December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

A marketingkommunikáció pszichológiai alapjai

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NDK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): A marketingkommunikáció pszichológiai alapjai
A tantárgy neve (angolul): Psychological aspects of marketingcommunication an introduction
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  2+1 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  -
A tantárgy típusa:  kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Mitev Ariel Zoltán

A tantárgy szakmai tartalma: A pszichológia törvényszerűségeinek áttekintése mellett a reklámkészítés és befogadás pszichológiai aspektusainak feltérképezése. Cél, hogy a hallgatók megértsék a marketingkommunikáció pszichológiai sajátosságait, mint a gazdasági érdekek szolgálatában álló közlés sajátosságait.

Évközi tanulmányi követelmények: Egy, a kurzus keretein belül tanult témákat elemző projektfeladat elkészítése és prezentálása.

Vizsgakövetelmény: vizsga
A kurzus év végi vizsgája esszé feladatokból áll, amely az előadásokra és az azokhoz kapcsolódó szakirodalomra támaszkodik

Az értékelés módszere: 35 % projektfeladat
25 % órai munka (részvétel és aktivitás)
40 %t évzáró dolgozat

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: Ld. a tantárgy Moodle felületén.

Kompetencia leírása: A kurzus hallgatói képesek lesznek a marketingkommunikáció különböző területeit a pszichológia és a szociálpszichológia aspektusain át vizsgálni.

A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
- A társadalmi környezet ismerete elemzésének képessége
- Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése
- Módszertani ismeretek, elemzési készségek fejlesztése
- Irányítási, elemzési és tervezési képességek fejlesztése

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Forgács József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest.
  • Pratkanis, A.R. és Aronson, E. (1992): Rábeszélőgép. AB OVO, Budapest.

Ajánlott irodalom:

  • Atkinson, R.C. és Hilgard, E. (2005): Pszichológia. Osiris, Budapest.
  • Aronson, E. (2008): A társas lény. Akadémiai, Budapest.
  • Móricz Éva: Reklámpszichológia (jegyzet)
  • Sas István (2007): Reklám és pszichológia. Kommunikációs Akadémia, Budapest.
Ajánlott irodalmak:
Atkinson, R.C. és Hilgard, E. (2005): Pszichológia ; Osiris, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Aronson, E. (2008): A társas lény ; Akadémiai, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Móricz Éva: Reklámpszichológia (jegyzet)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Sas István (2007): Reklám és pszichológia ; Kommunikációs Akadémia, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Forgács József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Pratkanis, A.R. és Aronson, E. (1992): Rábeszélőgép ; AB OVO ; Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Markos-Kujbus Éva, Mitev Ariel Zoltán

Utolsó módosítás: 2014-10-13 21:11:15

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/1Markos-Kujbus Éva
EElmélet2018/19/1Mitev Ariel Zoltán, Markos-Kujbus Éva


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.