Szeptember - 2017
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Online és digitális marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NAV02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Online és digitális marketing
A tantárgy neve (angolul): Online marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: szabadon választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Csordás Tamás Viktor

A tantárgy szakmai tartalma: .
A digitális világ a legjobb szakembereket is komoly kihívás elé állítja: egyik napról a másikra felbukkanó új technológiák, bonyolult nyelvezet, zavaros folyamatok, fénysebességgel változó trendek. Átlátni és megérteni annyi, mint versenyelőnybe kerülni a termék- és munkaerőpiacon egyaránt.
A technológia térnyerése a marketing világát is radikálisan átalakította. Az online eszköztár egyre inkább a váza, nem pedig csupán kiegészítője a marketingkommunikációnak. A vállalkozások körében exponenciálisan nő az igény olyan, az online marketinghez értő szakemberek iránt, akik nem egyszerűen csak élnek a digitális eszközök nyújtotta lehetőségekkel, hanem akiknek teljes szemléletmódját áthatják a digitális trendek. Képesek levezényelni webes fejlesztési projekteket, átlátják és mérni tudják az online reklámkampányok hatékonyságát, párbeszédet tudnak kialakítani a fogyasztóval a közösségi médiában.
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a technológia-konvergencia és digitális megoldások nyújtotta marketingmegoldásokkal. A félév során áttekintjük az egyes online és digitális médiumok, reklám és hirdetési lehetőségek jellemzőit, tulajdonságait. A kurzus keretein belül fontos szerepet kap a KKV és egyéni vállalkozói szektor, vagy éppen a non-profit szektor számára is jól kiaknázható online és digitális szemlélet és megoldások megismerése. Összességében a digitális és online marketing területének átfogó megismerésére törekszünk, gyakorlati megközelítések integrálása mellett. A kurzus során a résztvevők azt sajátítják el, hogy melyek azok a legfontosabb kérdések és szempontok, amelyeket a vállalati döntéshozónak figyelembe kell vennie, hogy az adott vállalat stratégiai célkitűzéseit legjobban szolgáló, a marketing stratégiához és marketingkommunikációs tevékenységhez integráltan illeszkedő digitális és online marketing stratégiát kialakítsa.
Az oktatás során fontos szerepet kap – kiscsoportos foglakozások keretében –
- az irányított problémamegoldás gyakorlása,
- az egyéni és csoportos elemzőkészség fejlesztése, és
- a tervezési és közzétételi módszereinek elsajátítása, konkrét gyakorlati példákon keresztül.
Az oktatás részét képezik gyakorlati szakemberek előadásai, és a média– és reklámpiacon működő vállalatok, szakmai szervezetek anyagai és szakértői gyakorlati példái.

Évközi tanulmányi követelmények: Órai részvétel, csoportos órai és projektmunkák teljesítése

Vizsgakövetelmény: Kiadott szakcikkek, könyvrészletek és az előadások anyagai.

Az értékelés módszere: .
Gyakorlati félévközi feladatok
Félévközi és félévvégi zárthelyi dolgozat

Tananyag leírása: .
A digitális marketing-kommunikáció múltja, jelene és jövője. A digitális és online világ trendjei nemzetközi és hazai piacon: használati szokások, penetráció, reklámköltési és reklámozói trendek
Információs társadalom és online marketing
A digitális és online marketinginformációs rendszer: szindikált kutatási adatbázisok, információ–források, kutatás módszertani kérdések az online közönség vizsgálata esetén / Hatékonyságmérés az online marketingben
Honlapépítés és ergonómia, honlap kialakítás stratégiai kérdései, webergonómia, UX design, usability / Webshop-ok és az online vásárlás, elektronikus piacterek
„Klasszikus” online hirdetési formák displaytől az e-DM-ig e-DM és spam világ
Közösségi média
Keresőmarketing
E-business helyzete és lehetőségei hazánkban, e-business modellek
Márkák a digitális térben, online márkaépítés: az integrált digitális kommunikáció a márkaépítés szolgálatában / Online márkaépítés elméleti és kutatási kérdései
Performance marketing: performance szemlélet és automatizált vásárlási rendszerek
Mobilmarketing, okostelefonok, mobil innovációk – mobil branded content és alkalmazások
Digitális marketing, mint stratégiai eszköz. Digitál-digitál, ATL-digitál integráció, digitális megoldások klasszikus csatornákon
Online marketing ügyfél szemmel
Piaci modellek online tartalomszolgáltatók esetében

Órarendi beosztás: 2014/15/1. (őszi félév): kedd, 17:20-20:40

Kompetencia leírása: .
A kurzus során a hallgatók képessé válnak a digitális és online marketing tér több szempontú elemzésére, az online környezetben történő értékesítési, disztribúciós, árazási kérdések, üzleti modellek kialakítására, a kapcsolódó marketingkommunikációs, média és kreatív megoldások értékelésére.

A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
- Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése
- A társadalmi, gazdasági környezet (incl. nemzetközi) ismerete elemzésének képessége
- Módszertani ismeretek, elemzési készségek fejlesztése
- Irányítási, elemzési és tervezési képességek fejlesztése

Félévközi ellenőrzések: .
zárthelyi dolgozat a 7. és 14. héten, a 2. idősávban
csoportos projekt-prezentációk a 13. héten

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Projektmunkák

Szak neve: Marketing (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Baird C.H. & Parasnis, G. (2011): From social media to Social CRM. IBM Institute for Business Value. URL: http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/ibv-social-crm-whitepaper.html
 • Fagerstrøm, A., Ghinea, G. (2010): Web 2.0’s Marketing Impact on Low-Involement Consumers. Journal of Interactive Advertising, 10(2), 67-72.
 • Green, J., Jenkins, H. (2011): Spreadable Media - How Audiences Create Value and Meaning in a Networked Economy. In: Nightingale, V. (ed.): The Handbook of Media Audiences. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 109-146.
 • Ha, L. – McCann, K. (2008): An integrated model of advertising clutter in offline and online media, International Journal of Advertising, 27(4), 569–592
 • Imre Zsombor (2011): Elektronikus fizetések. In: Novák Péter, Bányai Edit (szerk.): Online üzlet és marketing. Akadémiai Kiadó, Budapest. II/3. fejezet, 113-133.o.
 • Krishnamurthy, S. – Kucuk, U. (2009): Anti-branding on the internet. Journal of Business Research, 62, 1119-1126.
 • Laudon, K.C. & Traver, C.G. (2011): E-kereskedelmi üzleti modellek és koncepciók. In: Novák Péter, Bányai Edit (szerk.): Online üzlet és marketing. Akadémiai Kiadó, Budapest. II.1. fejezet, 71-92.o.
 • Piskorski, M.J. (2011): Social Strategies That Work. Harvard Business Review, 89(11) 116-122.
 • Porter, M.E. (2001): Strategy and Internet, Harvard Business Review, 2001(03), 1-20.
 • Rab Árpád (2011): Bevezetés az információs társadalomba. In: Novák Péter, Bányai Edit (szerk.): Online üzlet és marketing. Akadémiai Kiadó, Budapest. I.2. fejezet, 16-34.o.
 • Siemiatkowski, S. (2014). Make Click-to-Buy a Quicker Process. Wired [UK], Oct. 2014.
 • The Economist (2014). Special Report: Advertising and Technology. The Economist, Sep 13, 2014.
 • Thomas, L. (2010): Online Marketing (McGraw-Hill 36-Hour Courses). McGraw-Hill, New York. Chapter 10 (E-Mail Marketing); 173-192.
 • Thomas, L. (2010): Online Marketing (McGraw-Hill 36-Hour Courses). McGraw-Hill, New York. Chapter 4 (Content Marketing); 53-70.
 • Thomas, L. (2010): Online Marketing (McGraw-Hill 36-Hour Courses). McGraw-Hill, New York. Chapter. 12 (Managing Multitasking Web Marketing); 211-232.
 • Van Dijck, J. - Nieborg, D. (2009): Wikinomics and its discontents: a critical analysis of Web 2.0 business manifestos, New Media & Society, Vol 11.(5), 855-874.

Ajánlott irodalom:

 • E-marketer (http://www.emarketer.com), hírlevél (https://www.emarketer.com/newsletter)
 • Novák Péter, Bányai Edit (szerk.) (2011). Online üzlet és marketing. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Stokes, R. (2013). eMarketing: The essential guide to digital marketing (5th ed.). Cape Town: Quirk eMarketing Ltd. URL: http://www.quirk.biz/emarketingtextbook/
 • Csordás, T., Markos-Kujbus É., Gáti, M. (2014). The Attributes Of Social Media as a Strategic Marketing Communications Tool. Journalism and Mass Communication, 4(1) 48-71. URL: http://www.davidpublishing.org/DownLoad/?id=15965
 • Móricz Péter (2011) Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. URL: http://phd.lib.uni-corvinus.hu/553/1/moricz_peter.pdf
 • Nemeslaki András, Duma László, Szántai Tamás, Kis Gergely (2004): E-business üzleti modellek. Budapest: ADECOM.
 • Thomas, L. (2010): Online Marketing (McGraw-Hill 36-Hour Courses). New York, NY: McGraw-Hill. - megadott fejezetek: Chapter 4 (Content Marketing - pp. 53-70); Ch 5 (Blogging - pp. 71-98); Ch. 6 (Social Media Marketing; pp. 99-118); Ch. 10 (E-Mail Marketing; pp. 173-192); Ch. 11 (Online Public Relations; pp. 193-210); Ch. 12 (Managing Multitasking Web Marketing; pp. 211-232).
 • Glazer, R. (1997): Strategy and Structure in Information-Intensive Markets: The Relationship Between Marketing and IT, Journal of Market Focused Management, 2, 65–81.
 • Glazer, R. (1999): Winning in Smart Markets, Journal of Interactive Marketing, 13(1), 2-4.
 • Dörnyei Krisztina Rita, Mitev Ariel Zoltán (2010): Netnográfia, avagy on-line karosszék-etnográfia a marketingkutatásban. Vezetéstudomány 4, pp. 55-68.
 • Király András László: (2010): „A blogoszféra Jeges-tengere” A blogoszféra mint új média es a blogokra alkalmazható üzleti modellek, Marketing és Menedzsment 2010(1), 38-46.
 • Herendi Csilla (2008): Weboldalfejlesztés: hagyományos és innovatív módszerek, Médiakutató, 2008. tél, http://www.mediakutato.hu/cikk/2008_04_tel/08_weboldalfejlesztes
 • Herendi Csilla (2009) Weboldalfejlesztés: innovatív és hagyományos módszerek II., Médiakutató, 2009. tavasz, http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_01_tavasz/04_weboldal_fejlesztes/01.html
 • Riedl, John; Konstan, Joseph; Majó Zoltán; Révész Balázs (2004): Szájtpropaganda, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest
 • Miles, Chris (2010): Interactive Marketing: Revolution or Rhetoric?. New York, NY: Routhledge.
 • Advertising Age Digital (http://adage.com)
 • Internet World Statistics (http://internetstatstoday.com)
 • Alexa the Web Information Company (http://www.alexa.com)
 • Google Analytics Official Website (http://www.google.com/analytics)
 • Inside Adwords Magyarország (http://adwords-hu.blogspot.com)
 • Rabbit Online Média Blog (http://www.rabbitblog.hu)
 • Adserver Blog (http://adserver.blog.hu)
 • Internet Advertising Bureau anyagai, honlapja (http://www.iab.net; http://iab.hu), IAB smartbrief hírlevél (https://www.smartbrief.com/iab/)
Ajánlott irodalmak:
Csordás, T., Markos-Kujbus É., Gáti, M. (2014). The Attributes Of Social Media as a Strategic Marketing Communications Tool. Journalism and Mass Communication, 4(1) 48-71. URL: http://www.davidpublishing.org/DownLoad/?id=15965
Stokes, R. (2013). eMarketing: The essential guide to digital marketing (5th ed.). Cape Town: Quirk eMarketing Ltd. URL: http://www.quirk.biz/emarketingtextbook/
E-marketer (http://www.emarketer.com), hírlevél (https://www.emarketer.com/newsletter)
Móricz Péter (2011) Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. URL: http://phd.lib.uni-corvinus.hu/553/1/moricz_peter.pdf
Nemeslaki András, Duma László, Szántai Tamás, Kis Gergely (2004): E-business üzleti modellek. Budapest: ADECOM.
Herendi Csilla (2008): Weboldalfejlesztés: hagyományos és innovatív módszerek, Médiakutató, 2008. tél, http://www.mediakutato.hu/cikk/2008_04_tel/08_weboldalfejlesztes
Herendi Csilla (2009) Weboldalfejlesztés: innovatív és hagyományos módszerek II., Médiakutató, 2009. tavasz, http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_01_tavasz/04_weboldal_fejlesztes/01.html
Riedl, John; Konstan, Joseph; Majó Zoltán; Révész Balázs (2004): Szájtpropaganda, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest
Miles, Chris (2010): Interactive Marketing: Revolution or Rhetoric?. New York, NY: Routhledge.
Dörnyei Krisztina Rita, Mitev Ariel Zoltán (2010): Netnográfia, avagy on-line karosszék-etnográfia a marketingkutatásban. Vezetéstudomány 41(4) 55-68.
Glazer, R. (1999): Winning in Smart Markets, Journal of Interactive Marketing, 13(1), 2-4.
Király András László: (2010): „A blogoszféra Jeges-tengere” A blogoszféra mint új média es a blogokra alkalmazható üzleti modellek, Marketing és Menedzsment 2010(1), 38-46.
Glazer, R. (1997): Strategy and Structure in Information-Intensive Markets: The Relationship Between Marketing and IT, Journal of Market Focused Management, 2, 65–81.
Advertising Age Digital (http://adage.com)
Internet Stats Today (http://internetstatstoday.com)
Internet World Stats (http://www.internetworldstats.com)
Alexa the Web Information Company (http://www.alexa.com)
Google Analytics Official Website (http://www.google.com/analytics)
Inside Adwords Magyarország (http://adwords-hu.blogspot.com)
Rabbit Online Média Blog (http://www.rabbitblog.hu)
Adserver Blog (http://adserver.blog.hu)
IAB [Internet Advertising Bureau] anyagai, honlapja (http://www.iab.net; http://iab.hu)
IAB smartbrief hírlevél (https://www.smartbrief.com/iab/)
Kötelező irodalmak:
Novák Péter, Bányai Edit (szerk.) (2011). Online üzlet és marketing. Budapest: Akadémiai Kiadó
(megadott fejezetek)
Nightingale, V. (ed.) (2011): The Handbook of Media Audiences. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 109-146.
(megadott fejezetek)
Krishnamurthy, S., & Kucuk, U. (2009): Anti-branding on the internet. Journal of Business Research, 62, 1119-1126.
Ha, L., & McCann, K. (2008): An integrated model of advertising clutter in offline and online media, International Journal of Advertising, 27(4), 569–592
Porter, M.E. (2001): Strategy and Internet, Harvard Business Review, 2001(03), 1-20.
Piskorski, M.J. (2011): Social Strategies That Work. Harvard Business Review, 89(11) 116-122.
Baird C.H. & Parasnis, G. (2011): From social media to Social CRM. IBM Institute for Business Value. URL: http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/ibv-social-crm-whitepaper.html
Fagerstrøm, A., Ghinea, G. (2010): Web 2.0’s Marketing Impact on Low-Involement Consumers. Journal of Interactive Advertising, 10(2), 67-72.
Thomas, L. (2010): Online Marketing (McGraw-Hill 36-Hour Courses). McGraw-Hill, New York.
(megadott fejezetek)
Van Dijck, J. - Nieborg, D. (2009): Wikinomics and its discontents: a critical analysis of Web 2.0 business manifestos, New Media & Society, Vol 11.(5), 855-874.
The Economist (2014). Special Report: Advertising and Technology. The Economist, Sep 13, 2014.
Siemiatkowski, S. (2014). Make Click-to-Buy a Quicker Process. Wired [UK], Oct. 2014.

 
A tantárgy oktatói:

Simay Attila Endre, Csordás Tamás Viktor

Utolsó módosítás: 2014-10-14 00:26:01

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G2Gyakorlat2017/18/1Simay Attila Endre
EElmélet2017/18/1Simay Attila Endre, Csordás Tamás Viktor
G1Gyakorlat2017/18/1Csordás Tamás Viktor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.