Január - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Online és digitális marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NAV02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Online és digitális marketing
A tantárgy neve (angolul): Online marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: szabadon választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Csordás Tamás Viktor

A tantárgy szakmai tartalma: .
A digitális világ a legjobb szakembereket is komoly kihívás elé állítja: egyik napról a másikra felbukkanó új technológiák, bonyolult nyelvezet, zavaros folyamatok, fénysebességgel változó trendek. Átlátni és megérteni annyi, mint versenyelőnybe kerülni a termék- és munkaerőpiacon egyaránt.
A technológia térnyerése a marketing világát is radikálisan átalakította. Az online eszköztár egyre inkább a váza, nem pedig csupán kiegészítője a marketingkommunikációnak. A vállalkozások körében exponenciálisan nő az igény olyan, az online marketinghez értő szakemberek iránt, akik nem egyszerűen csak élnek a digitális eszközök nyújtotta lehetőségekkel, hanem akiknek teljes szemléletmódját áthatják a digitális trendek. Képesek levezényelni webes fejlesztési projekteket, átlátják és mérni tudják az online reklámkampányok hatékonyságát, párbeszédet tudnak kialakítani a fogyasztóval a közösségi médiában.
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a technológia-konvergencia és digitális megoldások nyújtotta marketingmegoldásokkal. A félév során áttekintjük az egyes online és digitális médiumok, reklám és hirdetési lehetőségek jellemzőit, tulajdonságait. A kurzus keretein belül fontos szerepet kap a KKV és egyéni vállalkozói szektor, vagy éppen a non-profit szektor számára is jól kiaknázható online és digitális szemlélet és megoldások megismerése. Összességében a digitális és online marketing területének átfogó megismerésére törekszünk, gyakorlati megközelítések integrálása mellett. A kurzus során a résztvevők azt sajátítják el, hogy melyek azok a legfontosabb kérdések és szempontok, amelyeket a vállalati döntéshozónak figyelembe kell vennie, hogy az adott vállalat stratégiai célkitűzéseit legjobban szolgáló, a marketing stratégiához és marketingkommunikációs tevékenységhez integráltan illeszkedő digitális és online marketing stratégiát kialakítsa.
Az oktatás során fontos szerepet kap – kiscsoportos foglakozások keretében –
- az irányított problémamegoldás gyakorlása,
- az egyéni és csoportos elemzőkészség fejlesztése, és
- a tervezési és közzétételi módszereinek elsajátítása, konkrét gyakorlati példákon keresztül.
Az oktatás részét képezik gyakorlati szakemberek előadásai, és a média– és reklámpiacon működő vállalatok, szakmai szervezetek anyagai és szakértői gyakorlati példái.

Évközi tanulmányi követelmények: Órai részvétel, csoportos órai és projektmunkák teljesítése

Vizsgakövetelmény: Kiadott szakcikkek, könyvrészletek és az előadások anyagai.

Az értékelés módszere: .
Gyakorlati félévközi feladatok
Félévközi és félévvégi zárthelyi dolgozat

Tananyag leírása: .
A digitális marketing-kommunikáció múltja, jelene és jövője. A digitális és online világ trendjei nemzetközi és hazai piacon: használati szokások, penetráció, reklámköltési és reklámozói trendek
Információs társadalom és online marketing
A digitális és online marketinginformációs rendszer: szindikált kutatási adatbázisok, információ–források, kutatás módszertani kérdések az online közönség vizsgálata esetén / Hatékonyságmérés az online marketingben
Honlapépítés és ergonómia, honlap kialakítás stratégiai kérdései, webergonómia, UX design, usability / Webshop-ok és az online vásárlás, elektronikus piacterek
„Klasszikus” online hirdetési formák displaytől az e-DM-ig e-DM és spam világ
Közösségi média
Keresőmarketing
E-business helyzete és lehetőségei hazánkban, e-business modellek
Márkák a digitális térben, online márkaépítés: az integrált digitális kommunikáció a márkaépítés szolgálatában / Online márkaépítés elméleti és kutatási kérdései
Performance marketing: performance szemlélet és automatizált vásárlási rendszerek
Mobilmarketing, okostelefonok, mobil innovációk – mobil branded content és alkalmazások
Digitális marketing, mint stratégiai eszköz. Digitál-digitál, ATL-digitál integráció, digitális megoldások klasszikus csatornákon
Online marketing ügyfél szemmel
Piaci modellek online tartalomszolgáltatók esetében

Órarendi beosztás: 2014/15/1. (őszi félév): kedd, 17:20-20:40

Kompetencia leírása: .
A kurzus során a hallgatók képessé válnak a digitális és online marketing tér több szempontú elemzésére, az online környezetben történő értékesítési, disztribúciós, árazási kérdések, üzleti modellek kialakítására, a kapcsolódó marketingkommunikációs, média és kreatív megoldások értékelésére.

A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
- Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése
- A társadalmi, gazdasági környezet (incl. nemzetközi) ismerete elemzésének képessége
- Módszertani ismeretek, elemzési készségek fejlesztése
- Irányítási, elemzési és tervezési képességek fejlesztése

Félévközi ellenőrzések: .
zárthelyi dolgozat a 7. és 14. héten, a 2. idősávban
csoportos projekt-prezentációk a 13. héten

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Projektmunkák

Szak neve: Marketing (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Baird C.H. & Parasnis, G. (2011): From social media to Social CRM. IBM Institute for Business Value. URL: http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/ibv-social-crm-whitepaper.html
 • Fagerstrøm, A., Ghinea, G. (2010): Web 2.0’s Marketing Impact on Low-Involement Consumers. Journal of Interactive Advertising, 10(2), 67-72.
 • Green, J., Jenkins, H. (2011): Spreadable Media - How Audiences Create Value and Meaning in a Networked Economy. In: Nightingale, V. (ed.): The Handbook of Media Audiences. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 109-146.
 • Ha, L. – McCann, K. (2008): An integrated model of advertising clutter in offline and online media, International Journal of Advertising, 27(4), 569–592
 • Imre Zsombor (2011): Elektronikus fizetések. In: Novák Péter, Bányai Edit (szerk.): Online üzlet és marketing. Akadémiai Kiadó, Budapest. II/3. fejezet, 113-133.o.
 • Krishnamurthy, S. – Kucuk, U. (2009): Anti-branding on the internet. Journal of Business Research, 62, 1119-1126.
 • Laudon, K.C. & Traver, C.G. (2011): E-kereskedelmi üzleti modellek és koncepciók. In: Novák Péter, Bányai Edit (szerk.): Online üzlet és marketing. Akadémiai Kiadó, Budapest. II.1. fejezet, 71-92.o.
 • Piskorski, M.J. (2011): Social Strategies That Work. Harvard Business Review, 89(11) 116-122.
 • Porter, M.E. (2001): Strategy and Internet, Harvard Business Review, 2001(03), 1-20.
 • Rab Árpád (2011): Bevezetés az információs társadalomba. In: Novák Péter, Bányai Edit (szerk.): Online üzlet és marketing. Akadémiai Kiadó, Budapest. I.2. fejezet, 16-34.o.
 • Siemiatkowski, S. (2014). Make Click-to-Buy a Quicker Process. Wired [UK], Oct. 2014.
 • The Economist (2014). Special Report: Advertising and Technology. The Economist, Sep 13, 2014.
 • Thomas, L. (2010): Online Marketing (McGraw-Hill 36-Hour Courses). McGraw-Hill, New York. Chapter 10 (E-Mail Marketing); 173-192.
 • Thomas, L. (2010): Online Marketing (McGraw-Hill 36-Hour Courses). McGraw-Hill, New York. Chapter 4 (Content Marketing); 53-70.
 • Thomas, L. (2010): Online Marketing (McGraw-Hill 36-Hour Courses). McGraw-Hill, New York. Chapter. 12 (Managing Multitasking Web Marketing); 211-232.
 • Van Dijck, J. - Nieborg, D. (2009): Wikinomics and its discontents: a critical analysis of Web 2.0 business manifestos, New Media & Society, Vol 11.(5), 855-874.

Ajánlott irodalom:

 • E-marketer (http://www.emarketer.com), hírlevél (https://www.emarketer.com/newsletter)
 • Novák Péter, Bányai Edit (szerk.) (2011). Online üzlet és marketing. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Stokes, R. (2013). eMarketing: The essential guide to digital marketing (5th ed.). Cape Town: Quirk eMarketing Ltd. URL: http://www.quirk.biz/emarketingtextbook/
 • Csordás, T., Markos-Kujbus É., Gáti, M. (2014). The Attributes Of Social Media as a Strategic Marketing Communications Tool. Journalism and Mass Communication, 4(1) 48-71. URL: http://www.davidpublishing.org/DownLoad/?id=15965
 • Móricz Péter (2011) Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. URL: http://phd.lib.uni-corvinus.hu/553/1/moricz_peter.pdf
 • Nemeslaki András, Duma László, Szántai Tamás, Kis Gergely (2004): E-business üzleti modellek. Budapest: ADECOM.
 • Thomas, L. (2010): Online Marketing (McGraw-Hill 36-Hour Courses). New York, NY: McGraw-Hill. - megadott fejezetek: Chapter 4 (Content Marketing - pp. 53-70); Ch 5 (Blogging - pp. 71-98); Ch. 6 (Social Media Marketing; pp. 99-118); Ch. 10 (E-Mail Marketing; pp. 173-192); Ch. 11 (Online Public Relations; pp. 193-210); Ch. 12 (Managing Multitasking Web Marketing; pp. 211-232).
 • Glazer, R. (1997): Strategy and Structure in Information-Intensive Markets: The Relationship Between Marketing and IT, Journal of Market Focused Management, 2, 65–81.
 • Glazer, R. (1999): Winning in Smart Markets, Journal of Interactive Marketing, 13(1), 2-4.
 • Dörnyei Krisztina Rita, Mitev Ariel Zoltán (2010): Netnográfia, avagy on-line karosszék-etnográfia a marketingkutatásban. Vezetéstudomány 4, pp. 55-68.
 • Király András László: (2010): „A blogoszféra Jeges-tengere” A blogoszféra mint új média es a blogokra alkalmazható üzleti modellek, Marketing és Menedzsment 2010(1), 38-46.
 • Herendi Csilla (2008): Weboldalfejlesztés: hagyományos és innovatív módszerek, Médiakutató, 2008. tél, http://www.mediakutato.hu/cikk/2008_04_tel/08_weboldalfejlesztes
 • Herendi Csilla (2009) Weboldalfejlesztés: innovatív és hagyományos módszerek II., Médiakutató, 2009. tavasz, http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_01_tavasz/04_weboldal_fejlesztes/01.html
 • Riedl, John; Konstan, Joseph; Majó Zoltán; Révész Balázs (2004): Szájtpropaganda, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest
 • Miles, Chris (2010): Interactive Marketing: Revolution or Rhetoric?. New York, NY: Routhledge.
 • Advertising Age Digital (http://adage.com)
 • Internet World Statistics (http://internetstatstoday.com)
 • Alexa the Web Information Company (http://www.alexa.com)
 • Google Analytics Official Website (http://www.google.com/analytics)
 • Inside Adwords Magyarország (http://adwords-hu.blogspot.com)
 • Rabbit Online Média Blog (http://www.rabbitblog.hu)
 • Adserver Blog (http://adserver.blog.hu)
 • Internet Advertising Bureau anyagai, honlapja (http://www.iab.net; http://iab.hu), IAB smartbrief hírlevél (https://www.smartbrief.com/iab/)
Ajánlott irodalmak:
Csordás, T., Markos-Kujbus É., Gáti, M. (2014). The Attributes Of Social Media as a Strategic Marketing Communications Tool. Journalism and Mass Communication, 4(1) 48-71.
Elérhető az egyetemi hálózaton
Stokes, R. (2013). eMarketing: The essential guide to digital marketing (5th ed.). Cape Town: Quirk eMarketing Ltd. URL: http://www.quirk.biz/emarketingtextbook/
E-marketer (http://www.emarketer.com), hírlevél (https://www.emarketer.com/newsletter)
Móricz Péter (2011) Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem
Elérhető az egyetemi hálózaton
Nemeslaki András, Duma László, Szántai Tamás, Kis Gergely (2004): E-business üzleti modellek. Budapest: ADECOM.
Herendi Csilla (2008): Weboldalfejlesztés: hagyományos és innovatív módszerek, Médiakutató, 2008. tél, http://www.mediakutato.hu/cikk/2008_04_tel/08_weboldalfejlesztes
Herendi Csilla (2009) Weboldalfejlesztés: innovatív és hagyományos módszerek II., Médiakutató, 2009. tavasz, http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_01_tavasz/04_weboldal_fejlesztes/01.html
Riedl, John; Konstan, Joseph; Majó Zoltán; Révész Balázs (2004): Szájtpropaganda, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest
Miles, Chris (2010): Interactive Marketing: Revolution or Rhetoric?. New York, NY: Routhledge.
Dörnyei Krisztina Rita, Mitev Ariel Zoltán (2010): Netnográfia, avagy on-line karosszék-etnográfia a marketingkutatásban. Vezetéstudomány 41(4) 55-68.
Glazer, R. (1999): Winning in Smart Markets, Journal of Interactive Marketing, 13(1), 2-4.
Király András László: (2010): „A blogoszféra Jeges-tengere” A blogoszféra mint új média es a blogokra alkalmazható üzleti modellek, Marketing és Menedzsment 2010(1), 38-46.
Advertising Age Digital
Internet World Stats (http://www.internetworldstats.com)
Alexa the Web Information Company (http://www.alexa.com)
Google Analytics Official Website (http://www.google.com/analytics)
Inside Adwords Magyarország (http://adwords-hu.blogspot.com)
Rabbit Online Média Blog (http://www.rabbitblog.hu)
Adserver Blog (http://adserver.blog.hu)
Internet Advertising Bureau anyagai
Novák Péter, Bányai Edit (szerk.) (2011). Online üzlet és marketing. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Thomas, L. (2010): Online Marketing (McGraw-Hill 36-Hour Courses). New York, NY: McGraw-Hill.
Kötelező irodalmak:
Krishnamurthy, S., & Kucuk, U. (2009): Anti-branding on the internet. Journal of Business Research, 62, 1119-1126.
Elérhető az egyetemi hálózaton
Ha, L., & McCann, K. (2008): An integrated model of advertising clutter in offline and online media, International Journal of Advertising, 27(4), 569–592
Elérhető az egyetemi hálózaton
Porter, M.E. (2001): Strategy and Internet, Harvard Business Review, 2001(03), 1-20.
Piskorski, M.J. (2011): Social Strategies That Work. Harvard Business Review, 89(11) 116-122.
Elérhető az egyetemi hálózaton
Baird C.H. & Parasnis, G. (2011): From social media to Social CRM. IBM Institute for Business Value
Fagerstrøm, A., Ghinea, G. (2010): Web 2.0’s Marketing Impact on Low-Involement Consumers. Journal of Interactive Advertising, 10(2), 67-72.
Elérhető az egyetemi hálózaton
Van Dijck, J. - Nieborg, D. (2009): Wikinomics and its discontents: a critical analysis of Web 2.0 business manifestos, New Media & Society, Vol 11.(5), 855-874.
Elérhető az egyetemi hálózaton
Green, J., Jenkins, H. (2011): Spreadable Media - How Audiences Create Value and Meaning in a Networked Economy. In: Nightingale, V. (ed.): The Handbook of Media Audiences. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 109-146.
Imre Zsombor (2011): Elektronikus fizetések. In: Novák Péter, Bányai Edit (szerk.): Online üzlet és marketing. Akadémiai Kiadó, Budapest. II/3. fejezet, 113-133.o.
Laudon, K.C. & Traver, C.G. (2011): E-kereskedelmi üzleti modellek és koncepciók. In: Novák Péter, Bányai Edit (szerk.): Online üzlet és marketing. Akadémiai Kiadó, Budapest. II.1. fejezet, 71-92.o.
Rab Árpád (2011): Bevezetés az információs társadalomba. In: Novák Péter, Bányai Edit (szerk.): Online üzlet és marketing. Akadémiai Kiadó, Budapest
Thomas, L. (2010): Online Marketing (McGraw-Hill 36-Hour Courses). McGraw-Hill, New York. Chapter 10 (E-Mail Marketing)

 
A tantárgy oktatói:

Simay Attila Endre, Csordás Tamás Viktor

Utolsó módosítás: 2014-10-14 00:26:01

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2017/18/2Simay Attila Endre, Csordás Tamás Viktor
G1Gyakorlat2017/18/2Csordás Tamás Viktor
G2Gyakorlat2017/18/2Simay Attila Endre


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.