Január - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Public Relations kommunikáció vállalaton belül és kívül

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NCK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Public Relations kommunikáció vállalaton belül és kívül
A tantárgy neve (angolul): Corporate Public Relations
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Üzleti kommunikáció és stratégiája
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Varga Ákos

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus elsődleges célja, hogy a hallgatókat bevezesse - elméleti alapot nyújtson - a marketingkommunikáció keretein belül értelmezett PR (vagyis Public Relations) témakörébe. A kurzus másodlagos célja, hogy gyakorlati alapot nyújtson a hallgatóknak úgy, hogy vállalati, ügynökségi gyakorló szakembereket, döntéshozókat, a szakma neves kutatóit a hallgatókkal megismerteti.
A kurzus során elméleti és gyakorlati előadások lesznek a téma bemutatására, valamint órai beszélgetést és projektmunkát alkalmazunk, hogy az elméletet összekapcsoljuk a gyakorlattal. A kurzus során esetek is feldolgozásra kerülnek, mely az elméleti anyag gyakorlati felhasználását hivatott elősegíteni.
A kurzus azon hallgatóknak szól, akik már legalább egy de inkább több marketing témájú kurzust is felvettek tanulmányaik során (bevezetés a marketingbe, üzleti kommunikáció, marketingkutatás, stb.).
A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
A társadalmi, gazdasági környezet (incl. nemzetközi) ismerete elemzésének képessége
Kultúra szerepének ismerete, kultúraközi kutatások módszertanának ismerete,
Empátia képesség fejlesztése
Irányítási, elemzési és tervezési képességek fejlesztése
Motiváció erősítése, felelős magatartás fejlesztése, kulturális empátia erősítése

Évközi tanulmányi követelmények: JELENLÉT AZ ÓRÁKON (20%). A kurzus 14 alkalomból áll. Minden alkalommal jelenléti ív megy körbe, melynek aláírásával a hallgatók igazolják, hogy részt vesznek az órán. Jelenlétnek az számít, amikor a hallgató az idősáv teljes egészében részt vesz az órán (késés és korai távozás nélkül). A végleges minősítésben az órai jelenlét 20%-ot tesz ki, minden óráért 1%-ot lehet kapni, a további az aktivitás, melyet az eseteken való részvétellel lehet megszerezni. A félév során 2 esetet dolgozunk fel. Az esetmegbeszélések és viták főleg a kreatív és innovatív gondolkozást fejlesztik, abban az esetben, ha az órán teremtett környezet megfelelő. Ahhoz, hogy az esetmegbeszélés stimuláló és felszabadult legyen, elengedhetetlen mindenki aktív részvétele. A teljesítmény alapján az alábbi pontokat lehet megszerezni:
ESETÖSSZEFOGLALÁS (20%). Esettanulmányok órai megbeszéléséhez elengedhetetlen az esetek előzetes elolvasása. Ezt elősegítendő, minden esetmegbeszélés előtt kötelező beadni az éppen aktuális eset rövid összefoglalását és az esetben feltett kérdésekre adott választ (maximum 2 gépelt oldal terjedelemben).
A végleges minősítésben az esetösszefoglalás 2*10%-ot tesz ki és a szemeszter időzítése táblázatban találhatóak az egyes leadási határidők. Az esetösszefoglalást online kell a moodle felületre feltölteni az adott óra megkezdése előtt. Késve leadott anyagot nem áll módunkban elfogadni.
VENDÉGELŐADÓK KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE (20%). A vendégelőadások a tananyag szerves részét képezik. A félév során elhangzott vendégelőadások közül ki kell választani kettőt és azt kritikailag értékelni egy héttel az elhangzott előadás utánig. A kritikai értékelésnek a következő részeket kell tartalmaznia:
- Mely elméleti anyag kapcsolható a vendégelőadáshoz? És hogyan kapcsolódik hozzá?
- Milyen hiányosságok voltak felfedezhetők szamai szempontből?
A végleges minősítésben az esetösszefoglalás 2*10%-ot tesz ki. Az vendégelőadások értékelését online kell a moodle felületre feltölteni a vendégelőadás utáni óra megkezdése előtt. Késve leadott anyagot nem áll módunkban elfogadni.
KÖNYVBESZÁMOLÓ (40%). A PR irodalma sokrétű és szerteágazó, éppen ezért nincs kötelező olvasmány, mindenkinek lehetősége van eldönteni, hogy melyik szakkönyvet választja ki és olvassa el. A félév során elolvasott könyvről egy 30-35 ezer karakter (szóközzel) hosszúságú beszámolót kell írni, mely tartalmazza a következő részeket:
- Tartalmi összefoglalás, mely kronológikusan tartalmazza a legfontosabb részeket
- Könyv kritikai értékelése (hogyan használható a szakkönyv)
o Elméleti részek értékelése
o Gyakorlati részek értékelése
- Javaslatok a könyv fejlesztésére
A kötelező olvasmányok résznél szereplő könyvek közül lehet kiválasztani a könyvet. Egy félévben egy könyvet csak két hallgató dolgozhat fel, melyre a félév során a moodle felületen kell jelentkezni. Lehetőség van olyan könyv feldolgozására is, mely nem szerepel a listában, azonban ezt előzetesen egyeztetni kell. Az könyvbeszámolót online kell a moodle felületre feltölteni szorgalmi időszak végéig. Késve leadott anyagot nem áll módunkban elfogadni.

Vizsgakövetelmény: Nincs

Az értékelés módszere: Jelenlét az órákon és aktivitás (14*1%+aktivitás) 20%
Esetösszefoglalás (2*10%) 20%
Vendégelőadás kritikai értékelése (2*10%) 20%
Könyvbeszámoló 40%
ÖSSZESEN 100%

Tananyag leírása: Bevezetés: a PR eredete: definíciók és története
A PR szervezése és menedzselése. A PR-os feladataiPR és média.
A PR társadalmi beágyazottsága. A CSR. Nemzetközi kontextus.
A PR elméletei. Rendszerelméletek. Alternatív megközelítések.
A PR tervezése.
PR kutatás és értékelés.
A PR és az érintettek. Vállalati imázs, hírnév és arculat. A meggyőzés pszichológiája.
Etika és szakmaiság a PR-ban.
Speciális PR területek I.: Média kapcsolatok, belső PR, válságkommunikáció.
Speciális PR területek II.: Fogyasztói kapcsolatok, B2B PR, közönségkapcsolatok, pénzügyi szolgáltatások PR-ja, info-technológia PR-ja, szponzorálás.
Vállalati kommunikáció.
Az NGO-k és a közcélú PR-ja. Kultúrális PR.

Órarendi beosztás: Bevezetés a kurzusba
PR területei, részei, kialakulása
Marketing és PR
PR ügynökségi oldalról
PR a sajtó oldaláról
Lobbitevékenység

Kompetencia leírása: A hallgatók a tárgy elvégzése után képesek lesznek a vállalati PR feladatok szervezésére, vezetői alkalmazására.

Félévközi ellenőrzések: Esetösszefoglalás (2*10%) 20%
Vendégelőadás kritikai értékelése (2*10%) 20%
Könyvbeszámoló 40%

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Esetösszefoglalás (2*10%) 20%
Vendégelőadás kritikai értékelése (2*10%) 20%
Könyvbeszámoló 40%

Szak neve: Marketing

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • 1. Aronson, Merry, Don Spetner and Carol Ames (2007): The Public Relations Writer's Handbook: The Digital Age
 • 2. Austin, Claire (1993): A PR, avagy a közönség-kapcsolat alapjai hét leckében
 • 3. Barát Tamás (1997): Tolmács a hídon
 • 4. Barát Tamás (2001): A bizalom tolmácsai
 • 5. Beke Tamás (2001): A public relations szakma története
 • 6. Bernays, Edward L (2004): Public Relations
 • 7. Bernays, Edward, Stuart Ewen (2011): Crystallizing Public Opinion
 • 8. Deirdre K. Breakenridge (2012): Social Media and Public Relations: Eight New Practices for the PR Professional
 • 9. Dilenschneider, Robert L,. Maria Bartiromo (2010): The AMA Handbook of Public Relations
 • 10. Gehrt, Jennifer, Colleen Moffitt and Andrea Carlos (2010): Strategic Public Relations: 10 Principles to Harness the Power of PR
 • 11. Gordon, Averill Elizabeth (2011): Public Relations
 • 12. Hajdú Nóra, Kégler Ádám, Dr. Lékó Zoltán, Sándor Péter, Vass László (2003): Lobbikézikönyv
 • 13. Hubbard, L. Ron (2004): A Public Relations alapjai
 • 14. Johnson, Steve, Sandra Oliver, Stuart Thomson (2009): Public Relations stratégia - Public Affairs lobbizás
 • 15. Kis Miklós (2006): Sajtókapcsolatok kiépítése és fönntartása
 • 16. Kjell, H.Eriksson, Szeles Péter (1997): A sajtókapcsolat. Könyv a publicitás stratégiájáról
 • 17. Kollár Csaba (2004): PR és sajtókapcsolatok
 • 18. Lattimore, Dan, Otis Baskin, Suzette Heiman and Elizabeth Toth (2011): Public Relations: The Profession and the Practice
 • 19. Mónus Ágnes (2003): Public Relations - A bizalomépítés művészete
 • 20. Nyárády Gáborné, Dr. Szeles Péter (2000): Public Relations. Elmélet és gyakorlat
 • 21. Nyárády Gáborné, Dr. Szeles Péter (2011): Public Relations I.-II.
 • 22. Olivier, Sandra (2007): Public Relations Strategy, Kogan Page Limited, London
 • 23. Ries, Al, Laura Ries (2005): A pr tündöklése és a reklám bukása
 • 24. Sándor Imre, Szeles Péter (1990): Public Relations: az uralkodás titka
 • 25. Sándor Imre (2003): Public Relations (PR a vállalatnál és a közéletben). BCE Jegyzet
 • 26. Seitel, Fraser P. (2010): The Practice of Public Relations
 • 27. Sós Péter János (2011): Mindennapi PR-ünk - Gyakorlati Public Relations - bővített kiadás
 • 28. Suha György (2001): Érdekérvényesítés s szürkezónában I. : Lobbizás Magyarországon : Alkalmazott public relations vagy önálló tudomány?
 • 29. Szeles Péter (1999): Public Relations a gyakorlatban
 • 30. Szeles Péter ():Nagy PR-könyv
 • 31. Torossian, Ronn (2011): For Immediate Release: Shape Minds, Build Brands, and Deliver Results with Game-Changing Public Relations
 • 32. Wilcox, Dennis L., Glen T. Cameron (2011): Public relations: strategies and tactics
 • 33. Yaverbaum, Eric, Ilise Benun, Richard Kirshenbaum and Robert W. Bly (2006): Public Relations For Dummies

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Austin, Claire (1993): A PR, avagy a közönség-kapcsolat alapjai hét leckében
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Barát Tamás (2001): A bizalom tolmácsai
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Hajdú Nóra, Kégler Ádám, Dr. Lékó Zoltán, Sándor Péter, Vass László (2003): Lobbikézikönyv
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Johnson, Steve, Sandra Oliver, Stuart Thomson (2009): Public Relations stratégia - Public Affairs lobbizás
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kjell, H.Eriksson, Szeles Péter (1997): A sajtókapcsolat. Könyv a publicitás stratégiájáról
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Mónus Ágnes (2003): Public Relations - A bizalomépítés művészete
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Nyárády Gáborné, Dr. Szeles Péter (2000): Public Relations. Elmélet és gyakorlat
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Nyárády Gáborné, Dr. Szeles Péter (2011): Public Relations I.-II.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Olivier, Sandra (2009): Public Relations Stratégia, Akadémiai Kiadó, Budapest
Ries, Al, Laura Ries (2005): A pr tündöklése és a reklám bukása
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Sándor Imre, Szeles Péter (1990): Public Relations: az uralkodás titka
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Sándor Imre (2003): Public Relations (PR a vállalatnál és a közéletben). BCE Jegyzet
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Seitel, Fraser P. (2010): The Practice of Public Relations
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Sós Péter János (2011): Mindennapi PR-ünk - Gyakorlati Public Relations - bővített kiadás
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Suha György (2001): Érdekérvényesítés s szürkezónában I. : Lobbizás Magyarországon : Alkalmazott public relations vagy önálló tudomány?
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Szeles Péter (1999): Public Relations a gyakorlatban
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Varga Ákos

Utolsó módosítás: 2015-03-18 23:31:28

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2017/18/2Dr. Varga Ákos
G_1Gyakorlat2017/18/2Dr. Varga Ákos


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.