December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR Communication)

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NDK12B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR Communication)
A tantárgy neve (angolul): Corporate Social Responsability
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév + tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Ásványi Katalin

A tantárgy szakmai tartalma: A félév során a hallgatók megismerik a társadalmi felelősségvállalás (CSR) kommunikációs aspektusait. A hallgatók mint leendő gazdasági, kommunikációs és marketing szakemberek, a vállalatoknál, nonprofit szervezeteknél vagy állami intézményeknél a társadalmi felelősségvállalás gyakorlati problémáival fognak szembesülni. Bár különböző tárgyak foglalkoznak a CSR egyes területeivel (környezeti menedzsment, üzleti etika), eddig még nem volt példa a CSR integrált, kommunikációs szemléletű és gyakorlatorientált megközelítésére.

Évközi tanulmányi követelmények: - Az előadások és a szemináriumok rendszeres látogatása, valamint:
- A félév végén zárthelyi dolgozat megírása és
- A félév során egy darab, 10-15 oldal terjedelmű esszé elkészítése egy, a tantárgy témájához szorosan kapcsolódó téma gyakorlati szempontú feldolgozásával. Házidolgozatot kizárólag nyomtatott formában fogadunk el, a határidők betartásával (a leadási határidő: a félév során egyeztetett jegybeírások időpontja előtt két héttel).

Vizsgakövetelmény: A teljesítményekhez, az elért pontszámokhoz tartozó érdemjegy skála a következő:
- 50: elégtelen (1)
51 - 62: elégséges (2)
63 - 74: közepes (3)
75 - 86: jó (4)
87 - : jeles (5)

Az értékelés módszere: Az értékelés a szokásos ötfokozatú skálán történik. A jegy 40%-át a házidolgozat adja, 40%-át az írásbeli vizsga, 20%-át pedig az órákon való részvétel és aktivitás. Az írásbeli vizsga időtartama 80 perc.

Tananyag leírása: A megadott kötelező szakirodalom, valamint az előadásokon és a szemináriumon elhangzottak.

Órarendi beosztás: Előadások:
9.10. - Tantárgyi követelmények, a félév menete
9.24. - A CSR kialakulása, története, a CSR alapelvei, business case és leadership
10.8. - Érintettek, érintetti kommunikáció, érintetti bevonás
11.5. - A CSR kommunikáció főbb eszközei
11.19. - R generáció, márkaközösségek és kapcsolódásuk a CSR-hez
12.3. - A CSR jelene és jövője

Szemináriumok
9.11. - CSR mind map
9.18. - A CSR fogalma érintettek
9.25. - A CSR vállalati menedzsmentje
10.2. - CSR és reputáció
10.9. - Érintettek bevonása, érintetti párbeszéd modellezése
10.16. - A CSR mérése
10.30. - CSR jelentések
11.6. - Beszélgetés egy civil szervezet képviselőjével
11.13. - A CSR megjelenése a fogyasztói magatartásban, tudatos fogyasztás
11.20. - CSR és média
11.27. - CSR a reklámokban
12.4. - CSR Magyarországon: múlt, jelen, jövő
12.11. - A félév zárása, összefoglalás

Kompetencia leírása: A kurzus során a hallgatók megismerik a társadalmi felelősségvállalás kialakulását, jelenlegi trendjeit, valamint a CSR kommunikációjának céljait, eszközeit, célcsoportjait. A tantárgy integrált, kommunikációs szemléletű és gyakorlatorientált megközelítése azokra a
helyzetekre készíti fel a hallgatókat, amelyekkel szakmai pályafutásuk során szembesülni fognak a társadalmi felelősségvállalás kapcsán.

Képzési kimenetek:

A társadalmi, gazdasági környezet (incl. nemzetközi) ismerete elemzésének képessége
A vállalati gazdálkodás átfogó ismerete, mérési kérdései, teljesítménymérés
Kultúra szerepének ismerete, kultúraközi kutatások módszertanának ismerete,
Empátia képesség fejlesztése
Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése
Módszertani ismeretek, elemzési készségek fejlesztése
Irányítási, elemzési és tervezési képességek fejlesztése
Motiváció erősítése, felelős magatartás fejlesztése, kulturális empátia erősítése

Félévközi ellenőrzések: --

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 10-15 oldal terjedelmű, egyéni házidolgozat készítése a társadalmi felelősségvállalás gyakorlati kérdéseivel kapcsolatban.

Szak neve: Gazdálkodás és menedzsment/ Üzleti kommunikáció szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Carroll: The Pyramid of CSR
 • Kotler – Lee: Bevezető, 10-29. o.
 • Braun Róbert: Három megatrend formálja a jövőt. Ma-holnap. Népszabadság, 2010. július 15.
 • Reputation Institute: Why CSR Matters to Corporate Reputation
 • Lukács Rita: A társadalmi felelősségvállalás „célcsoportjai”: Az érintettek
 • Braun Róbert: A vállalatok politikája: vállalati társadalmi felelősségvállalás, vállalati közösségek és a vállalati stratégia jövője
 • GRI G3 jelentéskészítési irányelvek
 • KPMG: Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál
 • Lukács Rita: A CSR kommunikáció főbb eszközei
 • Kotler – Lee: 10. fejezet, 271-285. o.
 • Tudatos Vásárlók Egyesülete: Jó cuccok
 • GSZT CSR ajánlások
 • Lukács Rita – Nyirő Nóra: A társadalmi felelősségvállalás és a médiapiac összefüggései. Marketing & Menedzsment 2010/1. szám
 • Európai Bizottság CSR stratégia (2011-2014)

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Carroll: The Pyramid of Corporate Social Responsibility (CSR)
Elérhető az egyetemi hálózaton
Kotler - Lee: Vállalatok társadalmi felelősségvállalása. HVG Zrt., 2007. Bevezető, 10-29. o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Braun Róbert: Három megatrend formálja a jövőt. Ma-holnap. Népszabadság, 2010. július 15.
Braun Róbert: A vállalatok politikája: vállalati társadalmi felelősségvállalás, vállalati közösségek és a vállalati stratégia jövője
GRI G3 jelentéskészítési irányelvek
KPMG: Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál
Lukács Rita: A CSR kommunikáció főbb eszközei
elérhető az egyetemi hálózaton
Kotler - Lee: Vállalatok társadalmi felelősségvállalása : Jót tenni - egy ügyért és a vállalatért 10. fejezet, 271-285. o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Tudatos Vásárlók Egyesülete: Jó cuccok
GSZT CSR ajánlások
Lukács Rita - Nyirő Nóra: A társadalmi felelősségvállalás és a médiapiac összefüggései ; Marketing & Menedzsment 2010/1. szám
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Európai Bizottság CSR stratégia (2011-2014)

 
A tantárgy oktatói:

Ásványi Katalin

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2018/19/1Ásványi Katalin
EElmélet2018/19/1Ásványi Katalin
G2Gyakorlat2018/19/1Ásványi Katalin


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.