Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Médiaismeret

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NDK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Médiaismeret
A tantárgy neve (angolul): Media vehicles and advertising an introduction
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: minden félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csordás Tamás Viktor

A tantárgy szakmai tartalma: .
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek az egyes médiumokkal és szerepükkel a kommunikációs piacon. A félév során áttekintjük az egyes médiumok jellemzőit, tulajdonságait, helyét és súlyát a médiapiacon belül a fogyasztók és a hirdetők szempontjából, valamint a médium kommunikációs felhasználási lehetőségeit. A kurzus során a hallgatók képessé válnak az egyes médiumok és tömegkommunikációs csatornák több szempontú elemzésére, a kapcsolódó kommunikációs és kreatív megoldások értékelésére. Összességében a médiapiacról és az azon belül alkalmazható kommunikációs csatornákról egy átfogó kép megalkotására törekszünk, gyakorlati megközelítések integrálása mellett.
Az oktatás részét képezik gyakorlati szakemberek előadásai, és a médiapiacon működő vállalatok kapacitásának függvényében egyes médiumoknál, produkciós vállalatoknál tett látogatások, ahol a napi folyamatokba nyerhetnek betekintést a hallgatók.
A kurzus interaktív jellegű, mind az előadások és a szemináriumok a résztvevők aktív részvételére építenek.

Évközi tanulmányi követelmények: .
- órai felkészülés, részvétel és aktivitás
- egyéni házi feladat
- csoportos házi feladat

Vizsgakövetelmény: vizsga

Az értékelés módszere: .
- Órai felkészülés, részvétel és aktivitás: 25 pont
- Csoportos házi dolgozat: 25 pont
- Írásbeli vizsga: 50 pont (kötelező irodalom és előadások anyaga)

Tananyag leírása: .
1. Kommunikáció, média, marketingkommunikáció. Média fogalma, a különböző elméleti és gyakorlati megközelítések értékelése, elemzése
2. Bevezetés a médiatervezésbe
3. Közterületi médiumok bemutatása: Hagyományos és alternatív közterületi eszközök
4. A rádiópiac jellemzői, rádiópiaci verseny, rádióreklámok sajátosságai, rádió mint médium előnyei, hátrányai
5. Nyomtatott sajtó. Lappiac jellemzői, előállítása, lappiaci verseny, sajtóreklámok sajátosságai, sajtó mint médium előnyei, hátrányai. A nyomtatott média mint reklámhordozó a 21. században
6. Televíziós piac jellemzői, televíziópiaci verseny, televíziós reklámok sajátosságai, a televízió mint médium előnyei és hátrányai
7. Internet, interaktív médiumok. Online piac jellemzői, online piaci verseny, online médiumok sajátosságai
8. Mobilkommunikációs eszközök a marketingkommunikációban
9. Szabályozás és önszabályozás kérdései a marketingkommunikációs és médiapiacon

Órarendi beosztás: .
A MOODLE e-learning rendszerben találhatóak alapján.

Kompetencia leírása: .
A kurzus során a résztvevők elsajátítják, hogy melyek azok a legfontosabb kérdések és szempontok, amelyeket a vállalati döntéshozónak figyelembe kell vennie, hogy az adott vállalat stratégiai célkitűzéseit legjobban szolgáló, a marketingstratégiához és marketingkommunikációs tevékenységhez integráltan illeszkedő médiacsatornát, médiumokat, illetve média-mixet kialakítsa.

A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
- Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése
- A társadalmi, gazdasági környezet (incl. nemzetközi) ismerete elemzésének képessége
- Módszertani ismeretek, elemzési készségek fejlesztése
- Irányítási, elemzési és tervezési képességek fejlesztése

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok

Szak neve: Kereskedelem és Marketing (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Horváth Dóra, Nyirő Nóra, Csordás Tamás (szerk.) (2013). Médiaismeret. Budapest: Akadémiai Kiadó
  • Szöveggyűjtemény (tantárgy moodle-oldalán közzétett)

Ajánlott irodalom:

  • Horváth Dóra, & Bauer András (2013). Marketingkommunikáció : Stratégia, új média, fogyasztói részvétel. Budapest: Akadémiai Kiadó
  • Gálik Mihály, & Urbán Ágnes (2014). Bevezetés a Médiagazdaságtanba. Budapest: Akadémiai Kiadó
  • Tasnádi József (2000): Reklámstratégia. BKÁE Marketing Tanszék. Jegyzet
  • Mrs. White Media Consulting Kft. (2013). Magyarországi médiapiaci körkép, 2013. 1. félév. Médiatudományi Intézet, 2013. URL: http://mtmi.hu/dokumentum/438/mkpp_13_01.pdf
  • www.mediapiac.com
  • www.kreativ.hu
  • www.mediainfo.hu
Ajánlott irodalmak:
Horváth Dóra, & Bauer András (2013). Marketingkommunikáció: Stratégia, új média, fogyasztói részvétel. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Gálik Mihály, & Urbán Ágnes (2014). Bevezetés a Médiagazdaságtanba. Budapest: Akadémiai Kiadó
Tasnádi József (2000): Reklámstratégia ; BKÁE Marketing Tanszék. Jegyzet
Mrs. White Media Consulting Kft. (2013). Magyarországi médiapiaci körkép, 2013. 1. félév. Médiatudományi Intézet, 2013. URL: http://mtmi.hu/dokumentum/438/mkpp_13_01.pdf
Kötelező irodalmak:
Horváth Dóra, Nyirő Nóra, Csordás Tamás (szerk.) (2013). Médiaismeret. Budapest: Akadémiai Kiadó

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-02-10 01:01:05

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.