyi dolgozat: 40%

Tananyag leírása: .
A digitális marketingkommunikáció múltja, jelene és jövője. A digitális és online világ trendjei nemzetközi és hazai piacon: használati szokások, penetráció, reklámköltési és reklámozói trendek
Digitális marketing mint stratégiai eszköz. Digitál-digitál, ATL-digitál integráció, digitális megoldások klasszikus csatornákon
Információs társadalom és online marketing
Márkák a digitális térben, online márkaépítés: az integrált digitális kommunikáció a márkaépítés szolgálatában / Online márkaépítés elméleti és kutatási kérdései
„Klasszikus” online hirdetési formák displaytől az e-DM-ig e-DM és spam világ
Közösségi média
Keresőmarketing
Mobilmarketing, okostelefonok, mobil innovációk – mobil branded content és alkalmazások
A digitális és online marketinginformációs rendszer: szindikált kutatási adatbázisok, információ–források, kutatás módszertani kérdések az online közönség vizsgálata esetén / Hatékonyságmérés az online marketingben
Performance marketing: performance szemlélet és automatizált vásárlási rendszerek
Honlapépítés és ergonómia, honlap kialakítás stratégiai kérdései, webergonómia, UX design, usability / Webshop-ok és az online vásárlás, elektronikus piacterek
Online marketing ügyfél szemmel
Piaci modellek online tartalomszolgáltatók esetében

Órarendi beosztás: A MOODLE e-learning rendszerben találhatóak alapján.

Kompetencia leírása: .
A kurzus során a hallgatók képessé válnak a digitális és online marketing tér több szempontú elemzésére, az online környezetben történő értékesítési, disztribúciós, árazási kérdések, üzleti modellek kialakítására, a kapcsolódó marketingkommunikációs, média és kreatív megoldások értékelésére.

A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
- Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése
- A társadalmi, gazdasági környezet (incl. nemzetközi) ismerete elemzésének képessége
- Módszertani ismeretek, elemzési készségek fejlesztése
- Irányítási, elemzési és tervezési képességek fejlesztése

Félévközi ellenőrzések: .
zárthelyi dolgozat a 12. héten

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Marketing (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Stokes, R. (2018). eMarketing: The essential guide to digital marketing (6th ed.). Cape Town: Quirk eMarketing Ltd. URL: https://www.redandyellow.co.za/textbook/
  • Online marketing szöveggyűjtemény – kiadása a harmadik oktatási hét végéig, elektronikus formában (ld. Moodle)

Ajánlott irodalom:

  • Dodson, I. (2016). The art of digital marketing. Wiley.
  • Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F. (2015) Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice, 6th Edition. Pearson Education Limited.
  • E-marketer (http://www.emarketer.com), hírlevél (https://www.emarketer.com/newsletter)
  • Internet Advertising Bureau anyagai, honlapja (http://www.iab.net; http://iab.hu), IAB smartbrief hírlevél (https://www.smartbrief.com/iab/)
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Csordás Tamás Viktor, Simay Attila Endre

Utolsó módosítás: 2019-02-15 21:11:20

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G-PGyakorlat2018/19/2Dr. Csordás Tamás Viktor, Simay Attila Endre
E1Elmélet2018/19/2Dr. Csordás Tamás Viktor
E2Elmélet2018/19/2Simay Attila Endre


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.