Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44EAK01S
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketing
A tantárgy neve (angolul): Marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+0
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Simon Judit

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgatóknak mélyebb és rendezett ismereteket közvetítsen a piacról, annak működéséről és a vállalatok piaci műveleteiről, a marketingtevékenység értelmezéséről és fontosabb eszközeinek, módszereinek és modelljeinek alapvető ismeretköreiről.

Évközi tanulmányi követelmények: A tárgyhoz kötődő Moodle felületre a szemeszter folyamán felkerülnek az előadások fóliái. Ez segítheti a vizsgára történő felkészülést, de nem helyettesíti a kötelező irodalmat. A tantárgy osztályzattal zárul, mely a vizsgaidőszakban írt évzáró dolgozatból áll. Kizárólag az évzáró dolgozat ismételhető vagy javítható. A tárgy elégtelen osztályzat esetén újrafelvétellel pótolható.
A tárgyból lehetőség van az évzáró dolgozatot kiváltó megajánlott jegy szerzésére is.

Vizsgakövetelmény: Évzáró dolgozat
Az évzáró dolgozat két részből áll: hosszabb esszékérdésekből (60-70%), valamint rövidebb, definíciós jellegű, a marketing alapfogalmak ismeretét és megértését mérő kérdések és feladatok megírásából (30-40%). Az évzáró dolgozat a vizsgaidőszakban kerül megírásra. Az írásbeli évzáró dolgozat alapját a kijelölt tananyag és az órán elhangzott témák ismeretkörei képezik. Az elsajátított anyagot tehát a közgazdasági és a marketinggondolkodást átfogóan értékelő esszékérdésekkel, valamint a fogalmak pontos használatát és a koncepciók logikai tisztaságát ellenőrző rövid kérdésekkel kérjük számon. A dolgozat megírásának időtartama 90 perc.

Az értékelés módszere: Az érdemjegy összetevői és értékelésük
Évzáró dolgozat (zárthelyi esszé) 100 pont
Összesen: 100 pont

Az érdemjegyek ponthatárai
Pont Jegy
0-60 elégtelen
61-70 elégséges
71-80 közepes
81-90 jó
91- jeles

Tananyag leírása: A számonkérésnél az előadások (a szóban elmondott és az írásbeli) anyaga képezi a tantárgy megtanulandó ismereti bázisát, tehát a számonkérés részét képezi, a kötelező irodalom ismeretanyagán túl, illetve azzal együtt. Emiatt (és mivel a hallgatók felé irányuló kommunikáció is ezen a felületen történik), a Moodle használat a hallgatók számára erősen ajánlott (http://moodle.uni-corvinus.hu), mivel az előadások anyagát is a Moodle-ről letöltve tudják megtanulni.

Órarendi beosztás: Előadások:
Forrás: Bauer et al. (2014)
1. Szeptember 19. Marketing alapfogalmak 1. fejezet
Fogyasztói magatartás 2. fejezet
Piacszegmentáció, célcsoportképzés, pozicionálás 3. fejezet
Marketingkutatás 4. fejezet
2. November 6. Termék- és márkapolitika 5. fejezet
Szolgáltatások marketingfeladatai 6. fejezet
Árképzés 7. fejezet.
Értékesítési rendszer, Kereskedelem 8 - 9. fejezet
Kereskedelem, Személyes értékesítés 9 - 10. fejezet
3. November 21. A reklám alapjai és formái 11. fejezet
Reklámtervezés és média 12. Fejezet
Marketingtervezés 13. fejezet
Forrás: Bauer – Berács (2006)
4. November 28. Business marketing 4. fejezet
Marketingstratégia 15. fejezet
Marketingszervezet 16. fejezet

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: Órai részvétel extra pontért
A félév folyamán a rendszeres óralátogatásért a hallgatók számára maximum 5 pont szerezhető. Az órai jelenlét pontos számonkérését és ellenőrzését az oktató bármelyik alkalommal elvégezheti. Órai jelenlétnek az számít, ha a hallgató az előadás elejétől a végéig bent tartózkodik a teremben. Ennek hiányában az extra pont nem jár, így ilyen helyzetekben reklamációnak helye nincs.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Megajánlott jegy szerzés lehetősége: Egyéni esszé
A félév folyamán egyéni esszét lehet írni, mely megfelelő minőségű, a követelményeknek megfelelő munka esetén kiválthatja az évzáró dolgozat megírását, melyet a tanár ötfokozatú skálán értékel, majd értékelését közli a hallgatóval, aki a megajánlott jegyet eldöntheti, hogy elfogadja-e. Ha a megajánlott hegy elégtelen, vagy a megajánlott jegyet nem fogadja el, akkor lehetősége lesz a vizsgaidőszakban megírt évzáró dolgozattal jegyet szerezni a tárgyból. Az esszé feltöltésére legkésőbb 2014. november 30-án, 22:00-ig (a megadott határidőig lesz lehetőség a megajánlott jegy megszerzésére, utána semmi esetre sem) lesz lehetőség, az erre a célra létrehozott Moodle felületen (a Marketing tárgy felületén belül, az „Egyéni beadandó dolgozat” fülre kattintva minden hallgató egyénileg töltheti fel munkáját, a megadott határidőig). A beadástól számított egy héten belül várható a munka értékelésének közlése a hallgatóval.
Formai követelmények:
Az esszé hossza 8 – 9 oldal (mellékletek nélkül) legyen. Ezen kívül az esszéhez mellékletként csatolják a megkérdezett cég alapadatait (1.) (vállalat neve [ha hozzájárul], mérete, [alkalmazotti létszám], iparága) és az interjú kivonatát (2.). Az interjú kivonatában elég feltüntetni az interjúzó által feltett kérdéseket, és az azokra adott válaszokat, vázlatos formában (tehát nincs szükség a szó szerinti interjú jegyzőkönyvre). Az elkészült esszé elején mindenképpen tüntessék fel nevüket és Neptun kódjukat az azonosíthatóság biztosítása érdekében. Egyéb formai követelmények: Times New Roman, 12-es betűméret, egyszeres sorköz, sorkizárt, doc (docx) kiterjesztés; Fájlnév: szerző vezetéknév_keresztnév_megkérdezett cég neve vagy profilja.doc (docx). Az a hallgató, aki nem tartja be a fenti formai követelmények bármelyikét, annak az esszéje nem kerül értékelésre, így megajánlott jegyet sem szerezhet (ebben a tekintetben reklamációnak helye nincs).

Tartalmi követelmények:
A feladat célja, hogy a hallgató marketing elméleti keretben elemezni tudja az általa kiválasztott vállalat marketingtevékenységét. Az esszének tartalmaznia kell olyan, a marketing körébe tartozó meglátásokat, amelyek alapján felmérhető, hogy a hallgató megértette a legfontosabb marketing összefüggéseket.

A beadandó esszé témája:
Válasszon ki egy Magyarországon bejegyzett mikro-, kis-, vagy középvállalatot [mkkv] (ajánlott méret: 1-249 fős alkalmazotti létszám) és készítsen interjút a vállalat vezetőjével, vagy marketingért felelős vezetőjével!

Az interjú során a következő kérdéskörökre koncentráljon:
• Hogyan értelmezik a marketingtevékenységet a megkérdezett cégen belül (Mit értenek „marketing” alatt)?
• Milyen fontosságot tulajdonítanak a marketingtevékenységnek általában az adott vállalatban?
• Ki foglalkozik a cégben marketinggel? Van-e erre szakosodott munkatárs, alkalmazott a cégben?
• Konkrétan hogyan jelenik meg a marketing-mix a vállalaton belül (termékpolitika, árpolitika, értékesítési út, marketingkommunikáció)?
• Mennyire tartja jól összehangoltnak a vállalati marketing-mixet a cégen belül?
• Hogyan jelenik meg a marketingkommunikációs mix (reklám, PR, értékesítésösztönzés, személyes eladás) a vállalatban? Milyen marketingkommunikációs eszközöket használ a cég?
• Milyen fontossági sorrendet tesznek (ha tesznek) a különféle marketingkommunikációs eszközök között és miért?
• Használnak-e online marketingkommunikációt a vállalaton belül? Milyen online marketingkommunikációt alkalmaznak?
• Ha használnak, akkor mennyire tartják sikeresnek ezeket az online megoldásokat? Miért? Ha nem tartják sikeresnek, akkor miért nem?
• Milyen hosszú távra tervezik a marketingtevékenységeiket? Milyen időtávra készítenek (ha készítenek) marketingterveket?
• Használ-e a cég piaci szegmentációt? Ha igen, akkor milyen szegmentációs ismérvek mentén?
• Milyen célpiacképzési technikát alkalmaz a cég?
• Hová pozícionálja magát a cég a fogyasztók fejében? Ez milyen módon jelenik meg a vállalat marketing tevékenységében?
• Mennyire tartja marketingorientáltnak a céget, az interjúra alapozva? Miért?

Az interjú során nyert információkat dolgozzák fel és építsék bele az esszéjükbe, az imént megadott kérdéskörökhöz illeszkedve! A hallgatóknak nem az a feladata, hogy a megadott kérdéseket feltegyék az interjúalanynak, majd a válaszokat leíró módon felsorolják a kérdések után (ezt a vázlatos interjú kivonatban kell megtenniük). A feladat az, hogy 6-8 oldalban, kritikus módon elemezzék a kiválasztott mkkv marketingtevékenységét, és megmutassák, hogy a marketing elméletben tanult fogalmak (marketing-mix, marketingorientáció, marketingkommunikációs mix, marketingtervezés, szegmentáció, pozicionálás, stb.) hogyan jelennek meg a gyakorlatban (ha megjelennek egyáltalán). Kérem, hogy írják le személyes meggyőződésüket, kritikai hozzászólásaikat az értelmező-elemző esszéjükben!

Ajánlott szerkezet:
• bevezetés (0,5 oldal)
• marketingtevékenység jelentősége (0,5 oldal)
• marketing-mix megjelenése (3 oldal)
• marketingkommunikációs mix megjelenése (2 oldal)
• marketingtervezés megjelenése (0,5 oldal)
• szegmentáció, célpiacképzés, pozícionálás megjelenése (1 oldal)
• konklúzió (1 oldal)

Szak neve: Szakirányú továbbképzés, mérnök-közgazdász

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bauer András – Berács József – Kenesei Zsófia (2014): Marketing alapismeretek, Akadémiai Kiadó, Budapest. (442 o.)
  • Bauer András – Berács József (2006): Marketing, Aula Kiadó, Budapest.
  • (4. fejezet [113 - 153.o.], 15 - 16. fejezet [525 - 602.o.]; 117 o.)

Ajánlott irodalom:

  • Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane (2012): Marketingmenedzsment (14. kiadás), Akadémiai Kiadó, Budapest.
Ajánlott irodalmak:
Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane (2012): Marketingmenedzsment (14. kiadás), Akadémiai Kiadó, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Bauer András – Berács József – Kenesei Zsófia (2014): Marketing alapismeretek, Akadémiai Kiadó, Budapest. (442 o.)
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.