Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Üzleti kommunikáció és stratégiája

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NBK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Üzleti kommunikáció és stratégiája
A tantárgy neve (angolul): Business Communication and its Strategy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: mindkét félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: marketing
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Horváth Dóra

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus célja, hogy a vállalati gyakorló szakembereket, döntéshozókat a reklám és integrált marketingkommunikációs tevékenység vállalati piaci szereplésben betöltött jelentőségével ismertesse meg. A kurzus a vállalati piaci orientációjú kommunikációs tevékenység fő formáit (klasszikus reklám, Internet- és elektronikus kommunikáció, direkt marketing, eladáshelyi ösztönzés) nem az alkotói, hanem a vállalati döntéshozói oldalról közelíti. A kurzus során a résztvevők azt sajátítják el, hogy melyek azok a legfontosabb kérdések és szempontok, amelyeket a vállalati döntéshozónak figyelembe kell vennie, hogy az adott vállalat stratégiai célkitűzéseit legjobban szolgáló kommunikációs üzenetet és kommunikációs formákat megtalálhassa. A kurzus intenzíven épít a meglévő saját vállalati tapasztalatokra és menedzsment ismeretekre.

A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése
Irányítási, elemzési és tervezési képességek fejlesztése

Évközi tanulmányi követelmények: Csoportos projekt-feladat

A kurzus résztvevői 5-6 fős csoportokat alkotnak. A feladat egy szabadon választott non-profit szervezet (alapítvány, intézmény, társadalmi célú kampány) marketingkommunikációs stratégiájának elkészítése. (helyzetelemzés, versenytárselemzés, eddigi kommunikációs tevékenység értékelése, javaslatok, brief)
A csoportok által elkészített stratégiai javaslat elkészül írásban (15 oldalas írásmű + mellékletek, hivatkozások, tartalomjegyzék, címlap), melyet a résztvevők a csoport többi tagja számára prezentálnak is. A prezentáció értékelésében a hallgatóság is részt vesz.

Súlya az értékelésben: 25 %, ezen belül:
• írott anyag súlya: 50 %
• prezentáció súlya: 50 %, ezen belül:
• a hallgatói értékelés súlya: 50 %
• oktatói értékelés súlya: 50 %


Választott iparág marketingkommunikációs szempontú elemzése

A kommunikációs szakma elsajátítása a megvalósult jó és rossz munkák tanulmányozásán keresztül valósulhat meg, ezért a félév során a magyar kommunikációs piac jellegzetes szektorait elemzik a résztvevők 4 fős csoportokban. A szemináriumot indító prezentációk vitaindító szerepet játszanak a szeminárium aktuális témájának megvitatásában. A prezentáció ideje maximum 20 perc, a prezentációt CD-n kell leadni az kiselőadás után.

A felsorolt szektorok mindegyikét egy-egy csoport dolgozza fel párhuzamosan. A feladat a választott szektor piacának rövid jellemzése, a főszereplők felsorolása, a piacot jellemző néhány mutató bemutatása (értékesítési volumen, piacrészesedés, reklámköltések, stb. amennyiben elérhető). A kommunikációs elemzés a következőkre térjen ki:
• A piacvezetők kommunikációjának bemutatása
• Mik a jellemző kommunikációs üzenetek? Mik a jellemző kommunikációs csatornák? Találkozunk-e alternatív kommunikációs csatornákkal?
• A legjellemzőbb reklámok bemutatása és értékelése

Súlya az értékelésben: 25 %

Vizsgakövetelmény: Év végi szóbeli vizsga
A szóbeli számonkérés célja nemcsak az alapfogalmak lexikális visszaadatása, hanem a tanult fogalmak alkalmazói képességének mérése. A szóbeli vizsgán a legfontosabb elméleti fogalmak visszaadása mellett, a marketingkommunikáció eszközeivel megoldható problémákat elemeznek és értékelnek a résztvevők. A hallgatók számára nincsenek előre kiadott tételek, a szóbeli vizsgán találkoznak először a vizsgakérdésekkel.
Súlya az értékelésben: 40 % (40 pont)

Az értékelés módszere: A kurzus interaktív jellegű. A résztvevők az egyes témakörök megtárgyalása során konkrét, rövid feladatokat oldanak meg, az adott témakörrel felmerülő vállalati problémákat vitatják meg. Az egyes témakörök tárgyalásához saját példákat és illusztrációkat hozhatnak be az órákra, vagy használhatnak fel a prezentációk során. A kurzus része egy kiválasztott, valóságos marketing célkitűzés kommunikációs eszközökkel való stratégiai megoldása. A kurzus nem lexikális tudást, hanem a marketing és kommunikációs fogalmak és eszközök alkalmazását, készségszintű ismeretét adja át.

Tananyag leírása: ld lenn, és órabeosztásnál

Órarendi beosztás: HÉT ÜK EA ÜK SZEM
1 Bevezetés Csoportalakítás (csoportba jelentkezés a következő felületen:
2 Alapfogalmak – 1. fejezet; 2.1., 2.2. fejezet ÜK és Art, Csoportfeladat bemutatása
3 Megváltozott gondolkodás a marketingkommunikációsban, miért nem működnek a régi megközelítések? Újszerű kommunikációs eszközök használata
4 Vállalati identitás és image – 3.1. fejezet Tökmagolaj eset
5 Digitális identitás – 3.2. fejezet Co-creation és a fogyasztó bevonása
6 Vállalati kommunikáció – 3.3. fejezet Soproni eset
7 Product placement – 4.12. fejezet Ügynökség és vállalat - szimuláció
8 Események és rendezvények – 4.11. fejezet Vizuális kommunikáció és színek szerepe
9 Csomagolás – 4.10. fejezet Projektfeladat egyeztetés
10 DM és online – 4.6. fejezet, 6. fejezet Projekt prezentációk
11 Integrált kommunikációs szemlélet Projekt prezentációk
12 Integrált kommunikációs szemlélet Projekt prezentációk
13 Média szerepe a kommunikációban - 5. fejezet Projekt prezentációk (4 csoport / szeminárium) majd egymás prezentációjának értékelése, projektmunka visszajelzés.
14 Félév összefoglalása és zárása Félév összefoglalása és zárása

Kompetencia leírása: A kurzus során a hallgatók a következő legfontosabb ismeretek és döntéshozatali készségeket sajátítják el:

1. A piaci orientációjú kommunikációval kapcsolatos vezetői döntéshozatal fő lépései

2. A reklám és integrált marketingkommunikáció helye és jelentősége a vállalati marketingstratégiában. A reklám, integrált marketingkommunikáció és vállalati stratégia viszonya

3. A vállalati piaci orientációjú kommunikációs tevékenység (reklám, Internet, direkt marketing, SP, PR, stb.) különböző formái integrálásának fogalma, elvei és módszerei

4. A reklám és piaci orientációjú tevékenység (saját múltbeli kommunikáció, versenytársak kommunikációja, jövőre vonatkozó kommunikációs javaslatok) vállalati értékelésének fő kritériumai

5. A reklám és egyéb kommunikációs tevékenységek létrehozásában részt vevő szereplők (szervezetek és szakértők) megismerése, a velük való hatékony kommunikáció és kapcsolattartás elveinek elsajátítása

6. A résztvevők kommunikációs és kapcsolattartási képességeinek továbbfejlesztése

Félévközi ellenőrzések: Kommunikációs audit
A félév végén a hallgatók a gyakorlatban próbálhatják ki az elméleti tudás alkalmazását. Egy megbízó vállalat (magyar KKV) kommunikációs audit és fejlesztési témájú briefet ad, amit a hallgatóknak – mint kivitelezőknek – kell megoldaniuk. A projektmunka részletes leírása a félév során kerül ismertetésre.
Súlya az értékelésben: 40 % (40 pont)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Egyéni esszé – vendégelőadások kritikai értékelése (2 esszé)
A kurzus részét képezik vendégelőadások. A feladat a kurzus során elhangzott két vagy több vendégelőadás szakmai kritikai értelmezése, melyben a szerző összefoglalja az elhangzottak alapján felmerülő szakmai gondolatait. Szabad írásmű, kritikai és egyéni hangvétellel, maximum 3 forrás hivatkozásként való megjelölésével.
Maximális terjedelem: 3 oldal (times new roman, 12, másfeles sorköz) + vizuális illusztrációk (ha a szerző úgy gondolja). Esszénkénti pontszám: 10 pont, összesen 2 x 10 = 20 pont.

(A moodle-ban beállított határidőn túl az esszé nem nyújtható be)
Súlya az értékelésben: 20 % (20 pont)

Szak neve: Marketing mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Horváth Dóra-Bauer András (2013): Marketingkommunikáció. Stratégia, új média, részvétel kérdései. Akadémiai Kiadó

Ajánlott irodalom:

  • Bernard Brochand – Jacques Lendrevie: A reklám alapkönyve. KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2004.
Ajánlott irodalmak:
Bernard Brochand – Jacques Lendrevie: A reklám alapkönyve. KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2004.
Kötelező irodalmak:
Horváth Dóra-Bauer András (2013): Marketingkommunikáció : Stratégia, új média, részvétel kérdései. Akadémiai Kiadó

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Varga Ákos, Simay Attila Endre

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Varga Ákos
EElmélet2018/19/2Simay Attila Endre, Dr. Varga Ákos
G3Gyakorlat2018/19/2Simay Attila Endre
G2Gyakorlat2018/19/2Simay Attila Endre


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.