Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Kommunikációs stílusgyakorlatok

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NAV04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kommunikációs stílusgyakorlatok
A tantárgy neve (angolul): Communication Style Practices
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: szabadon választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Horváth Dóra

A tantárgy szakmai tartalma: .
A tantárgy keretében a hallgatók gyakorlati feladatmegoldások keretében megtapasztalhatják az egyéni és csoportos kommunikáció jellemzőit, olyan elemeit, mint a metakommunikáció aspektusai, írott szöveg, videó-bemutatkozás, egyéni prezentációs stílus vagy egy csoport által képviselt kommunikáció. A résztvevők a gyakorlati példák kidolgozásával sajátíthatják el a kreatív gondolkodásnak a mindennapi életben, valamilyen kommunikációs közlés szóbeli, írásbeli megfogalmazásában és közzétételben játszott szerepét.

A hallgatók áttekintést kapnak a személyes és szervezeti kommunikációs megjelenés, során alkalmazott tevékenységek lehetőségeiről, módszereiről; annak a felismeréséről, hogy mit lehet és kell a vállalaton belül, úgymond kreatívan „házilag” megoldani és mit kell speciális művészeti képességekkel és tudással bíró emberre, szervezettel együttműködve megoldani. Az oktatás módszerein belül lehetőség nyílik: az irányított problémamegoldás gyakorlására, a csoportos elemzőkészség fejlesztésére, és a tervezési és közzétételi módszerek gyakorlására konkrét, élő példákon keresztül.

A kurzus küldetése, hogy a résztvevők gyakorlati tapasztalataik alapján tudatos kommunikátorokká váljanak, célunk, hogy a résztevők a továbbiakban felkészült, megfontolt, saját kommunikációs stílusukat ismerő interjúalanyokká váljanak.

Évközi tanulmányi követelmények: órai feladatok, házi feladatok, csoportos audiovizuális projekt elkészítése

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: .
Órai csoportos feladat-megoldás és házi feladatok: 50 pont
Csoportos projektfeladat: 50 pont

Tananyag leírása: .
A kommunikáció, személyközi kommunikáció leolvasása, metakommunikáció
Kép és szöveg kommunikáció
Az egyén bemutatkozása
Stílusgyakorlat szövegben
Audiovizuális kommunikáció - műsorkészítés

Órarendi beosztás: A MOODLE e-learning rendszerben találhatóak alapján.

Kompetencia leírása: .
A tantárgy elvégzése során a hallgatók olyan készségeket sajátítanak el, melyek képessé teszik őket arra, hogy bizonyos kommunikációs feladatokat „házon belül” – külső szakértő bevonása nélkül – megoldjanak: ilyenek egy sajtóanyag összeállítása, melyet az adott lap stílusában készít el, egy kereskedelmi ajánlatot tartalmazó DM levél megírása, egy cégbemutató prezentáció elkészítése, rádióreklám fő szövegének összeállítása, vagy egy website tartalmának meghatározása.

A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
- Motiváció erősítése, felelős magatartás fejlesztése, kulturális empátia erősítése
- Irányítási, elemzési és tervezési képességek fejlesztése
- Empátia képesség fejlesztése

Félévközi ellenőrzések: csoportos projektfeladat prezentálása

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: órai házi feladatok, csoportos projektfeladat

Szak neve: Marketing (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • -

Ajánlott irodalom:

  • Montágh Imre (1986). Figyelem vagy fegyelem: Az előadói magatartás. Budapest: Kossuth Kiadó.
Ajánlott irodalmak:
Montágh Imre (1986). Figyelem vagy fegyelem: Az előadói magatartás ; Budapest: Kossuth Kiadó.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.